So sánh hơn của good

  -  

So sánh hơn trong giờ đồng hồ anh được đọc là việc đối chiếu thân 1 cửa hàng với 2 tốt các sự đồ vật, hiện tượng kỳ lạ với nhau nhằm nhấn mạnh vấn đề rộng sự vật dụng, hiện tượng lạ được nhắc tới.

Bạn đang xem: So sánh hơn của good

I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh rộng được hiểu là cấu tạo đối chiếu giữa 2 xuất xắc những vật/bạn với nhau về 1 hay một vài ba tiêu chuẩn, trong những có 1 trang bị giành được tiêu chuẩn được chỉ dẫn cao nhất đối với các thiết bị còn lại

So sánh rộng hay được thực hiện đến việc so sánh 2 hay những vật/bạn cùng nhau (cùng với phần đa ngôi trường hợp đối chiếu 1 đồ dùng cùng với tổng thể ta cần sử dụng đối chiếu nhất)

2. Cấu trúc so sánh hơn

So sánh hơn cùng với tính từ nđính với trạng từ ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính trường đoản cú đạt thêm đuôi “er” S-adv-er: là trạng từ bỏ nhận thêm đuôi “er” S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh) S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để làm so sánh với đối tượng người dùng 1) Axiliary V: trợ cồn từ bỏ (object): tân ngữ N (noun): danh từ bỏ Pronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book is thicker than that one.

- They work harder than I vị. = They work harder than me.

So sánh hơn cùng với tính từ bỏ dài với trạng từ bỏ dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính từ nhiều năm L-adv: trạng tự dài

Ví dụ:

- He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

- My frikết thúc did the chạy thử more carefully than I did = My friend did the test more carefully than me.

Lưu ý

So sánh rộng được nhấn mạnh bằng phương pháp thêm much hoặc far trước hiệ tượng so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Chụ ý lúc đối chiếu hơn

Short adj (Tính từ bỏ ngắn)

– Với tính từ có 1 âm tiết: long, short, tall,…=> Nếu tự kia hoàn thành bằng nguyên âm + prúc âm thì gấp rất nhiều lần prúc âmVí dụ: Big => bigger; hot => hotter– Với tính tự gồm 2 âm máu hoàn thành bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (nước ngoài lệ là guilty, eager dùng với most bởi vì là tính tự dài).=> Nếu trường đoản cú đó hoàn thành bằng prúc âm y –> ta thay đổi y thành i.Ví dụ: Happy => happier; dry => drier

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ đồng hồ bọn họ niềm hạnh phúc hơn trước đây cơ.)

Ta thấy “happy” là 1 tính tự bao gồm 2 âm ngày tiết nhưng lại khi thực hiện so sánh rộng, ta áp dụng cấu trúc so sánh rộng của tính tự nlắp.

+ Một số tính từ bỏ cùng trạng tự đổi khác đặc biệt Lúc sử dụng so sánh hơn với đối chiếu rộng nhất

Long adj (Tính từ bỏ dài)

Là tính tự có rất nhiều hơn một âm huyết (trừ trường thích hợp 2 âm tiết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (khó khăn), beautiful (xinc đẹp), important (quan liêu trọng),…

*
 (Mới + HOT) - Inbox dìm tư liệu đoạt được 800 TOEIC 

Các trường thích hợp bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng cách) Further (nghĩa rộng lớn ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác) Elder (về level hơn là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler 

Narrow

narrower

Clever

cleverer

III. BÀI TẬPhường. VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào vị trí trống dạng đúng của so sánh rộng. 

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lamãng cầu is…………… (old) than John.

3. Trung Quốc is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn giải đáp đúng

1. I think New York is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. nước Australia is far/further hotter than Irelvà.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

10- longer.

Xem thêm: Những Bài Thơ Lục Bát Hay - Thơ Lục Bát 2 Câu Về Tình Yêu, Tình Bạn Hay Nhất

Excercise 3: Viết dạng so sánh hơn của những tính từ bỏ cùng trạng trường đoản cú sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. beautiful

 

2. hot

 

3. crazy

 

4. slowly

 

5. few

 

6. little

 

7. bad

 

8. good

 

9. attractive

 

10. big

 

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh hơn nhất

1. beautifully

beautifully

the most beautifully

2. hot

hotter

the hottest

3. crazy

crazier

the craziest

4. slowly

more slowly

the most slowly

5. few

fewer

the fewest

6. little

less

the least

7. bad

worse

the worst

8. good

better

the best

9. attractive

more attractive

the most attractive

10. big

bigger

the biggest

Excercise 4: Chọn lời giải đúng để điền vào khu vực trống trong số câu sau.

1. He is ....... singer I’ve sầu ever met.

A. worse B. bad C. the worst D. badly

2. Mary is ....... responsible as Peter.

A. more B. the most C. much D. as

3. It is ....... in the thành phố than it is in the country.

A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy

4. He sings ……….. aước ao the singers I have known.

A. the most beautiful B. the more beautiful

C. the most beautifully D. the more beautifully

5. He is ....... student in my class.

A. most hard-working B. more hard-working

C. the most hard-working D. as hard-working

6. The English demo was ....... than I thought it would be.

A. the easier B. more easy C. easiest D. easier

7. Physics is thought to lớn be ....... than Math.

A. harder B. the more hard C. hardest D. the hardest

8. Đời xe Jupiter is ....... planet in the solar system.

A. the biggest B. the bigger C. bigger D. biggest

9. She runs …… in my class.

A. the slowest B. the most slow C. the slowly D. the most slowly

10. My house is ....... hers.

A. cheap than B. cheaper C. more cheap than D. cheaper than

11. My office is ....... away than mine.

A. father B . more far C. farther D. farer

12. Lana is ....... than David.

A. handsome B. the more handsome

C. more handsome D. the most handsome

13. She did the demo ……….. I did.

A. as bad as B. badder than

C. more badly than D. worse than

14. A boat is ....... than a plane.

A. slower B. slowest C. more slow D. more slower

15. Her new house is ....... than the old one.

A. more comfortable B. comfortably

C. more comfortabler D. comfortable

16. Her sister dances ……….. than me.

A. gooder B. weller C. better D. more good

17. Her bedroom is ....... room in her house.

A. tidier than B. the tidiest

C. the most tidy D. more tidier

18. This road is ....... than that road.

A. narrower B. narrow C. the most narrow D. more narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. more careful than B. more carefully

C. more carefully than D. as careful as

20. It was ....... day of the year.

A. the colder B. the coldest C. coldest D. colder

Đáp án

1. C 2. D 3. C 4. C 5. C
6. D 7. A 8.A 9.D 10.D
11.C 12.C 13. D 14.A 15.A
16.C 17.B 18.A 19.C đôi mươi.B

Excercise 5: Điền vào nơi trống dạng so sánh đúng của tự vào ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the White one. 6. I’ll try khổng lồ finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. film I’ve ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. to the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. 17. They live sầu in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big) ……………………. one.18. French is considered to lớn be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19. It’s the (large)……………………. company in the country.

Xem thêm: Dân Gian Ta Có Câu Tục Ngữ Gần Mực Thì Đen Gần Đèn Thì Rạng, Nhưng Có Bạn Lại Bảo Gần Mực Chưa Chắc

Đáp án

1. the cleverest2. longer3. the best4. cleaner5. more expensive6. more quickly7. more dangerous8. more sweetly9. the most exciting10. the fastest11. the most popular12. the closest 13. beautifully – most beautifully14. hotter15. worse16. better 17. big - bigger18. more difficult - the most difficult19. largest

Chủ điểm ngữ pháp rất có thể bạn quan tâm

Phương thơm pháp luyện nghe giờ đồng hồ Anh siệu hiệu quả

Cấu trúc wish thịnh hành tuyệt nhất vào tiếng Anh

Trọn cỗ những nhà điểm ngữ pháp TOEIC

Cấu trúc so sánh hơn cũng khá được sử dụng nhiều trong số bài bác thi tiếng anh. Và nếu như khách hàng không nắm rõ phương pháp cần sử dụng so sánh hơn vào tiếng anh thì rất hoàn toàn có thể sẽ sở hữu được số đông nhầm lẫn không mong muốn tác động cho hiệu quả làm cho bài của khách hàng. Vậy nên hãy ôn luyện tỉ mỉ, với giữ lại hầu như phản hồi, câu hỏi mà bạn đang chạm mặt yêu cầu nhé.