TỪ VỰNG TIẾNG ANH NÂNG CAO

  -  
acute/əˈkjuːt/ (adjective): cực kỳ nghiêm trọng, nhức nhối (cơn đau) Example: The government has tried to lớn give many explanations lớn hide its axinh đẹp embarrassment


Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh nâng cao

*

address/əˈdres/ (verb): phân tích và khuyến nghị biện pháp giải quyết một vụ việc làm sao đó Example: We must address ourselves to the problem of both material và spiritual civilization.
*

adequate/ˈædɪkwət/ (adjective): đủ, vừa đủ Example: We have an adequate supply of firewood khổng lồ last the winter.
*

adopt/əˈdɒpt/ (verb): áp dụng (một cách thức, một quan điểm bắt đầu, ...) Example: The new tax would force companies to lớn adopt energy-saving measures.
*

affection/əˈfekʃən/ (noun): sự quan liêu tâm/yêu quý Example: Children need lots of love & affection.
*

affluent/ˈæfluənt/ (adjective): phong phú Example: Affluent families find it easier lớn tư vấn their children financially.
aggressive/əˈɡresɪv/ (adjective): tốt khiến sự, hung hăng Example: ECB announces aggressive plan khổng lồ stimulate European economy.
allocate/ˈæləkeɪt/ (verb): dùng (số tiền vào việc gì); cung cấp đến (ai dòng gì) Example: A large sum has been allocated for buying new books for the library.
allot/əˈlɒt/ (verb): phân công, giao (tài lộc, thời hạn, quá trình,...) Example: I completed the chạy thử within the time allotted.
alternative/ɔːlˈtɜːnətɪv/ (adjective): sửa chữa thay thế, không giống Example: No single alternative focus emerged, although with computers has come electronic culture, affecting kinds of study, & most recently digital culture.
amount/əˈmaʊnt/ (verb): lên đến; tổng số Example: His earnings are said to lớn amount lớn £300000 per annum.
angle/ˈæŋɡl/ (noun): góc nhìn, quan điểm nhận Example: We need a new angle for our next advertising campaign.
anticipate/ænˈtɪsɪpeɪt/ (verb): đân oán trước, liệu trước Example: We don"t anticipate any major problems.
apparent/əˈpærənt/ (adjective): ví dụ Example: It became apparent to them that he was not coming.
apparently/əˈpærəntli/ (adverb): hình như; nhìn phía bên ngoài Example: Apparently they are getting divorced soon.
appetite/ˈæpɪtaɪt/ (noun): sự ngon mồm, sự thèm nạp năng lượng Example: If you eat a small snaông chồng two lớn three hours before a meal, it should not spoil your appetite & can help you avoid overeating at the next meal.
appreciation/əˌpriːʃiˈeɪʃən/ (noun): sự cảm kích, sự hàm ơn Example: Please accept this gift in appreciation of all you"ve done for us.


Xem thêm: Những Câu Ca Dao Về Lòng Biết Ơn Tổ Tiên, Thầy Cô, Một Số Câu Ca Dao Tục Ngữ Nói Về Lòng Biết Ơn

associate/əˈsəʊsieɪt/ (verb): kết nối, cửa hàng (hồ hết ý nghĩ) Example: I always associate the smell of baking with my childhood.
attitude/ˈætɪtjuːd/ (noun): thái độ, quan điểm Example: It"s a personal matter whether you choose stoông chồng from this company or from that because in the over it"s an attitude of mind.
attribute/ˈætrɪbjuːt/ (noun): đức tính, đặc tính Example: Patience is one of the most important attributes in a teacher.
avail/əˈveɪl/ (noun): ko thành công xuất sắc Example: The doctors tried everything khổng lồ keep hyên alive sầu but lớn no avail.
benefit/ˈbenɪfɪt/ (verb): mang lại lợi ích cho Example: We should spkết thúc the money on something that will benefit everyone.
bias/ˈbaɪəs/ (noun): thành con kiến, ưu tiên Example: 49.3 percent of reported crimes were motivated by bias against race.
boom/buːm/ (verb): phất lên (các bước bán buôn...), vận hên Example: Booming economy still cannot help iron ore manufacturers.
boost/buːst/ (verb): thổi lên, tăng cường Example: Backyard vegetables can fight crime, improve sầu health, and boost the economy.
broad-minded/brɔːdˈmaɪndɪd/ (adjective): bao gồm bốn tưởng rộng thoải mái, khoáng đạt Example: At 70 she was surprisingly broad-minded.
capture/ˈkæptʃər/ (verb): khiến cho ai hứng thú điều gì, thu hút Example: They use puppets to lớn capture the imagination of younger audiences.
champion/ˈtʃæmpiən/ (noun): tín đồ lên tiếng bảo vệ/tranh đấu cho Example: He is known as a champion of the oppressed.
characterise/ˈkærəktəraɪz/ (verb): là điển hình nổi bật, đặc thù của Example: the rolling hills that characterise this part of Engl&
chronic/ˈkrɒnɪk/ (adjective): xảy ra vào một thời hạn dài; thấm sâu (khó khăn các loại bỏ) Example: Those with chronic bronchitis and heart disease should take the necessary precautions lớn reduce their chances of exposure to lớn the dust.
circumstance/ˈsɜː.kəm.stɑːns/ (noun): yếu tố hoàn cảnh, tình huống Example: There are some suspicious circumstances in this case.
clause/klɔːz/ (noun): quy định (văn bạn dạng pháp luật) Example: There is a clause in the contract forbidding tenants to sublet.
cliche/ˈkliːʃeɪ/ (noun): lời nói sáo rỗng, câu nói máy móc Example: She trotted out the old cliché that ‘a trouble shared is a trouble halved.’
cliche/ˈkliːʃeɪ/ (noun): lời nói sáo trống rỗng, lời nói rập khuôn Example: She trotted out the old cliché that ‘a trouble shared is a trouble halved.’
coincide/ˌkəʊɪnˈsaɪd/ (verb): giống/tương tự như nhau Example: The interests of employers và employees vì not always coincide.
compatible/kəmˈpætəbl/ (adjective): tương thích, tương hợp Example: This is a list of Xbox games compatible with Xbox 360.
complement/ˈkɒmplɪment/ (verb): bổ sung Example: The excellent menu is complemented by a good wine menu.
compromise/ˈkɒmprəmaɪz/ (noun): sự thoả hiệp Example: In any relationship, you have khổng lồ make compromises.


Xem thêm: Câu Chuyện Có Tựa Đề Hai Mẹ Con Và Bà Tiên Lớp 4, Hai Mẹ Con Và Bà Tiên

condemn/kənˈdem/ (verb): lên án, chỉ trích Example: We strongly condemn this attachồng against our allies.