Unit 1 Lớp 12: Listening

  -  

Bài viết chỉ dẫn đều khuyên bảo, nhắc nhở với biện pháp trả lời những câu hỏi cũng giống như câu chữ vần nghe trong phần Listening giúp đỡ bạn học tập tham khảo với học hành giỏi hơn phần kỹ năng và kiến thức này.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng:

a kid : đứa trẻcoach : xe pháo chlàm việc khách đường dàispread out : cover a large area: trải dài, tản raleftover: thức nạp năng lượng thừa

 I. Cấu trúc đề xuất lưu ý:

khổng lồ reserve sầu sth (for sb/sth) (v) = khổng lồ book (v): đặt trướcto lớn sound + adj: nghe gồm vẻto lớn end up: kết thúcto lớn get together: họp lạiall over the place: khắp đều nơi

III. Hướng dẫn giải bài tập

1. Before you listen

Look at the picture below and describe what is happening in it.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 12: listening

(Nhìn vào hình tiếp sau đây hãy trình bày điều gì đã xẩy ra.)

The picture shows the scence of the reunion of a family having many generations with a big meal. We can see the happy look on every family member’s face.

Listen và repeat (nghe với đề cập lại):

Flight: Chuyến bay

Reserved: đặt

Coach: áo khoác

Rarely: Hiếm khi

Close-knit: Khăng khít

Spread out: chia tách

Leftovers: Phần món ăn thừa

Crowed: đông đúc

2. While you listen:

Tapescrip: Đây là cục bộ nội dung của cuộc đối thoại cơ mà các bạn sẽ nghe:

Paul: So Andrea, you"re going home for the holiday?Andrea: I am sure. I’ve booked a flight tomorrow afternoon & I can"t wait.Paul:That sounds great.Andrea: What about you? Going home page, too?Paul: I haven"t decided yet. I"m still considering ....Andrea: Haven’t decided yet? Oh, you’re never going khổng lồ get a flight out of here. All the seats have been reserved by now I’m sure. It"s the holiday season, after nil.Paul: Well, it"s not very important khổng lồ me. My family lives about 180 kilometer from here. I usually take the train or the coach.Andrea: You don"t sound excited about it.Paul: Well we are not really a very close-knit family. I have sầu three brothers, and they"re spread out all over the place. We rarely get together as a family any more.Andrea: Well I try to get trang chủ as soon as possible. We’re a big family — there are six of us - children - so it"s always a lot of fun.Paul: Six kids?Andrea: Yes. And we"re all really cthảm bại. My brothers are married, so it makes for a very crowded home page over the holiday. And there are too many people to lớn cook for. so we end up going out lớn dinner a lot. That"s also fun.Paul: Well, at my trang chính, my Mother loves khổng lồ cook so when we get home, she often cooks big meals. We have sầu leftovers fur days. 

Task 1: Listen lớn the conversation between Paul và Andrea and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Nghe đoạn đối thoại thân Paul với Andrea rồi ra quyết định những câu sau đấy là đúng (T) xuất xắc là sai (F) ).

1. Andrea can’t wait for her flight.

2. Paul is very excited about coming trang chính.

3. Paul’s home is 280 kilometers from where they are now.

Xem thêm: Đề Thi Thử Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 8 Online, Thi Thử Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 8 Online

4. There are more children in Andrea’s family than in Paul’s

5. When Andrea"s family get together, they often go out for dinner.

T

F

F

T

T

Task 2: Listen again và note down two things that are different about Paul’s & Andrea’s families.

(nghe lại cùng đánh dấu các điều khác hoàn toàn về gia đình họ)

Paul

Andrea

l - His family members are not very close

l. He lives in a very close-knit family.

2. The family often have the big meal the mother cooks at home.

Xem thêm: Một Câu Chuyện Tình Buồn Khiến Ai Đọc Cũng Sẽ Phải Rơi Lệ, Một Câu Chuyện Tình

2. The family often go out 10 mèo when they get together.

 

3. After you listen: 

Work in groups. Discuss the importance of family in a person s life.(Làm vấn đề từng team. Thảo luận tậm đặc biệt quan trọng của gia đình vào cuộc đời mọi cá nhân.)

Gợi ý câu trả lời:

Family is playing an important role in our lives. Many people will not hesitate to say that family is the most important part of them, so that they can do everything for it. Family is the first entity that brings up, socializes and affect khổng lồ the development of your characteristics. And it also the most secure place in the world that you are fulfilly supported and taken care of. Moreover, without family there is no society because family is one of the most important và essensial part of society.