Hỗn hợp x gồm etyl axetat và n-propyl axetat

     

Hỗn vừa lòng X bao gồm etyl axetat với n-propyl axetat. Đun lạnh hỗn hợp X với NaOH (vừa đủ) thu được 13,12 gam muối bột cùng 8,76 gam tất cả hổn hợp rượu Y. Vậy % trọng lượng của etyl axetat vào các thành phần hỗn hợp X là


Phương thơm pháp giải

- Viết sơ đồ dùng bội phản ứng

$left{ egingatheredetyl ext axetat:CH_3COOC_2H_5 ext (a mol) hfill \n - propyl ext axetat:CH_3COOC_3H_7(b,mol) hfill \endgathered ight.xrightarrow + NaOH,t^oleft{ egingathered13,12g,CH_3COONa:(a + b),mol hfill \8,76gleft{ egingatheredC_2H_5OH:a,mol hfill \C_3H_7OH:b,mol hfill \endgathered ight. hfill \endgathered ight.$

- Lập hệ pt tính


Lời giải của GV sucmanhngoibut.com.vn

(left{ egingatheredetyl ext axetat:CH_3COOC_2H_5 ext (a mol) hfill \n - propyl ext axetat:CH_3COOC_3H_7(b,mol) hfill \endgathered ight.xrightarrow + NaOH,t^oleft{ egingathered13,12g,CH_3COONa:(a + b),mol hfill \8,76gleft{ egingatheredC_2H_5OH:a,mol hfill \C_3H_7OH:b,mol hfill \endgathered ight. hfill \endgathered ight.)

lập hpt: (left{ egingathered82a + 82b = 13,12 hfill \46a + 60b = 8,76 hfill \endgathered ight. lớn left{ egingathereda = 0,06 hfill \b = 0,1 hfill \endgathered ight.)

%CH3COOC2H5= (dfrac0,06.880,06.88 + 0,1.102) × 100% = 34,1%.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm etyl axetat và n-propyl axetat

Đáp án đề xuất chọn là: d


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đun nóng este CH3COOC2H5 với số lượng vừa đủ hỗn hợp NaOH, sản phẩm thu được là :


Tdiệt phân este X vào môi trường xung quanh kiềm nhận được natri axetat và ancol etylic. X là :


lúc đun nóng chất X bao gồm công thức phân tử C3H6O2 cùng với hỗn hợp NaOH chiếm được CH3COONa. Công thức kết cấu của X là


Số este bao gồm phương pháp phân tử C4H8O2cơ mà khi tdiệt phân vào môi trường thiên nhiên axit thì thu được axit fomic là


Thuỷ phân este bao gồm cách làm phân tử C4H8O2 trong môi trường xung quanh axit, nhận được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y. Từ X rất có thể pha trộn thẳng ra Y. Công thức cấu trúc của este là


Cho este X bao gồm CTPT là C4H8O2 T/d với NaOH đun cho nóng được muối hạt Y tất cả phân tử kân hận lớn hơn phân tử kân hận của X. Tên call của X là:


Tbỏ phân este X tất cả phương pháp phân tử C4H8O2 vào dung dịch NaOH nhận được hỗn hợp 2 hóa học hữu cơ Y cùng Z trong số ấy Z có tỉ khối tương đối so với H2 bởi 23. Tên của X là


Để xà chống hóa 17,4 gam một este no đối chọi chức nên cần sử dụng vừa đủ 300ml hỗn hợp NaOH 0,5M. Công thức phân tử của este là:


Cho 3,7 gam este X no, đơn chức, mạch hsinh sống tính năng không còn cùng với hỗn hợp KOH, chiếm được muối với 2,3 gam rượu etylic. Công thức của este là


Thuỷ phân hoàn toàn 8,8 gam một este solo chức, mạch hnghỉ ngơi X với 100 ml dd KOH 1M (vừa đủ) chiếm được 4,6 gam một ancol Y. Tên Hotline của X là:


Đun lạnh 0,1 mol este solo chức X cùng với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau Lúc bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic cùng 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu trúc của X là


Chất X bao gồm CTPT C4H8O2. Đun 4,4g X trong hỗn hợp NaOH (dư) bay ra hơi ancol Y. Cho Y qua CuO (to) thu được andehit Z. Cho Z triển khai bội phản ứng tcố gắng bạc thấy giải pchờ nhiều hơn nữa 15g Ag. Xác định CTCT của X


Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 bội phản ứng không còn cùng với hỗn hợp NaOH (dư), đun cho nóng. Khối lượng muối bột CH3COONa nhận được là


Este X bao gồm cách làm phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X vào dung dịch NaOH đầy đủ cho đến khi phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn nhận được m gam muối hạt. Giá trị của m là


Xà chống hóa hoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5 trong 150 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là:


Đun 20,4 gam một hòa hợp hóa học hữu cơ đơn chức A cùng với 300 ml dung dịch NaOH 1M nhận được muối bột B và phù hợp chất cơ học C. lúc đến C chức năng với Na dư cho 2,24 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Biết rằng Lúc nấu nóng muối bột B cùng với NaOH (xt CaO, t˚) nhận được khí K có tỉ kăn năn so với O2 bằng 0,5. C là hòa hợp chất đối chọi chức Lúc bị oxi hóa vì CuO (t˚) cho thành phầm D ko phản nghịch ứng cùng với dung dịch AgNO3 /NH3 dư CTCT của A là:


Xà chống hóa trọn vẹn 22,2 gam các thành phần hỗn hợp 2 este HCOOC2H5 cùng CH3COOCH3 bằng hỗn hợp NaOH 1M làm cho nóng. Thể tích hỗn hợp NaOH tối tphát âm phải cần sử dụng là


Hỗn hòa hợp X bao gồm etyl axetat với n-propyl axetat. Đun lạnh hỗn hợp X cùng với NaOH (vừa đủ) thu được 13,12 gam muối hạt và 8,76 gam các thành phần hỗn hợp rượu Y. Vậy % trọng lượng của etyl axetat trong hỗn hợp X là


Xà chống hóa trọn vẹn 1,99 gam các thành phần hỗn hợp nhì este bằng dd NaOH nhận được 2,05 gam muối của một axit và 0,94 gam các thành phần hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng tiếp đến nhau. CTCT của nhị este kia là:


Thủy phân trọn vẹn m (g) tất cả hổn hợp X với Y solo chức là đồng phân của nhau bằng 200 ml hỗn hợp KOH 0,5M. Sau bội phản ứng nhận được 8,96g tất cả hổn hợp muối Z với 4,04g tất cả hổn hợp ancol T. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của 2 este là :


Xà chống hóa trọn vẹn 14,55 gam hỗn hợp 2 este 1-1 chức X,Y yêu cầu 150 ml dd NaOH 1,5M. Cô cạn dd chiếm được các thành phần hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng tiếp nối với một muối tuyệt nhất. CT 2 este là:


Hỗn hợp X bao gồm 2 este đơn chức A và B hơn kỉm nhau 1 đội CH2. Cho 6,6g tất cả hổn hợp X tính năng cùng với toàn vẹn 100 ml dung dịch NaOH 1M chiếm được 7,4g các thành phần hỗn hợp 2 muối. Công thức cấu trúc đúng đắn của A và B là:


Hỗn phù hợp X có etyl axetat, metyl propionat, isopropyl fomat. Thủy phân trọn vẹn X buộc phải cần sử dụng 200 ml hỗn hợp NaOH 1M cùng KOH 1,5M, đun nóng, sau làm phản ứng hoàn toàn nhận được m gam hỗn hợp muối với 25 gam tất cả hổn hợp ancol. Giá trị của m là:


Hỗn vừa lòng X gồm nhị este đối kháng chức. Cho 0,5 mol X công dụng với hỗn hợp AgNO3/ NH3 dư thu được 43,2 gam Ag. Cho 10,56 gam X tác dụng với dung dịch KOH đầy đủ thu được các thành phần hỗn hợp nhì muối bột của nhì axit đồng đẳng tiếp tục và 6,192 gam hỗn hợp nhị ancol no solo chức đồng đẳng liên tiếp, mạch hnghỉ ngơi. Công thức của nhị este là:


Thủy phân trọn vẹn 15 gam tất cả hổn hợp E có 2 este X, Y đơn chức, đồng phân, mạch hngơi nghỉ, bằng một lượng hỗn hợp NaOH toàn diện thu được 13,2 gam tất cả hổn hợp 2 muối bột (Z) với 7,8 gam hỗn hợp 2 ancol (chỉ rộng kém nhẹm nhau 1 ngulặng tử C trong phân tử). Nung Z thu 0,075 mol Na2CO3. Xác định CTCT thu gọn gàng của X với Y:


Đun lạnh m g hh X gồm những hóa học tất cả và một loại nhóm chức cùng với 600ml dd NaOH 1,15M nhận được dd Y đựng muối hạt của một axit cacboxylic solo chức với 15,4g khá Z bao gồm những ancol. Cho toàn cục Z tính năng với Na dư nhận được 5,04 lít khí H2. Cô cạn dd Y, nung lạnh chất rắn nhận được với CaO cho tới lúc bội phản ứng xẩy ra trọn vẹn nhận được 7,2g một hóa học khí. Giá trị của m là:


Cho các thành phần hỗn hợp A bao gồm 2 hóa học hữu cơ mạch hsinh hoạt X, Y (chỉ cất C, H, O với MX Y) chức năng hoàn toản cùng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, chiếm được 0,2 mol một ancol 1-1 chức và 2 muối của nhị axit cơ học đối kháng chức, sau đó nhau trong dãy đồng đẳng. Mặt khác đốt cháy 20,56 gam A bắt buộc 1,26 mol O2 nhận được CO2 với 0,84 mol H2O. Phần trăm số mol của X trong A là


Đun nóng 0,1 mol este no, đơn chức mạch hsinh sống X cùng với 30 ml hỗn hợp kiềm nồng độ 20% (D = 1,2 g/ml) của một kim loại kiềm A. Sau Lúc dứt phản nghịch ứng xà phòng hoá, cô cạn dung dịch thì chiếm được hóa học rắn Y và 4,6 gam ancol Z, biết rằng Z bị oxi hoá vì CuO thành sản phẩm có khả năng bội nghịch ứng tcố bạc. Đốt cháy chất rắn Y thì chiếm được 9,54 gam muối hạt cacbonat, 8,26 gam tất cả hổn hợp CO2 với hơi nước. Công thức cấu tạo của X là:


lúc đến X (C3H6O2) tác dụng cùng với hỗn hợp NaOH làm cho nóng nhận được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là


Cho một lượng các thành phần hỗn hợp X có 2 hóa học cơ học no, đơn chức, mạch hlàm việc (phân tử chỉ chứa C, H, O) công dụng trọn vẹn cùng với 20ml hỗn hợp NaOH 2M chiếm được một muối hạt cùng một ancol. Đun rét lượng ancol chiếm được cùng với axit H2SO4 quánh làm việc 1700C nhận được 0,015 mol anken. Nếu đốt cháy một lượng các thành phần hỗn hợp X nhỏng bên trên rồi mang lại sản phẩm cháy qua bình CaO dư thì thấy trọng lượng bình tăng 7,75 gam. Biết những bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phát biểu như thế nào dưới đây đúng?


Hỗn phù hợp M có axit cacboxylic X, ancol Y (các đối chọi chức) với este Z được tạo thành từ X cùng Y (vào M , oxi chiếm 43,795% về khối hận lượng). Cho 10,96g M chức năng vừa đủ cùng với 40g dung dịch NaOH 10% tạo nên 9,4g muối bột. Công thức của X cùng Y theo lần lượt là :


Trong phân tử este đa chức mạch hlàm việc X gồm 2 links pi, số nguim tử cacbon với oxi không giống nhau là 2. Cho X tác dụng cùng với dung dịch NaOH, chiếm được sản phẩm gồm một muối hạt của axit cacboxylic Y và một ancol Z. Biết X không tồn tại phản ứng tcụ bạc . Số phương pháp cấu trúc tương xứng của X là :


Este X có điểm lưu ý sau:

- Đốt cháy trọn vẹn X tạo thành CO2 với H2O có số mol bằng nhau

- Tdiệt phân X trong môi trường axit thu được hóa học Y ( tsay mê gia phản bội ứng tnạm gương) với hóa học Z (tất cả số ngulặng tử cacbon bởi một nửa số cacbon trong X)

Có những phát biểu sau :

(1) Chất X nằm trong nhiều loại este no, 1-1 chức

(2) Chất Y rã vô hạn vào nước

(3) Đun Z với dung dịch H2SO4 quánh sống 170oC nhận được anken

(4) Trong ĐK thường Z sống tâm lý lỏng

(5) X rất có thể tổ hợp Cu(OH)2 tạo nên dung dịch color xanh

Số tuyên bố đúng là


Hỗn đúng theo M gồm một este, một axit cacboxylic với một ancol (rất nhiều no, đối kháng chức, mạch hở). Tbỏ phân hoàn toàn 9,27 gam M bởi số lượng vừa dùng hỗn hợp cất 0,15 mol NaOH nhận được 4,8 gam một ancol. Cô cạn dung dịch sau tdiệt phân rồi đem lượng muối khan thu được đốt cháy trọn vẹn thu được 0,075 mol H2O. Phần trăm khối lượng của este tất cả trong M là


Hỗn hòa hợp X tất cả axit axetic và metyl fomat. Cho m gam X chức năng hoàn toản cùng với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M. Giá trị của m là


Este nào dưới đây thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit chiếm được 2 chất hữu cơ đông đảo tsay mê gia phản ứng tvắt gương?


Hỗn đúng theo X tất cả 2 este đối chọi chức. Cho 0,3 mol X chức năng hoàn toản cùng với 250 ml hỗn hợp KOH 2M, nhận được chất hữu cơ Y (no, đơn chức, mạch hsinh hoạt, có tđam mê gia phản nghịch ứng tcố bạc) với 53 gam hỗn hợp muối hạt. Đốt cháy hoàn toàn Y bắt buộc cần sử dụng hoàn toản 5,6 lít khí O2 đktc. Kăn năn lượng của 0,3 mol X là


Cho a mol este X(C9H10O2) chức năng toàn diện cùng với 2a mol NaOH, thu được hỗn hợp không tồn tại làm phản ứng tnỗ lực bạc. Số cách làm cấu trúc của X là


Thủy phân trọn vẹn các thành phần hỗn hợp E có 2 este X, Y đối chọi chức, đồng phân, mạch hsinh sống, bởi một lượng dung dịch NaOH hoàn toản chiếm được 13,2 gam hỗn hợp 2 muối (Z) với 7,8 gam các thành phần hỗn hợp 2 ancol (chỉ hơn kém nhẹm nhau 1 ngulặng tử C trong phân tử). Nung Z thu 0,075 mol Na2CO3. Xác định CTCT thu gọn của X cùng Y:


Cho 7,34 gam hỗn hợp E tất cả hai este mạch hsinh sống X cùng Y (hầu hết sản xuất vì chưng axit cacboxylic và ancol; MX Y 2. Đốt cháy hoàn toàn T, nhận được H2O, Na2CO3 và 0,05 mol CO2. Phần trăm trọng lượng của X trong E là


Hỗn đúng theo X gồm 3 este 1-1 chức, sản xuất thành tự và một ancol Y cùng với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ bao gồm team -COOH); trong những số đó, tất cả hai axit no là đồng đẳng tiếp đến nhau và một axit không no (tất cả đồng phân hình học tập, chứa hai liên kết pi trong phân tử). Tbỏ phân trọn vẹn 11,76 gam X bằng hỗn hợp NaOH, chiếm được hỗn hợp muối cùng m gam ancol Y. Cho m gam Y vào trong bình đựng Na dư, sau phản nghịch ứng thu được 1,792 lít khí (đktc) và trọng lượng bình tăng 4,96 gam so với ban sơ gam. Mặt khác, nếu như đốt cháy hoàn toàn 11,76 gam X thì nhận được CO2 và 7,92 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no vào X có giá trị sát nhất với giá trị làm sao sau đây?


Hỗn hợp E bao gồm 2 este đối kháng chức, mạch hlàm việc. Đun lạnh 8,96 gam E cùng với số lượng vừa đủ dung dịch KOH thì thu được các thành phần hỗn hợp muối bột X với các thành phần hỗn hợp Y có 2 ancol đồng đẳng tiếp tục. Đốt cháy trọn vẹn Y thì nhận được 7,04 gam CO2 cùng 4,68 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este gồm phân tử khối nhỏ rộng trong E là


Thủy phân hoàn toàn một este E vào 500 ml hỗn hợp NaOH 3M, cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thu được 132,9 gam chất rắn cùng m gam khá một ancol no, đối chọi chức, mạch hngơi nghỉ X. Oxi hóa hoàn toàn m gam ancol X thu được tất cả hổn hợp Y tất cả anđehit, axit, ancol dư với nước. Chia hỗn hợp Y thành 3 phần bởi nhau:

Phần 1: Cho vào dung dịch AgNO3/NH3 dư chiếm được 54 gam Ag.

Xem thêm: Top 10 Bài Tóm Tắt Vợ Chồng A Phủ Của Tô Hoài, Tóm Tắt Vợ Chồng A Phủ Đầy Đủ Nhất

Phần 2: Cho bội nghịch ứng vừa đủ cùng với hỗn hợp nước Brom thu được 3,36 lít khí Z (đktc) độc nhất.

Phần 3: Cho chức năng cùng với Na dư chiếm được 5,6 lkhông nhiều H2 (đktc).

Xem thêm: Cùng Tìm Hiểu Nước Chiếm Bao Nhiêu Phần Trăm Trái Đất ? Nước Chiếm Bao Nhiêu Phần Trăm Diện Tích Trái Đất

Công thức kết cấu của E là


*

*

Cơ quan liêu chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GPhường – BTTTT vày Sở tin tức với Truyền thông.


Chuyên mục: