Unit 6 Lớp 11: Test Yourself B ) Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 11

  -  

– revise all the language skills và grammatical points which they have studied & used in the three units: 4, and 6.

Bạn đang xem: Unit 6 Lớp 11: Test Yourself B ) Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 11

– improve their techniques of doing the simple tests.

I. Listening

Listening & choose the best answer A, B, C or D. (Nghe và chọn câu trả lời A, B, C hoặc D đúng nhất.)

1. Which of the following is NOT true?

A. Winners placed the olive wreaths on their own heads.

B. The games were held in Greece every four years.

C. Battles were interrupted so that athletes could participate in the games.

D. Poems glorified the winners in songs.

2. Why were the Olympic Games held at the foot of Mount Olympus?

A. lớn stop wars

B. to honor Zeus

C. to crown the best athletes

D. to lớn sing songs about athletes

3. When were the first Olympic Games held at the foot of Mount Olympus?

A. 676 B.C.

B. 766 B.C.

C. 786 B.C.

D. 776 B.C.

4. Which of the following contests was NOT mentioned?

A. discus throwing

B. boxing

C. skating

D. running

5. What conclusion can we draw about the ancient Greeks?

A. They like lớn fight.

B. They were very athletic.

C. They liked a lot of ceremonies.

D. They could not count, so they used “Olympiads” for dates.

Gợi ý:

1. A

2. B

3. C

4. C

5. B

II. Reading

Read the passage & answer the questions. (Đọc đoạn văn cùng trả lời những câu hỏi.)

The most important championship in international football competition for women is the Women’s World Cup. Organised by FIFA the sport’s largest governing body its first tournament was held in 1991, sixty-one years after the first one for men.

Although established not long ago, the Women’s World Cup is growing in popularity. Its first championship was hosted in Trung Quốc with 12 teams sent to represent their countries. Fight years later, over 650.000 spectators attended the finals, và nearly a billion viewers from 70 countries watched them on TV. And by the fourth tournament in 2003, the number of finalists had increased lớn 16. As FIFA estimates, the current 40 million girls & women playing football around the world will equal the number of men by 2010.

Xem thêm: Thương Mại Điện Tử Tiếng Anh, Thương Mại Điện Tử In English

The FIFA Women’s World Cup 2007 was decided to be held in Trung Quốc. Originally, Trung Quốc was to host the 2003 Women’s World Cup, but due to lớn the outbreak of SARS (Severe Adễ thương Respiratory Syndrome) in that country, the event was moved khổng lồ the United States. Having hosted the 1999 version of the World Cup, it was thought lớn be the only nation that could organise the tournament in such a short time.

Hướng dẫn dịch:

Giải vô địch bóng đá cô gái thế giới đặc trưng độc nhất là Cúp bóng đá Nữ quả đât. Được tổ chức triển khai vày FIFA – một nhóm chức thể thao lớn nhất – trận đấu trước tiên của nó được diễn ra vào thời điểm năm 1991, 6một năm sau giải vô địch đá bóng phái mạnh.

Mặc cho dù được Thành lập và hoạt động ko thọ, Cúp đá bóng Nữ trái đất đã trsinh sống nên phổ biến. Giải vô địch thứ nhất được đăng cai tại Trung Quốc cùng với 12 nhóm tuyển chọn đại diện thay mặt cho đất nước họ. Sau đó 8 năm, hơn 650 000 khán giả đang đi đến theo dõi và quan sát trận chung kết cùng ngay gần một tỉ tín đồ tự 70 tổ quốc theo dõi qua truyền họa. Và cho lần trang bị tứ năm 2003, số team tham dự cuộc thi vòng bình thường kết đã tăng lên tới mức 16 team. Theo nhỏng FIFA ước đoán, bây giờ có 40 triệu phụ nữ chơi soccer bên trên quả đât sẽ bằng với số phái mạnh cầu thủ vào khoảng thời gian 2010.

Cúp soccer Nữ quả đât 2007 sẽ được tổ chức tại Trung Hoa. Lúc lúc đầu, Trung Hoa được lựa chọn có tác dụng nước công ty nhà của Cúp soccer Nữ thế giới 2003 nhưng lại do dịch ốm SARS bùng phát nghỉ ngơi China đề nghị giải được dời về Mỹ. Trước đó Mỹ sẽ tổ chức triển khai cúp thế giới 1999 đề xuất Mỹ được xem như là nước nhà nhất hoàn toàn có thể tổ chức triển khai giải đấu vào một thời hạn ngắn thêm như vậy.

1. What is the passage mainly about?

A. The World Cup tournament

B. The organisation of FIFA

C. The FIFA women’s football championship

D. The FIFA Women’s World Cup 2007

2. What could best replace the phrase growing in popularity?

A. not liked any more

B. liked by more people

C. increased in number

D. played by adult women

3. How often is the Women’s World Cup organised?

A. Every eight years.

B. Every four years.

C. Sixty-one years after the men’s.

D. Every sixteen years.

4. What does the event refer to?

A. China

B. the outbreak of SARS

C. the 2003 Women’s World Cup

D. the 2007 Women’s World Cup

5. What is NOT true about the Women’s World Cup?

A. The number of girls & women playing football has equalled that of men.

B. Almost one billion people watched the 1999 Women’s World Cup finals on TV.

C. The first Women’s World Cup tournament was held in China.

D. The 2003 championship finals were hosted by the United States

Gợi ý:

1. D

2. B

3. B

4. C

5. C

III. Pronunciation & Grammar

a) Listen and put a tichồng (v) in the right box, paying attention to lớn the pronunciation of the underlined part of the word. (Nghe cùng ghi lại vào vỏ hộp mặt bắt buộc, chú ý đến giải pháp phát âm phần gạch ốp chân của từ.)

Gợi ý:

1. play

2. drive

3. twice

4. proud

b) Complete the text with the correct form of the verbs in brackets. (Hoàn thành đoạn văn với dạng đúng của đụng từ vào ngoặc.)

SIMPLE SOLUTIONS FOR A “NEW” YOU

Try these two fabulous ideas from our new beauty editor.

Fitter

You’ll look good if you decide (do) to vì chưng more exercise. Don’t spend

time (1. talk) ____________. Join a gym and make sure you manage

(2. go) _________ there regularly.

Fresher

Think of the money you’ll save if you give sầu up (3. smoke) _________.

Don’t just keep on (4. say) _________ you are going khổng lồ give sầu up, but

really (5. do)______ it. It’s easier if you avoid (6. go) _________ to the

places where other people smoke.

Xem thêm: Truyện Ngắn Kinh Dị Hài Kinh Dị Nhất Halloween, Truyện Cười Kinh Dị

Gợi ý:

1. talking

2. lớn go

3. smoking

4. saying

5. do

6. going

IV. Writing

Write about one of the competitions for secondary school students on TV. You may use I he following guidelines: (Viết về một giữa những cuộc thi cho những học sinh trung học tập trên truyền họa. Quý Khách có thể thực hiện những hướng dẫn sau đây:)

Gợi ý:

I enjoy watching television and often spkết thúc our or two hours watching it everyday. I sometimes spend more time watching it at weekends. One of my favourite programmes is “Road lớn Mount Olympia”. It is always on from 9 o’cloông chồng khổng lồ 11 o’clochồng on VTV3 on Sundays. I lượt thích watching it because the three competitors on each show are very intelligent. They are all advanced students from different schools. They have sầu lớn answer several questions about general knowledge of natural & social sciences. Many questions are very challenging for me. I am interested in watching it but I don’t think I am able khổng lồ take part in the programme.