Soạn Language Focus Unit 1 Lớp 9

  -  
Unit 1. A visit from a pen pal – Cuộc thăm của người sử dụng chổ chính giữa thư – Language Focus – Unit 1 trang 11 SGK Tiếng Anh 9. 1. Work with a partner. Ask và answer questions about what each person did on the weekover.

LANGUAGE FOCUS

1. Work with a partner. Ask and answer questions about what each person did on the weekkết thúc. 

(Hãy thực hành thực tế với cùng một chúng ta cùng lớp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về hầu hết vấn đề cơ mà mỗi cá nhân đã làm cho trong thời gian ngày vào cuối tuần.)

Name

Activities

Day / Time

Ba

Movie – Ghosts và Monsters

Saturday / 2 pm

Nga

Concert – Ha Noi singers

Saturday / 8 pm

Lan

Camp – Y&Y (Youth và Young Pioneer Associations)

All weekend

Nam

Soccer match – Dong Thap vs. The Cong

Sunday/4 pm

Hoa

Play – Much Ado About Nothing

Sunday / 7 pm

Ba

– What did Ba vì on the weekend?

⟹ He went lớn see the movie called “Ghosts & Monsters”.

Bạn đang xem: Soạn language focus unit 1 lớp 9

– When did he see it?

⟹ He saw it on Saturday afternoon at two o’cloông xã.

Nga

– What did Nga vày on the weekend?

⟹ She went to lớn a concert & listen khổng lồ Ha Noi singers.

– When did she go there?

⟹ She went there at 8 o’clochồng on Saturday evening.

Lan

– What did Lan vì on the weekend?

⟹ She went camping with the Y và Y.

– How long did she go camping?

⟹ She went camping all the weekkết thúc.

Nam

⟹ He went to see a football match Dong Thap versus The Cong.

– When did he go there?

⟹ He went there at 4 o’cloông xã on Sunday afternoon.Quảng cáo

Hoa

– What did Hoa do on the weekend?

⟹ She went to lớn see a play called “Much A bởi about Nothing”.

– When did she see it?

⟹ She saw it at 7 o’cloông xã on Sunday evening.

2. Lan and her friends are holding a farewell party for Maryam. Write the things they did to prepare for the buổi tiệc nhỏ. Use the pictures & the words in the box. 

(Lan và các bạn của cô ấy dự tính tổ chức một bữa tiệc chia tay đến Maryam. Hãy viết đa số gì mà người ta có tác dụng nhằm chuẩn bị đến buổi tiệc. Sử dụng toắt và đều từ trong size.)

buy

a cake

make

flowers

hang

a picture of Ha Noi

go

colorful lamps

paint

shopping

*

1. Lan baked a cake

2. Tan hung colorful lamps

3. Nga bought some flowers

4. Mai painted a picture of Ha Noi

5. Lien went shopping

3. Work with a partner. Write wishes you want lớn make in these situations. 

(Thực hành với cùng một chúng ta thuộc học. Viết phần đông lời ước mà bạn có nhu cầu trong những trường hợp này.)

a) You are not very tall.

Xem thêm: Perbedaan Nu Dan Muhammadiyah, Kumpulan Berita Seputar Muhammadiyah

b) It’s so hot. You want lớn be in the swimming pool.

c) You don’t have sầu a computer.

d) You live very far from school.

e) You don’t have sầu a sister.

f) You draw very badly.

g) You don’t have sầu your friend’s phone number.

h) You don’t know many friends.

i) There aren’t any rivers & lakes in your hometown.

Xem thêm: Thám Tử Lừng Danh Conan Tập 1, Phim Thám Tử Lừng Danh Conan (Htv3) (999 Tập)

a. I wish I were taller.

b. I wish I were in the swimming pool.

c. I wish I had a computer.

d. I wished I lived near school (I wish I didn’t live sầu very far from school).