Cách giải nghiệm riêng của phương trình vi phân tách biến

  -  

Với x là biến hóa số,