CÁCH GIẢI NGHIỆM RIÊNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TÁCH BIẾN

  -  

Với x là biến hóa số,