CÁCH TÌM THIẾT DIỆN

  -  

Bài viết phân dạng và gợi ý phương pháp khẳng định tiết diện của hình nhiều diện Lúc cắt vị khía cạnh phẳng cùng với những ví dụ minc họa bao gồm lời giải chi tiết.

Bạn đang xem: Cách tìm thiết diện

Dạng 1: Thiết diện của hình nhiều diện cùng với mặt phẳng $left( altrộn ight)$ biết $left( altrộn ight)$ đi qua cha điểm rõ ràng không thẳng hàng.Phương pháp:+ Xác định giao con đường của mặt phẳng $left( alpha ight)$ với từng mặt của hình nhiều diện.+ Nối các đoạn giao tuyến đường lại ta được thiết diện phải tìm kiếm.

lấy ví dụ 1: Cho tứ đọng diện $ABCD$. điện thoại tư vấn $I$ với $J$ theo thứ tự là trung điểm của $BC$ với $BD$; $E$ là một điểm trực thuộc cạnh $AD$ không giống cùng với $A$ với $D$. Xác định tiết diện của hình tđọng diện Khi cắt vị phương diện phẳng $left( IJE ight)$.

*

Ta có:$left( IJE ight) cap left( BCD ight) = IJ$ $left( 1 ight).$$left( IJE ight) cap left( ABD ight) = EJ$ $left( 2 ight).$Tìm $left( IJE ight) cap left( ACD ight)$:$E in left( IJE ight) cap left( ACD ight).$$IJ submix left( IJE ight)$, $CD submix left( ACD ight).$Vì $IJ$ là đường vừa đủ của tam giác $BCD$ nên $IJ//CD$ $ Rightarrow left( IJE ight) cap left( ACD ight) = Ex$ với $Ex$ là con đường thẳng đi qua $E$ và tuy nhiên tuy vậy với $IJ$ và $CD.$Call $F = Ex cap AC.$lúc đó: $left( IJE ight) cap left( ACD ight) = EF$ $left( 3 ight).$Ta có: $left( IJE ight) cap left( ABC ight) = IF$ $left( 4 ight).$Từ $left( 1 ight),left( 2 ight),left( 3 ight),left( 4 ight)$ suy ra tiết diện của hình tứ đọng diện $ABCD$ khi cắt bởi vì phương diện phẳng $left( IJE ight)$ là hình thang $IJEF.$

ví dụ như 2: Cho hình lăng trụ $ABC.A’B’C’$. Gọi $M,N$ theo lần lượt là trung điểm của $A’B’$, $CC’$. Dựng tiết diện của hình lăng trụ với khía cạnh phẳng $left( AMN ight).$

*

Ta có:$left( AMN ight) cap left( ABB’A’ ight) = AM$ $left( 1 ight).$$left( AMN ight) cap left( ACC’A’ ight) = AN$ $left( 2 ight).$Tìm $left( AMN ight) cap left( A’B’C’ ight):$$M in left( AMN ight) cap left( A’B’C’ ight).$Hotline $P. = AN cap A’C’$ $ Rightarrow Phường in left( AMN ight) cap left( A’B’C’ ight).$Suy ra $left( AMN ight) cap left( A’B’C’ ight)$ $ = MP.. = MQ$ (với $Q = MPhường. cap B’C’$) $left( 3 ight).$Lúc đó: $left( AMN ight) cap left( BCC’B’ ight) = NQ$ $left( 4 ight).$Từ $left( 1 ight),left( 2 ight),left( 3 ight),left( 4 ight)$ suy ra tiết diện là tđọng giác $AMQN.$

Dạng 2: Thiết diện của một hình đa diện cùng với mặt phẳng $left( altrộn ight)$, biết $left( alpha ight)$ chứa $a$ với tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng $b.$Pmùi hương pháp:+ Chọn khía cạnh phẳng $left( eta ight) supphối b.$+ Tìm một điểm chung $M$ của nhị mặt phẳng $left( alpha ight)$ và $left( eta ight).$+ Tìm $M_x = left( alpha ight) cap left( eta ight)$, Khi đó $M_xparallel aparallel b.$+ Xác định giao tuyến của mặt phẳng $left( alpha ight)$ cùng với các khía cạnh của hình đa diện.+ Nối những đoạn giao tuyến đường lại ta được tiết diện cần tra cứu.

ví dụ như 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ lòng là hình thang cùng với các cạnh lòng là $AB$ và $CD$. call $I,J$ theo lần lượt là trung điểm của $AD$ và $BC$. $G$ là trung tâm của $Delta SAB$. Xác định thiết diện của hình chóp cùng với khía cạnh phẳng $left( IJG ight)$.

*

Do $I,J$ theo lần lượt là trung điểm của $AD$ và $BC$ cần $IJ||AD||BC.$Vậy $left( IJG ight)$ là mặt phẳng tất cả đựng một con đường trực tiếp tuy nhiên tuy vậy với một con đường thẳng mang đến trước $left( AB ight).$Chọn phương diện phẳng $left( SAB ight) supphối AB.$$G$ là vấn đề chung của hai mặt phẳng $left( SAB ight)$ và $left( IJG ight).$Ta có: $left{ eginarraylAB subphối left( SAB ight)\IJ subphối left( IJG ight)\G in left( SAB ight) cap left( IJG ight)\ABparallel IJendarray ight.$ $ Rightarrow left( SAB ight) cap left( IJG ight)$ $ = G_xleft( G_xparallel ABparallel IJ ight).$Giả sử $G_x$ cắt $SA$ tại $M$ cùng cắt $SB$ tại $N$, Khi đó: $left( SAB ight) cap left( IJG ight) = MN$, $left( SAD ight) cap left( IJG ight) = MI$, $left( SBC ight) cap left( IJG ight) = NJ$, $left( ABCD ight) cap left( IJG ight) = IJ.$Vậy thiết diện cần tìm kiếm là hình thang $MNIJ.$

lấy ví dụ 4: Cho tđọng diện $ABCD$. call $I,J$ theo lần lượt là trung điểm của $AC$ và $BC$. Hotline $K$ là một trong những điểm trên cạnh $BD$. Xác định thiết diện của tđọng diện cùng với mặt phẳng $left( IJK ight)$.

*

Do $I,J$ thứu tự là trung điểm của $AC$ và $BC.$ Nên suy ra $IJparallel AB.$Vậy $left( IJK ight)$ là phương diện phẳng đựng một mặt đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với cùng một đường thẳng đến trước $left( AB ight).$Chọn khía cạnh phẳng $left( ABC ight) supphối AB.$$left{ eginarraylK in BD\BD subset left( ABD ight)endarray ight.$ $ Rightarrow K in left( ABD ight)$, suy ra $K$ là điểm thông thường của hai khía cạnh phẳng $left( IJK ight)$ và $left( ABD ight).$Ta có: $left{ eginarraylAB subphối left( ABD ight)\IJ submix left( IJK ight)\ABparallel IJ\K in left( ABD ight) cap left( IJK ight)endarray ight.$ $ Rightarrow left( ABD ight) cap left( IJK ight) = K_x$ $left( K_xparallel ABparallel IJ ight).$Giả sử $K_x$ cắt $AD$ tại $H$, Lúc đó: $left( ABD ight) cap left( IJK ight) = KH$, $left( CAD ight) cap left( IJK ight) = IH$, $left( CDB ight) cap left( IJK ight) = JK$, $left( CAB ight) cap left( IJK ight) = IJ.$Vậy thiết diện bắt buộc kiếm tìm là hình thang $IJKH.$

Dạng 3: Thiết diện của hình nhiều diện cùng với phương diện phẳng $left( alpha ight)$, biết khía cạnh phẳng $left( altrộn ight)$ qua $M$ cùng song tuy vậy cùng với hai tuyến đường thẳng $a$ và $b.$Phương thơm pháp:+ Qua $left( altrộn ight)$ kẻ hai đường thẳng $left( altrộn ight)$theo lần lượt tuy vậy tuy nhiên cùng với hai tuyến đường thẳng $left( alpha ight)$+ Tìm điểm bình thường của $left( alpha ight)$với cùng một mặt làm sao đó của hình đa diện+ Mặt phẳng nào đựng điểm phổ biến cùng cất mặt đường trực tiếp $left( altrộn ight)$hoặc $left( altrộn ight)$thì liên tục kẻ mặt đường thẳng qua điểm chung và tuy nhiên song với con đường thẳng $left( altrộn ight)$hoặc $left( altrộn ight)$cho đến Lúc thiết diện được ra đời.

lấy một ví dụ 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm lòng $ABCD$ là hình bình hành. Hotline $O$ là giao điểm của hai đường chéo hình bình hành. Một mặt phẳng $left( altrộn ight)$ qua $O$, tuy vậy song với $SA,CD$. Tìm tiết diện chế tác vì chưng $left( altrộn ight)$ và hình chóp.

*

Tìm $left( altrộn ight) cap left( ABCD ight)$:Ta có: $left{ eginarraylO in left( alpha ight) cap left( ABCD ight)\CDparallel left( altrộn ight)\left( ABCD ight) supset CDendarray ight.$ $ Rightarrow left( altrộn ight) cap left( ABCD ight) = MN$ $left( 1 ight)$, với $MN$ là đoạn trực tiếp qua $O$ và song tuy vậy với $CD$, $left( M in BC,N in AD ight).$Tìm $left( altrộn ight) cap left( SAD ight)$:Ta có: $left{ eginarraylN in left( alpha ight) cap left( SAD ight)\SAparallel left( altrộn ight)\left( SAD ight) supset SAendarray ight.$ $ Rightarrow left( altrộn ight) cap left( SAD ight) = NP$ $left( 2 ight)$ với $NPparallel SA$ $left( Phường in SD ight).$Tìm $left( alpha ight) cap left( SCD ight)$:Ta có: $left{ eginarraylP in left( altrộn ight) cap left( SCD ight)\CDparallel left( alpha ight)\left( SCD ight) supphối CDendarray ight.$ $ Rightarrow left( alpha ight) cap left( SCD ight) = MQ$ $left( 3 ight)$ với $PQparallel CD$ $left( Q in SC ight).$Ta có: $left( alpha ight) cap left( SBC ight) = MQ$ $left( 4 ight).$Từ $left( 1 ight),left( 2 ight),left( 3 ight),left( 4 ight)$ suy ra tiết diện nên tìm kiếm là tứ giác $MNPQ.$Ta lại có: $MNparallel CDparallel QP..$ Vậy tiết diện đề xuất search là hình thang $MNPQ.$

lấy một ví dụ 6: Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình thang cân nặng gồm $AD$ ko tuy vậy tuy vậy với $BC$. Điện thoại tư vấn $M$ là trung điểm của $AD$ và $left( altrộn ight)$ là khía cạnh phẳng qua $M$, tuy nhiên tuy nhiên cùng với $SA,BD$. Xác định tiết diện của hình chóp cắt do khía cạnh phẳng $left( alpha ight).$

*

Tìm $left( altrộn ight) cap left( ABCD ight)$:Ta có: $left{ eginarraylM in left( altrộn ight) cap left( ABCD ight)\BDparallel left( altrộn ight)\left( ABCD ight) supmix BDendarray ight.$ $ Rightarrow left( alpha ight) cap left( ABCD ight) = MN$ $left( 1 ight)$ với $MNparallel BD$ $left( N in AB ight)$ ($N$ là trung điểm của $AB$).Tìm $left( altrộn ight) cap left( SAD ight)$:Ta có: $left{ eginarraylM in left( alpha ight) cap left( SAD ight)\SAparallel left( alpha ight)\left( SAD ight) supphối SAendarray ight.$ $ Rightarrow left( altrộn ight) cap left( SAD ight) = MR$ $left( 2 ight)$ với $MRparallel SA$ $left( R in SD ight)$ ($R$ là trung điểm của $SD$).Tìm $left( altrộn ight) cap left( SAB ight)$:Ta có: $left{ eginarraylN in left( alpha ight) cap left( SAB ight)\SAparallel left( altrộn ight)\left( SAB ight) supset SAendarray ight.$ $ Rightarrow left( alpha ight) cap left( SCD ight) = NP$ $left( 3 ight)$ với $NPparallel SA$ $left( P. in SB ight)$ ($P$ là trung điểm của $SB$).Tìm $left( alpha ight) cap SC$:gọi $I$ là giao điểm của $MN$ với $AC.$Chọn phương diện phẳng phú $left( SAC ight) supset SC.$Tìm $left( altrộn ight) cap left( SAC ight)$:Ta có: $left{ eginarraylI in left( alpha ight) cap left( SAC ight)\SAparallel left( altrộn ight)\left( SAC ight) supphối SAendarray ight.$ $ Rightarrow left( alpha ight) cap left( SAC ight) = IQ$ với $IQparallel SA$ $left( Q in SC ight).$Suy ra $left( alpha ight) cap SC = Q.$Do đó ta có:$left( alpha ight) cap left( SCD ight) = RQ$ $left( 4 ight).$$left( alpha ight) cap left( SCB ight) = PQ$ $left( 5 ight).$Từ $left( 1 ight),left( 2 ight),left( 3 ight),left( 4 ight),left( 5 ight)$ suy ra thiết diện bắt buộc kiếm tìm là ngũ giác $MNPQR.$Dạng 4: Thiết diện của hình đa diện cùng với phương diện phẳng $(altrộn )$ biết $(altrộn )$ đi qua một điểm mang đến trước cùng tuy nhiên tuy vậy cùng với phương diện phẳng $(eta ).$Phương thơm pháp:+ Chọn phương diện phẳng $(gamma )$ đựng điểm nằm trong mặt phẳng $(alpha )$ làm thế nào cho giao tuyến đường của $(eta )$ với $(gamma )$ là dễ tìm kiếm.+ Xác định giao đường $d=(eta )cap left( gamma ight).$+ tóm lại giao tuyến đường của $(altrộn )$ cùng $(gamma )$ là con đường thẳng qua điểm nằm trong $(alpha )$ cùng tuy nhiên tuy vậy $d.$+ Tiếp tục làm cho quá trình này cho tới Lúc tiết diện được ra đời.

Ví dụ 7: Cho tứ diện $ABCD$. hotline $E$ là 1 trong điểm nằm trên cạnh $AB.$ Xác định tiết diện của tứ diện cắt bởi mặt phẳng $(altrộn )$ với $(alpha )$ là khía cạnh phẳng qua $E$ và $(alpha )parallel (BCD).$

*

Tìm $(alpha ) cap (ABC)$:Ta có: $left{ eginarrayl(ABC) cap (BCD) = BC\(altrộn )parallel (BCD)\E in (alpha ) cap (ABC)endarray ight.$ $ Rightarrow (altrộn ) cap (ABC) = EF$ $(1)$, cùng với $EF$ là đoạn trực tiếp qua $E$ cùng tuy nhiên tuy vậy với $BC.$Tìm $(altrộn ) cap (ABD)$:Ta có: $left{ eginarrayl(ABD) cap (BCD) = BD\(alpha )parallel (BCD)\E in (alpha ) cap (ABD)endarray ight.$ $ Rightarrow (alpha ) cap (ABD) = EG$ $(2)$, cùng với $EG$ là đoạn trực tiếp qua $E$ và tuy nhiên tuy nhiên $BD.$Nối đoạn $FG$ ta có: $(altrộn ) cap (ACD) = FG$ $(3).$Từ $(1),(2),(3)$ suy ra tiết diện đề xuất search là tam giác $EFG.$

lấy ví dụ 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang cạnh lòng $AD$, $ADTa có: $left{ eginarrayl(ABCD) cap (SAD) = AD\(alpha )parallel (SAD)\M in (alpha ) cap (ABCD)endarray ight.$ $ Rightarrow (altrộn ) cap (ABCD) = MN$ $(1)$, cùng với $MN$ là đoạn trực tiếp qua $M$ song tuy vậy $AD.$Tìm $(altrộn ) cap (SAB)$:Ta có: $left{ eginarrayl(SAB) cap (SAD) = SA\(altrộn )parallel (SAD)\M in (alpha ) cap (SAB)endarray ight.$ $ Rightarrow (altrộn ) cap (SAB) = MK$ $(2)$, cùng với $MK$ là đoạn trực tiếp qua $M$ tuy vậy tuy vậy $SA.$Tìm $(altrộn ) cap (SCD)$:Ta có: $left{ eginarrayl(SCD) cap (SAD) = SD\(alpha )parallel (SAD)\N in (alpha ) cap (SCD)endarray ight.$ $ Rightarrow (alpha ) cap (SCD) = NP$ $(3)$, với $NP$ là đoạn trực tiếp qua $N$ tuy nhiên song $SD.$Nối đoạn $KP$ ta có: $(alpha ) cap (SBC) = KP$ $(4).$Từ $(1),(2),(3),(4)$ suy ra tiết diện đề xuất search là tứ giác $MNPK.$

Dạng 5: Thiết diện của hình nhiều diện với mặt phẳng $(alpha )$ biết $(alpha )$ sang một điểm mang đến trước cùng vuông góc với cùng một con đường trực tiếp cho trước.Pmùi hương pháp: Để tra cứu tiết diện của kăn năn đa diện $S$ với phương diện phẳng $left( alpha ight)$, biết $left( alpha ight)$ trải qua điểm $M$ mang lại trước với vuông góc cùng với con đường thẳng $d$ cho trước, có tác dụng nhỏng sau:+ Tìm hai tuyến phố trực tiếp giảm nhau tốt chéo nhau $a,b$ cùng vuông góc với $d$.+ Xác định phương diện phẳng $left( altrộn ight)$ theo một trong những tứ ngôi trường hợp:$(I)$: $left{ eginarray*20ca submix left( alpha ight)\b subphối left( alpha ight)\M in left( altrộn ight)endarray ight.$$(II)$: $left{ eginarray*20ca//left( altrộn ight)\b//left( alpha ight)\M in left( altrộn ight)endarray ight.$$(III)$: $left{ eginarray*20ca subphối left( altrộn ight)\b//left( altrộn ight)\M in left( altrộn ight)endarray ight.$$(IV)$: $left{ eginarray*20ca//left( alpha ight)\b submix left( altrộn ight)\M in left( alpha ight)endarray ight.$

ví dụ như 9: Cho hình tđọng diện $SABC$ có $ABC$ là tam giác phần đa. $SA$ vuông góc với phương diện phẳng $left( ABC ight)$. Điện thoại tư vấn $E$ là trung điểm của $AC$, $M$ là một trong điểm trực thuộc $AE$. Xác định tiết diện tạo bởi vì tứ đọng diện $SABC$ và khía cạnh phẳng $left( altrộn ight)$, biết $left( altrộn ight)$ là phương diện phẳng qua điểm $M$ và vuông góc với $AC$.

Xem thêm: Cách Nấu Dấm Cá Chua Ngon Giải Ngán Ngày Hè Đổ Lửa, Cơm Tối Với Canh Cá Nấu Giấm Mẻ

*

Tìm hai tuyến phố thẳng không song song thuộc vuông góc với $AC.$Ta có: $left{ eginarray*20cSA ot left( ABC ight)\AC subphối left( ABC ight)endarray ight.$ $ Rightarrow SA ot AC.$Xét tam giác phần lớn $ABC$, ta tất cả $E$ là trung điểm của $AC$ bắt buộc $BE$ đã vuông góc cùng với $AC$.Vậy ta có hai tuyến đường trực tiếp $SA$ và $BE$ là hai tuyến phố trực tiếp ko tuy vậy tuy vậy cùng vuông góc với $AC$.Xác định khía cạnh phẳng $left( alpha ight)$:Do $left( altrộn ight)$ qua $M$ và $M otin SA$, $M otin BE$ đề nghị $left( alpha ight)$ sẽ tiến hành khẳng định theo cách: $left{ eginarray*20cSA\left( alpha ight)\M in left( altrộn ight)endarray ight.$lúc đó:Trong $left( ABC ight)$ dựng $Mx||BE$ giảm $AB$ tại $N$ (ta được $MNot AC$).Trong $left( SAC ight)$ dựng $My||SA$ giảm $SC$ tại $P$ (ta được $MPot AC$).Trong $left( SAB ight)$ dựng $Nz||SA$ cắt $SB$ trên $Q$ (ta được $NQot AC$).Xác định thiết của $left( altrộn ight)$ với tứ đọng diện $SABC$:Ta có:$left( SAB ight)cap left( altrộn ight)=NQ.$$left( SAC ight)cap left( altrộn ight)=NPhường.$$left( SBC ight)cap left( alpha ight)=PQ.$$left( ABC ight)cap left( alpha ight)=MN.$Vậy tiết diện đề nghị kiếm tìm là hình thang vuông $MNPQ$.

ví dụ như 10: Cho hình tứ diện $SABC$ có $ABC$ là tam giác những. $SA$ vuông góc với mặt phẳng $left( ABC ight)$. Lấy một điểm $M$ bất kì trên cạnh $SC$, gọi $left( altrộn ight)$ là phương diện phẳng qua $M$ cùng vuông góc cùng với $AB$. Hãy xác minh thiết diện chế tạo vì chưng tứ diện $SABC$ với khía cạnh phẳng $left( alpha ight)$.

*

Tìm hai tuyến đường trực tiếp ko song song thuộc vuông góc với $AB.$Ta có: $left{ eginarray*20cSA ot left( ABC ight)\AB subphối left( ABC ight)endarray ight.$ $ Rightarrow SA ot AB.$Xét tam giác đa số $ABC$, ta tất cả $I$ là trung điểm của $AB$buộc phải $CI$ vẫn vuông góc cùng với $AB$.Vậy ta tất cả hai tuyến đường thẳng $SA$ với $CI$ là hai tuyến phố thẳng ko tuy nhiên tuy nhiên thuộc vuông góc với $AB$.Xác định phương diện phẳng $left( altrộn ight)$:Do $left( alpha ight)$ qua $M$với $M otin SA$, $M otin CI$ đề xuất $left( alpha ight)$ sẽ được khẳng định theo cách: $left{ eginarray*20cSA//left( alpha ight)\CI//left( alpha ight)\M in left( altrộn ight)endarray ight.$khi đó:Trong $left( SAC ight)$ dựng $Mx//SA$ giảm $AC$ trên $N$ (ta được $MNot AB$).Trong $left( ABC ight)$ dựng $Ny//CI$ giảm $AB$ trên $P$ (ta được $NPot AB$).Trong $left( SAB ight)$ dựng $Pz//SA$ cắt $SB$ tại $Q$ (ta được $PQot AB$).Xác định thiết của $left( altrộn ight)$ cùng với tứ diện $SABC$:Ta có:$left( SAB ight)cap left( alpha ight)=PQ.$$left( SAC ight)cap left( altrộn ight)=MN.$$left( SBC ight)cap left( alpha ight)=QM.$$left( ABC ight)cap left( altrộn ight)=NP..$Vậy tiết diện bắt buộc tìm kiếm là hình thang vuông $MNPQ$.

Dạng 6: Thiết diện của hình nhiều diện cùng với phương diện phẳng $left( alpha ight)$ biết $left( alpha ight)$ chứa con đường trực tiếp $d$ cùng vuông góc cùng với phương diện phẳng $left( eta ight)$.Phương thơm pháp:+ Từ một điểm $Min d$ ta dựng đường thẳng $a$ qua $M$ với vuông góc với $(eta )$. Khi đó: $left( alpha ight)=left( d,a ight).$+ Tìm giao tuyến của $left( alpha ight)$ với các khía cạnh của hình nhiều diện.

lấy ví dụ như 11: Cho tứ đọng diện $SABC$ bao gồm lòng $ABC$ là tam giác vuông tại $B$, $SAot left( ABC ight)$. Điện thoại tư vấn $E$ là trung điểm cạnh $SC$, $M$ là 1 điểm trên cạnh $AB$. Hotline $left( altrộn ight)$ là mặt phẳng chứa $EM$ với vuông góc với $left( SAB ight)$. Xác định tiết diện của $left( altrộn ight)$ cùng tđọng diện.

*

Ta có: $left{ eginarraylBC ot AB\BC ot mSAendarray ight.$ $ Rightarrow BC ot left( SAB ight).$Ta lại có: $left eginarraylleft( alpha ight) ot left( SAB ight)\BC ot left( mSAB ight)endarray ight.$ $ Rightarrow left( alpha ight)parallel BC.$Kẻ $MNparallel BC$, $ mEFparallel BC.$Nối $MF, NE$ ta được tiết diện buộc phải tìm là hình thang $MNEF.$

lấy ví dụ 12: Cho hình chóp $S.ABCD$, $ABCD$ là hình chữ nhật, $SAot (ABCD)$. hotline $I,J$ theo thứ tự là trung điểm của $AB,CD$. Điện thoại tư vấn $left( Phường ight)$ là mặt phẳng qua $I$ với vuông góc cùng với khía cạnh $left( SBC ight)$. Tìm thiết diện của hình chóp với phương diện phẳng $left( Phường ight)$.

*

Ta có: $left. eginarraylIJ ot AB\IJ ot SAendarray ight$ $ Rightarrow IJ ot left( SAB ight)$ $ Rightarrow IJ ot SB.$Từ $I$ kẻ con đường trực tiếp vuông góc cùng với $SB$ trên $K.$Do đó $left( Phường ight) equiv left( KIJ ight).$Ta có:$left( P.. ight) cap left( SAB ight) = KI.$$left( P ight) cap left( ABCD ight) = IJ.$$left( Phường. ight) supmix IJparallel BC$ $ Rightarrow left( P.. ight) cap left( SBC ight) = KNparallel BC.$$left( Phường ight) cap left( SCD ight) = NI.$Vậy tiết diện là hình thang $KNIJ.$

Dạng 7: Thiết diện của hình đa diện cùng với phương diện phẳng $(altrộn )$ biết $(altrộn )$ cất con đường thẳng $d$ với tạo nên với khía cạnh phẳng $(eta )$ một góc $varphi .$Phương pháp: Sử dụng các cách làm lượng giác, tính chất giao điểm và trung đường … tự kia khẳng định các đoạn giao tuyến đường cùng tìm được thiết diện.

lấy một ví dụ 13: Cho hình chóp tứ giác phần nhiều $S.ABCD$ gồm đáy là hình vuông cạnh $a$. Mặt bên hợp với đáy một góc $60^0$. Cho $left( Phường ight)$ là phương diện phẳng qua $CD$ và vuông góc với $left( SAB ight)$, $left( P.. ight)$ cắt $SA,SB$ theo lần lượt trên $M,N$. $left( P ight)$ giảm hình chóp theo tiết diện là hình gì? Tính tiết diện theo $a$.

*

Gọi $K,I$ theo thứ tự là trung điểm của $AB,CD.$Lúc đó $KI$ đi qua tâm $O$ của hình vuông $ABCD.$Ta có: $left{ eginarraylSK ot AB\OK ot ABendarray ight.$ $ Rightarrow widehat SKO = 60^0$ (Vì $widehat SKO$ là góc thân khía cạnh bên cùng mặt dưới hình chóp).Suy ra $Delta SKI$ là tam giác các.Hạ mặt đường cao $IE$ của $Delta SIK.$Ta có: $left{ eginarraylIE ot SK\IE ot ABendarray ight.$ $ Rightarrow IE ot left( SAB ight).$Do đó khía cạnh phẳng $left( Phường ight)$ qua $CD$ với vuông góc $left( SAB ight)$ là phương diện phẳng $left( CDE ight)$.Vậy thiết diện buộc phải tìm là tđọng giác $CDMN.$Ta có: $left{ eginarraylMNparallel AB\CDparallel ABendarray ight.$ $ Rightarrow MNparallel CD.$Mặt khác $MN$ là con đường mức độ vừa phải của $Delta SAB$, vì thế $DM = CN.$Vậy thiết diện $CDMN$ là hình thang cân.Ta có: $MN = fraca2$, $IE = fracasqrt 3 2.$Vậy diện tích S tiết diện là $S_CDMN = fracleft( CD + MN ight).IE2$ $ = frac3a^2sqrt 3 8.$

ví dụ như 14: Cho hình chóp tứ giác phần đông $S.ABCD$ tất cả đáy là hình vuông vắn $ABCD$ cạnh $a$. Mặt mặt chế tạo với lòng một góc $60^0.$ Mặt phẳng $(alpha )$ qua $AB$ giảm $SC,SD$ thứu tự tại $M,N$. Cho biết góc chế tạo ra vày mặt phẳng $(alpha )$ với dưới đáy là $30^0.$ Hãy xác định tiết diện tạo vày khía cạnh phẳng $(alpha )$ với hình chóp.

Xem thêm: Bài 5:Tiếng Hàn Nhập Môn: Các Thì Trong Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Hàn Nhập Môn

*

Ta có: $left{ eginarraylM in (alpha ) cap (SCD)\CDparallel AB\(SCD) supset CD,(alpha ) supphối ABendarray ight.$ $ Rightarrow (alpha ) cap (SCD) = MN$ $(MNparallel AB).$Ta có: $(SAB) cap (alpha ) = AB$, $(SAD) cap (altrộn ) = AN$, $(SCD) cap (altrộn ) = MN$, $(SBC) cap (altrộn ) = MB.$Vậy tiết diện bắt buộc tìm là hình thang $ABMN.$Mặc không giống $Delta AND=Delta BMC$ $Rightarrow AN=BM.$Vậy $ABMN$ là hình thang cân nặng.