Hòa tan 12g hỗn hợp fe cu

     

Hòa chảy trọn vẹn 12 gam tất cả hổn hợp sắt, Cu (tỉ lệ thành phần mol 1:1) bởi axit HNO3, nhận được V lkhông nhiều (ngơi nghỉ đktc) các thành phần hỗn hợp khí X (có NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ cất nhị muối bột cùng axit dư). Tỉ kân hận của X so với H2 bằng 19. Giá trị của V là


Phương thơm pháp giải

+) Đặt nFe = nCu = a mol => 56a + 64a = 12 => a = 0,1 mol

Quá trình lão hóa kyên loại:

sắt → Fe3+ + 3e Cu → Cu2+ + 2e

0,1 → 0,3 0,1 → 0,2

Quá trình khử N+5:

N+5 + 3e → N+2 N+5 + 1e → N+4

3x ← x y ← y

+) bảo toàn electron: 3x + y = 0,5

+) tỉ khối của tất cả hổn hợp X với H2 là 19 => 30x + 46y = 19.2.(x + y)


Lời giải của GV sucmanhngoibut.com.vn

Đặt nFe = nCu = a mol => 56a + 64a = 12 => a = 0,1 mol

Quá trình thoái hóa kyên loại:

Fe → Fe3+ + 3e Cu → Cu2+ + 2e

0,1 → 0,3 0,1 → 0,2

Quá trình khử N+5:

N+5 + 3e → N+2 N+5 + 1e → N+4

3x ← x y ← y

Áp dụng định chế độ bảo toàn electron => 3x + y = 0,5

Mặt khác: Do tỉ kăn năn của các thành phần hỗn hợp X cùng với H2 là 19

=> 30x + 46y = 19.2.(x + y)

=> x = 0,125 ; y = 0,125.

Bạn đang xem: Hòa tan 12g hỗn hợp fe cu

Vhh khí (đktc) = 0,125.2.22,4 = 5,6 lít

Đáp án đề nghị lựa chọn là: c


*
*
*
*
*
*
*
*

Hòa tung trọn vẹn 2,4 gam sắt kẽm kim loại Mg vào hỗn hợp HNO3 loãng chỉ chiếm được V lkhông nhiều khí N2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là


Hoà rã trọn vẹn m gam Al vào hỗn hợp HNO3 khôn xiết loãng thì thu được tất cả hổn hợp bao gồm 0,015 mol khí N2O với 0,01 mol khí NO (không còn thành phầm khử như thế nào khác). Giá trị của m là


Hòa tung 0,1 mol Al với 0,2 mol Cu vào dung dịch H2SO4 sệt dư chiếm được V lít SO2 (sống 00C, 1 atm). Giá trị của V là


Hòa tung hoàn toàn 1,2 gam kim loại X vào hỗn hợp HNO3 dư chiếm được 0,224 lkhông nhiều khí N2 (đktc). Giả thiết phản nghịch ứng chỉ tạo thành khí N2. Vậy X là


Cho 5,94 gam Al công dụng toàn vẹn với hỗn hợp H2SO4 đặc nóng thu được 1,848 lít thành phầm X có chứa lưu hoàng (đktc), muối bột sunfat cùng nước. X là


Cho 1,35 gam X tất cả Cu, Mg, Al công dụng hết với HNO3 nhận được 0,01 mol NO cùng 0,04 mol NO2. Kân hận lượng muối bột tạo nên là


Hòa chảy hoàn toàn 11,9 gam các thành phần hỗn hợp có Al cùng Zn bởi H2SO4 sệt rét thu được 7,616 lít SO2 (đktc), 0,64 gam S cùng hỗn hợp X. Khối hận lượng muối trong dung dịch X là:


Cho 1,86 gam hỗn hợp Mg cùng Al vào dung dịch HNO3 loãng dư sau làm phản ứng thu được 560 ml N2O ( đktc) là thành phầm khử độc nhất vô nhị . Phần trăm cân nặng của Mg vào các thành phần hỗn hợp thuở đầu là


Một các thành phần hỗn hợp có nhị bột sắt kẽm kim loại Mg và Al được tạo thành hai phần bởi nhau:

- Phần 1: mang đến công dụng với HCl dư thu được 3,36 lít H2.

- Phần 2: hoà tung hết trong HNO3 loãng dư chiếm được V lkhông nhiều một khí không color, hoá nâu trong bầu không khí .

Xem thêm: Play Boy And Hot Girl Bmt - The 7 People You Meet In Basic Training

Biết các thể tích khí hồ hết đo làm việc đktc, quý giá của V là


Cho 29,6 gam tất cả hổn hợp X gồm Fe, Mg, Cu theo tỉ lệ mol 1 : 2 : 3 bằng H2SO4 quánh nguội được dung dịch Y cùng 11 phần 2 lít SO2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y được trọng lượng muối hạt khan là


Hòa tung hoàn toàn 12 gam tất cả hổn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (sinh sống đktc) tất cả hổn hợp khí X (tất cả NO cùng NO2) với dung dịch Y (chỉ đựng hai muối với axit dư). Tỉ khối của X so với H2 bởi 19. Giá trị của V là


Cho 3 sắt kẽm kim loại Al, sắt, Cu vào 2 lkhông nhiều dung dịch HNO3 phản bội ứng đầy đủ thu được 1,792 lít khí X (đktc) tất cả N2 và NO2 tất cả tỉ kân hận khá đối với He bằng 9,25. Nồng độ mol/lkhông nhiều HNO3 trong hỗn hợp lúc đầu là:


Thể tích dung dịch HNO3 1M loãng ít nhất yêu cầu dùng để hoà rã hoàn toàn 18 gam hỗn hợp bao gồm sắt cùng Cu trộn theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 1 là (biết phản bội ứng tạo nên hóa học khử độc nhất vô nhị là NO):


Hoà chảy 6,21 gam sắt kẽm kim loại R vào dung dịch HNO3 loãng thu được một,68 lkhông nhiều hỗn hợp khí X (đktc) gồm 2 khí N2 và N2O. Tỉ kân hận khá của X đối với H2 là 17,2. Kyên nhiều loại R là


Hòa chảy trọn vẹn 14,8 gam tất cả hổn hợp X gồm sắt và Cu vào lượng dư hỗn hợp các thành phần hỗn hợp HNO3 cùng H2SO4 đặc lạnh. Sau bội nghịch ứng nhận được 0,45 mol khí NO2 cùng 0,1 mol khí SO2. Kăn năn lượng Fe trong hỗn hợp X là


Hòa tung hoàn toàn 11,2 gam sắt vào HNO3 dư, nhận được hỗn hợp A với 6,72 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp khí B gồm NO và một khí X, với tỉ lệ số mol là 1 trong : 1. Khí X là


Nung m gam bột sắt vào oxi, nhận được 3 gam tất cả hổn hợp chất rắn X. Hòa tan hết các thành phần hỗn hợp X vào hỗn hợp HNO3 dư, bay ra 0,56 lkhông nhiều (đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là


Hòa tan hoàn toàn 13,00 gam Zn vào hỗn hợp HNO3 loãng, dư chiếm được dung dịch X và 0,448 lít khí X tuyệt nhất (đktc). Cô cạn hỗn hợp X nhận được 39,8 gam chất rắn. Khí X là:


Hỗn đúng theo X tất cả Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO trong những số đó oxi chiếm 25,39% khối lượng hỗn hợp. Cho m gam hỗn hợp X tính năng với 8,96 lít CO (đktc) sau một thời gian thu được hóa học rắn Y cùng tất cả hổn hợp khí Z có tỉ kân hận so với hiđro là 19. Cho hóa học rắn Y tính năng cùng với hỗn hợp HNO3 loãng dư chiếm được hỗn hợp T cùng 7,168 lít NO (ĐK tiêu chuẩn, thành phầm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch T nhận được b gam muối bột khan (biết b = 3,456m). Giá trị của b sớm nhất với giá trị nào sau đây?


Hòa tung trọn vẹn 0,1 mol sắt với 0,2 mol Al vào hỗn hợp HNO3 dư thu được các thành phần hỗn hợp khí A có NO cùng NO2 tất cả tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 1. Thể tích của các thành phần hỗn hợp khí A (nghỉ ngơi đktc) là:


Hoà tung hết 9,6 gam kim loại M trong hỗn hợp H2SO4 sệt, lạnh, nhận được SO2 là sản phẩm khử độc nhất vô nhị. Cho toàn bộ lượng SO2 này hấp thụ vào 0,5 lkhông nhiều dung dịch NaOH 0,6M, sau phản nghịch ứng mang cô cạn hỗn hợp được 18,9 gam hóa học rắn. Klặng các loại M đó là


Hòa rã hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 1,344 lkhông nhiều khí N2 (đktc) và dung dịch X. Thêm NaOH dư vào hỗn hợp X với hâm nóng thì thu được 1,344 lít khí NH3. Gía trị của m là:


Thực hiện nay nhì thí nghiệm:

1) Cho 5,76 gam Cu phản ứng cùng với 1trăng tròn ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít khí NO

2) Cho 5,76 gam Cu làm phản ứng với 1trăng tròn ml dung dịch cất HNO3 1M và H2SO4 0,5M thoát ra V2 lkhông nhiều NO.

Xem thêm: Hợp Âm Em Bước Đi Thật Vội Vàng Em Quên Đi Câu Hứa Sưa, Em Bước Đi Thật Vội Vàng

Biết NO là sản phẩm khử độc nhất, các thể tích khí đo thuộc điều kiện. Quan hệ thân V1 cùng V2 là:


Chia 26,8 gam hỗn hợp gồm Mg, Na, K và Ca thành 2 phần cân nhau. Phần 1: Tác dụng trọn vẹn với hỗn hợp HNO3 loãng thu được 1,344 lít khí N2 nhất (đktc) cùng dung dịch đựng x gam muối hạt ( ko cất NH4NO3). Phần 2: Tác dụng trọn vẹn cùng với oxi thu được y gam hỗn hợp oxit. Gía trị của x cùng y là:


Cho m gam bột Fe vào dụng dịch HNO3 rước dư, ta được tất cả hổn hợp X tất cả hai khí NO2 với NO gồm VX = 8,96 lít (đktc) cùng tỉ kăn năn so với O2 bằng 1,3125. Thành phần % NO và % NO2 theo thể tích trong tất cả hổn hợp X cùng khối lượng m của Fe đang cần sử dụng theo thứ tự là


Hỗn hòa hợp X bao gồm nhì kim loại đứng trước H trong dãy năng lượng điện hoá cùng gồm hoá trị không đổi trong số phù hợp hóa học. Chia m gam X thành hai phần bởi nhau

- Phần 1 : Hoà tung hoàn toàn vào hỗn hợp đựng axit HCl và H2SO4 loãng tạo nên 6,72 lkhông nhiều khí H2

- Phần 2 : Tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp HNO3 nhận được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất).

Biết những thể tích khí đo làm việc điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của V là


Nung 5,6 gam sắt vào bầu không khí, sau đó 1 thời gian nhận được 6,8 gam hỗn hợp X gồm: sắt, FeO, Fe2O3 với Fe3O4. Hoà tung hoàn toàn các thành phần hỗn hợp X băng dung dịch HNO3 đầy đủ, sau phản bội ứng chiếm được hỗn hợp A chỉ đựng muối bột Fe(NO3)3 với V lkhông nhiều khí NO (đktc). Giá trị của V là:


Hoà tan trả 12,4 gam hỗn hợp X tất cả Fe với Cu bởi hỗn hợp HNO3 1M vừa đủ, sau bội phản ứng chiếm được dung dịch A tất cả 2 muối bột Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 mặt khác nhận được tất cả hổn hợp khí Y gồm: 0,1 mol NO với 0,15 mol NO2 (đktc). Thể tích dung dịch HNO3 sẽ sử dụng là:


Hoà tung trọn vẹn m gam sắt bằng hỗn hợp HNO3 1M toàn vẹn, sau bội nghịch ứng thu được hỗn hợp A có muối hạt Fe(NO3)3 với 2,24 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử độc nhất vô nhị. Thể tích hỗn hợp HNO3 sẽ sử dụng là:


Hoà tan trọn vẹn 2,24 gam kim loại R chưa rõ hoá trị bởi hỗn hợp HNO3, sau phản bội ứng chiếm được dung dịch có muối nitrat của sắt kẽm kim loại R và 0,896 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử độc nhất vô nhị. Khối hận lượng muối chiếm được là:


Đốt cháy 5,6 gam Fe trong một,12 lít O2 (đktc), sau đó 1 thời hạn thu được các thành phần hỗn hợp X gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 cùng Fe dư. Hoà chảy trọn vẹn hỗn hợp X bằng hỗn hợp HNO3 dư, sau phản bội ứng chiếm được hỗn hợp Y chỉ đựng muối Fe(NO3)3 cùng V lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử nhất. Giá trị của V là:


Chuyên mục: