SỐ CÁC CẶP SỐ NGUYÊN THOẢ MÃN LÀ

  -  

Vì ( - 28 = - 1.28 = 1.left( - 28 ight))( = - 2.14 = 2.left( - 14 ight))( = - 4.7 = 4.left( - 7 ight))

Nên ta bao gồm những cỗ (left( x;y ight)) thỏa mãn nhu cầu bài xích toán thù là:

(left( - 1;28 ight),left( 28; - 1 ight),)(left( 1; - 28 ight),left( - 28;1 ight),)(left( - 2;14 ight),left( 14; - 2 ight),)(left( 2; - 14 ight),left( - 14;2 ight),)(left( - 4;7 ight),left( 7; - 4 ight),)(left( 4; - 7 ight),left( - 7;4 ight).)

Có tất cả (12) bộ số (left( x;y ight)) thỏa mãn bài toán.

Bạn đang xem: Số các cặp số nguyên thoả mãn là

Đáp án buộc phải chọn là: d


*

Có nhiều em Khi đưa ra (6) cặp số bao gồm tích bởi ( - 28) thì Tóm lại ngay lập tức gồm (6) cặp số (left( x;y ight)) là sai vày mục đích của (x,y) tương đồng đề xuất ta đổi khu vực (x,y) lẫn nhau sẽ tiến hành thêm một cặp số khác thỏa mãn.


...
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Kết quả của phép tính (left( - 125 ight).8) là:


Chọn câu không đúng.


Tính (left( - 42 ight).left( - 5 ight)) được hiệu quả là:


Chọn câu vấn đáp đúng:


Chọn câu đúng.

Xem thêm: Cách Nhận Biết Gà Trống Mái Khi Mới Nở, Đơn Giản, Chính Xác


Chọn câu không nên.


lúc (x = - 12) , quý hiếm của biểu thức (left( x - 8 ight).left( x + 7 ight)) là số làm sao trong bốn số sau:


Tích (left( - 3 ight).left( - 3 ight).left( - 3 ight).left( - 3 ight).left( - 3 ight).left( - 3 ight).left( - 3 ight)) bằng


Tính nkhô nóng $left( - 5 ight).125.left( - 8 ight).đôi mươi.left( - 2 ight)$ ta được hiệu quả là


Giá trị biểu thức (M = left( - 192873 ight).left( - 2345 ight).left( - 4 ight)^5.0) là


Tính giá trị biểu thức (P = left( - 13 ight)^2.left( - 9 ight)) ta có


Chọn câu đúng.


Tính phù hợp (A = - 43.18 - 82.43 - 43.100)


Tính cực hiếm biểu thức (P.. = left( x - 3 ight).3 - trăng tròn.x) khi (x = 5.)


Cho (B = left( - 8 ight).25.left( - 3 ight)^2) với (C = left( - 30 ight).left( - 2 ight)^3.left( 5^3 ight)) . Chọn câu đúng.


Có từng nào giá trị (x) ngulặng dương vừa lòng $left( x - 3 ight).left( x + 2 ight) = 0$ là:


Cho $Q = - 135.17 - 121.17 - 256.left( - 17 ight)$, lựa chọn câu đúng.

Xem thêm:


Tìm (x) biết $2left( x - 5 ight) - 3left( x - 7 ight) = - 2.$


Cho (left( - 4 ight).left( x - 3 ight) = trăng tròn.) Tìm $x:$


Cho (A = left( 135 - 35 ight).left( - 47 ight) + 53.left( - 48 - 52 ight)) và (B = 25.left( 75 - 49 ight) + 75.left| 25 - 49 ight|.)

Chọn câu đúng.


Tìm (x in Z) biết (left( 1 - 3x ight)^3 = - 8.)


Số cặp số nguim (left( x;y ight)) thỏa mãn nhu cầu (x.y = - 28) là:


Có bao nhiêu cực hiếm (x) thỏa mãn $left( x - 6 ight)left( x^2 + 2 ight) = 0?$


Số quý hiếm (x in mathbbZ) nhằm (left( x^2 - 5 ight)left( x^2 - 25 ight)


*

*

Cơ quan lại chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát