Trắc nghiệm hóa 11 học kì 2 có đáp án

     

Trắc nghiệm hóa 11 học kì 2 gồm đáp án - Đề số 2

Đề thi Hóa học tập kì 2 lớp 11 năm 2021 - Đề số 2 được lực lượng giáo viên của sucmanhngoibut.com.vn biên soạn là đề thi hoá 11 học tập kì 2, tất cả các câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 kì 2 tất cả đán án kèm theo. Nội dung thắc mắc bám sát với cấu trúc đề thi, chương trình học. Hi vọng tư liệu này giúp các em rất có thể có được kết quả tốt trong kì thi.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 11 học kì 2 có đáp án

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN HÓA HỌC LỚPhường. 11

Bản quyền ở trong về sucmanhngoibut.com.vn nghiêm cnóng hầu hết hành động sao chép vì mục tiêu thương mại


Câu 1. Cho ankan tất cả CTCT là: (CH3)2CHCH2C(CH3)3. Tên Hotline của ankan là:

A. 2,2,4-trimetylpenchảy.

B. 2,4-trimetylpechảy.

C. 2,4,4-trimetylpentung.

D. 2-đimetyl-4-metylpentan

Câu 2. Phản ứng nào tiếp sau đây không xảy ra:

A. Benzen + Cl2 (as).

B. Benzen + H2 (Ni, p, to).

C. Benzen + Br2 (dd).

D. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ).

Câu 3. Đốt cháy một hỗn hợp hiđrocacbon ta nhận được 2,24 lít CO2 (đktc) với 1,8 gam H2O thì thể tích O2 đã tđê mê gia bội phản ứng cháy (đktc) là:

A. 5,6 lkhông nhiều.

B. 2,8 lkhông nhiều.

C. 4,48 lkhông nhiều.

D. 3,36 lkhông nhiều.

Câu 4. Hiđrat hóa 2 anken chỉ sản xuất thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là

A. 2-metylpropen với but-1-en (hoặc buten-1).

B. propen với but-2-en (hoặc buten-2).

C. eten với but-2-en (hoặc buten-2).

D. eten cùng but-1-en (hoặc buten-1).

Câu 5. Cho sơ thứ phản ứng sau: CH3-C≡CH + AgNO3/ NH3 → X + NH4NO3

X tất cả cách làm kết cấu là?

A. CH3-CAg≡CAg.

B. CH3-C≡CAg.

C. AgCH2-C≡CAg.

D. A, B, C phần lớn hoàn toàn có thể đúng.

Câu 6. Cho sơ vật chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y theo lần lượt là


A. CH3CH2OH với CH=CH.

B. CH3CH2OH cùng CH3CHO.

C. CH3CHO với CH3CH2OH.

D. CH3CH(OH)COOH với CH3CHO.

Câu 7. Cho 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol đối kháng chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 4,6 gam Na được 12,25 gam chất rắn. Đó là 2 ancol

A. CH3OH và C2H5OH.

B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H5OH và C4H7OH.

D. C3H7OH và C4H9OH.

Câu 8. Axit ko no, đơn chức tất cả một liên kết đôi trong cội hiđrocacbon bao gồm công thức cân xứng là

A. CnH2n+1-2kCOOH ( n ≥ 2).

B. RCOOH.

C. CnH2n-1COOH ( n ≥ 2).

D. CnH2n+1COOH ( n ≥ 1).

Câu 9. Phương pháp nhằm sản xuất axit axetic vào công nghiệp bây giờ được biểu diễn bởi phương trình chất hóa học nào sau đây?

A. C2H5OH + O2

*
CH3COOH + H2O

B. CH3OH + CO

*
CH3COOH

C. 2CH3CHO + O2

*
2CH3COOH

D. CH3COOC2H5

*
CH3COOH + C2H5OH

Câu 10. Đốt cháy tổng cộng m gam ancol 1-1 chức A được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Giá trị m là

A. 10,2 gam.

B. 2 gam.

C. 2,8 gam.

D. 3 gam.

Câu 11. Quá trình nào dưới đây không tạo nên anđehit axetic?

A. CH2=CH2+ H2O (khổng lồ, xúc tác HgSO4).


B. CH2=CH2 + O2 (to, xúc tác).

C. CH3COOCH=CH2 + hỗn hợp NaOH (to).

D. CH3CH2OH + CuO (to).

Câu 12. Trong chống phân tách rất có thể pha trộn metan bằng cách làm sao sau đây?

A. Nhiệt phân natri axetat cùng với vôi tôi xút ít.

B. Cracgớm butan

C. Từ bội phản ứng của nhôm cacbua với nước.

D. A, C.

Câu 13. Đun lạnh 6,6 gam andehit axetic (CH3CHO) với hỗn hợp AgNO3/NH3 cho đến lúc phản bội ứng xảy ra hoàn toàn thì nhận được từng nào gam kết tủa?

A. 28,08 gam

B. 75,6 gam

C. 32.4 gam

D. 56,16 gam

Câu 14. Giấm nạp năng lượng là dung dịch axit axetic có nồng độ là

A. 2% →5%.

B. 5→9%.

C. 9→12%.

D. 12→15%

Câu 15. Chỉ dùng thuốc thử nào dưới phía trên có thể phân biệt 4 lọ mất nhãn chứa: etylen glicol; axit fomic; fomon; ancol etylic?

A. dd AgNO3/NH3

B. CuO.

C. Cu(OH)2/OH-.

D. NaOH.

Câu 16. Thể tích H2 (0oC với 2 atm) đầy đủ nhằm tính năng với 11,2 gam anđehit acrylic là

A. 4,48 lít.

B. 2,24 lít.

C. 0,448 lkhông nhiều.

D. 0,336 lkhông nhiều.

Câu 17. 8,6 gam anđehit mạch không nhánh A tác dụng với lượng (dư) dung dịch AgNO3/NH3 tạo 43,2 gam Ag. A có công thức phân tử là

A. CH2O.

B. C3H4O.

C. C4H8O.

D.C4H6O2.

Câu 18. Cho 13,4 gam tất cả hổn hợp X tất cả nhì axit no, 1-1 chức, mạch hlàm việc, tiếp đến nhau trong thuộc dãy đồng đẳng chức năng với Na dư, thu được 17,8 gam muối. Kân hận lượng của axit bao gồm số nguyên tử cacbon thấp hơn bao gồm vào X là

A. 3,0 gam.

B. 4,6 gam.

C. 7,4 gam.

D. 6,0 gam.

Câu 19. Cho theo lần lượt những chất C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH, C6H5Cl vào dung dịch NaOH loãng nấu nóng. Hỏi mấy hóa học gồm phản nghịch ứng

A. 4 hóa học.

B. 1 hóa học.

C. 2 hóa học.

D. 3 chất.

Câu trăng tròn. C4H6 có từng nào đồng phân mạch hở?


A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 21. Bậc của ancol là

A. bậc cacbon lớn nhất vào phân tử.

B. bậc của cacbon link cùng với đội -OH.

C. số nhóm chức gồm vào phân tử.

D. số cacbon bao gồm trong phân tử ancol.

Câu 22. Dãy bao gồm các chất phần nhiều chức năng với ancol etylic là

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).

B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.

B. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CHCO)2O.

Câu 23. CH3CHO có thể tạo ra thành thẳng từ

A. CH3COOCH=CH2.

B. C2H2.

C. C2H5OH.

D. Tất cả hầu như đúng.

Câu 24. Hợp chất CH3CH2(CH3)CH2CH2CH(C2H5)COOH có tên quốc tế là

A. axit 2-etyl-5-metyl hexanoic.

B. axit 2-etyl-5-metyl nonanoic.

C. axit 5-etyl-2-metyl hexanoic.

D. tên thường gọi khác.

Câu 25. Cho sơ vật phản bội ứng sau:

CH ≡CH

*
butin-1,4-điol 
*
*
Z

Y và Z theo lần lượt là

A. HOCH2CH2CH2CH3; CH2=CHCH=CH2.

B. HOCH2CH2CH2CH2OH; CH2=CHCH2CH3.

C. HOCH2CH2CH2CH2OH; CH2=CHCH = CH2.

D. HOCH2CH2CH2CH2OH; CH3CH2CH2CH3.

ĐÁPhường ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN HÓA HỌC LỚP 11

Đề thi Hóa học tập kì 2 lớp 1một năm 20đôi mươi - Đề số 3

Câu 1.

Xem thêm: Cách Tính Giới Hạn Bằng Máy Tính Casio Fx 570 Es, Cách Tính Lim Bằng Máy Tính Fx 570Es Plus

Thành phần của khí vạn vật thiên nhiên là:

A. etan

B. propan

C. metan

D. butan

Câu 2. Chất dùng để pha trộn ancol bằng phương pháp sinc hóa là:

A. Andehitt axetic

B. Etylclorua

C. Etilen

D. Tinh bột

Câu 3. Đốt cháy một các thành phần hỗn hợp hiđrocacbon ta thu được 2,24 lít CO2 (đktc) cùng 2,7 gam H2O thì thể tích O2 đang tham mê gia bội nghịch ứng cháy (đktc) là:

A. 5,6 lít.

B. 2,8 lkhông nhiều.

C. 4,48 lkhông nhiều.

D. 3,92 lít

Câu 4. X là tất cả hổn hợp bao gồm 2 anken (nghỉ ngơi thể khí nghỉ ngơi điều kiện thường). Hiđrat hóa 2 anken tạo thành thành 4 ancol (không có ancol bậc III). Hai anken đó là:

A. propen cùng but-1-en


B. propen và but-2-en

C. etilen cùng propen

D. Propen cùng 2-metylpropen

Câu 5. Dẫn hỗn hợp khí A bao gồm propan và xiclopropan bước vào hỗn hợp brom vẫn quan gần cạnh được hiện tượng làm sao sau đây:

A. Màu của dung dịch nphân tử dần, không có khí bay ra.

B. Màu của hỗn hợp nphân tử dần, với tất cả khí thoát ra.

C. Màu của dung dịch mất hẳn, không còn khí bay ra.

D. Màu của hỗn hợp ko thay đổi.

Câu 6. Cho các hóa học sau: CH3CH2CHO(1), CH2=CHCHO(2), CH3COCH3(3), CH2=CHCH2OH (4). Những hóa học tác dụng trọn vẹn với H2 dư (Ni, to) đến và một thành phầm là:

A. (2), (3), (4).

B. (1), (2), (3).

C. (1), (2), (4).

D. (1), (2), (3), (4).

Câu 7. Anken CH3-C(CH3)=CH-CH3 mang tên là

A. 2-metylbut-2-en.

B. 2-metylbut-3-en.

C. 2-metylbut-1-en.

D. 3-metylbut-1-en.

Câu 8. Cho 0,1 mol anđehit X chức năng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong hỗn hợp NH3, đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hoá X được Y, biết 0,1 mol Y bội phản ứng toàn diện cùng với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCHO.

B. CH3CH(OH)CHO

C. OHC-CHO.

D. CH3CHO.

Câu 9. Đốt cháy một trong những mol giống hệt cua 3 hiđrocacbon K, L, M ta thu được lượng CO2 như nhau với tỉ trọng số mol nước cùng CO2 đối với số mol của K, L, M tương ứng là 0,5:1:1,5. Xác định CT K, L, M (viết theo đồ vật trường đoản cú tương ứng):

A. C2H4, C2H6, C3H4.

B. C3H8, C3H4, C2H4.

C. C3H4, C3H6, C3H8.

D. C2H2, C2H4, C2H6.

Câu 10. Hiđrocacbon làm mất đi màu hỗn hợp KMnO4 là

A. Burã.

B. Merã.

C. Etilen.

D. Etan.

Câu 11. Đốt cháy một tất cả hổn hợp gồm nhiều hiđrocacbon vào cùng một hàng đồng đẳng nếu ta chiếm được số mol H2O > số mol CO2 thì CTPT bình thường của dãy là:

A. CnHn, n ≥ 2.

B. CnH2n+2, n ≥1 (những quý giá n gần như nguyên).

C. CnH2n-2, n≥ 2.

D. Tất cả đông đảo sai.

Câu 12. Cho các chất sau: phenol, erã, etanol cùng propan - 1- ol. Chất có ánh sáng sôi rẻ nhất là

A. phenol.

B. echảy.

C. etanol.

D. propan - 1 - ol.

Câu 13. Cho hỗn hợp đựng 4,4 gam CH3CHO tác dụng cùng với hỗn hợp AgNO3/NH3 (dư). Sau phản nghịch ứng chiếm được m gam bạc. Giá trị m là .

A. 10,8 gam.

B. 21,6 gam.

C. 32,4 gam.

D. 43,2 gam

Câu 14. Hỗn hòa hợp khí A có erã với propan. Đốt cháy các thành phần hỗn hợp A thu được khí CO2 với khá H2O theo tỉ lệ thành phần thể tích 11:15. Thành phần % theo cân nặng của tất cả hổn hợp là:

A. 18,52%; 81,48%.

B. 45%; 55%.

C. 28,13%; 71,87%.

D. 25%; 75%.

Câu 15. Chất trùng phù hợp tạo ra cao su thiên nhiên Bumãng cầu là

A. Buta-1,4-dien.

B. Buta-1,3-dien.

C. Penta-1,3-dien.

D. Isopren.

Câu 16. Khi cractởm trọn vẹn một ankan X nhận được hỗn hợp Y (những thể tích khí đo làm việc cùng điều kiện ánh nắng mặt trời và áp suất); tỉ kân hận của Y so với H2 bởi 29. Công thức phân tử của X là:

A. C6H14.

B. C3H8.

C. C4H10.

D. C5H12.

Câu 17. Khi làm cho nóng ancol no, đối chọi chức, mạch hnghỉ ngơi Y cùng với H2SO4 quánh làm việc 140oC thu được ete Z. Tỉ khối hận của Z đối với Y là 1,4357. X là


A. C2H5OH.

B. C4H9OH.

C. CH3OH.

D. C3H7OH.

Câu 18. Lúc tiến hành craking 22,4 lkhông nhiều khí C4H10 (đktc) nhận được hỗn hợp A gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 cùng C4H10 dư. Đốt cháy trọn vẹn A nhận được x gam CO2 với y gam H2O. Giá trị của x cùng y tương ứng là:

A. 176 cùng 180.

B. 44 và 18.

C. 44 cùng 72.

D. 176 với 90.

Câu 19. CH3CHO có thể tạo thành thành thẳng từ

A. CH3COOCH=CH2.

B. C2H2.

C. C2H5OH.

D. Tất cả đầy đủ đúng.

Câu 20. Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 chức năng được với hỗn hợp AgNO3/NH3 sinh sản kết tủa

A. 1

B. 2.

C. 3.

D. 4

Câu 21. Dãy có các chất phần đông công dụng với ancol etylic là

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).

B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.

C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CHCO)2O.

Câu 22. Cho chuỗi làm phản ứng: C2H6O → X → axit axetic Y.

CTCT của X, Y theo thứ tự là

A. CH3CHO, CH3CH2COOH.

B. CH3CHO, CH3COOCH3.

C. CH3CHO, CH2(OH)CH2CHO.

D. CH3CHO, HCOOCH2CH3.

Câu 23. Cho dãy những chất: HCHO, CH3COOH, HCOONa, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số hóa học trong dãy tmê man gia bội phản ứng tthay gương là

A. 3.

B. 6.

C. 4.

D. 5.

Câu 24. Hòa chảy 26,8 gam hỗn hợp nhì axit cacboxylic no, 1-1 chức, mạch hsinh sống vào nước được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho phần 1 phản ứng hoàn toàn cùng với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư nhận được 21,6 gam bạc kim loại. Để trung hòa hoàn toàn phần 2 cần 200,0 ml dung dịch NaOH 1,0M. Công thức của nhị axit kia là

A. HCOOH, C3H7COOH.

B. CH3COOH, C2H5COOH.

C. CH3COOH, C3H7COOH.

D. HCOOH, C2H5COOH.

Câu 25. Chất tạo nên kết tủa đỏ gạch Lúc đun cho nóng với Cu(OH)2 là

A. HCHO.

B. HCOOCH3.

C. HCOOH.

D. Tất cả hồ hết đúng.

Mời các bạn tìm hiểu thêm câu trả lời đề thi học tập kì 2 lớp 1một năm 2020 tại: Đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 năm 2020 - Đề số 3

........................................

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Sự Lừa Dối Trá, Những Câu Nói Hay Về Sự Lừa Dối Đáng Suy Ngẫm

sucmanhngoibut.com.vn vẫn trình làng Đề thi Hóa học kì 2 lớp 11 năm 2021 - Đề số 2, được soạn bao gồm 25 thắc mắc trắc nghiệm Hóa học tập 11 kì 2 góp các em Đánh Giá cường độ học hành môn Hóa học tập cũng như củng cố gắng lý thuyết, ôn tập Hóa học 11 học tập kì 2 tốt nhất. 

Trên phía trên sucmanhngoibut.com.vn đang reviews tới các bạn Đề thi Hóa học tập kì 2 lớp 11 năm 20đôi mươi - Đề số 2. Để có thể nâng cấp hiệu quả vào học tập, sucmanhngoibut.com.vn xin giới thiệu cho tới các bạn học viên tài liệu Giải bài xích tập Tân oán 11, Chulặng đề Hóa học tập 11, Giải SBT Toán 11. Tài liệu học tập lớp 11 cơ mà sucmanhngoibut.com.vn tổng vừa lòng và đăng thiết lập.Chuyên mục: