Cách dùng lots of và a lot of

     
Cách sử dụng some, many, much, any, a lot of, lots of, few, a few, little và a little

I/ SOME

some: vài, 1 vài, 1 ít trong số, 1 số.some: được xem là bề ngoài số những củaa, an.someđứng trước danh từ số những đếm được và danh từ bỏ ko đếm được.

Bạn đang xem: Cách dùng lots of và a lot of

EX:

There’ssomemilk in the fridge.(Có 1 không nhiều sữa trong gầm tủ lạnh lẽo.)

There aresomebooks on the table.(Có vài quyển sách bên trên bàn.)

Sử dụng “some” khikhông khẳng định rõ số lượng.Sử dụng “some” trong câu hỏi đểthể hiện rõ ý hy vọng của người nói, quan trọng đặc biệt vào câu thưởng thức và kiến nghị. lúc kia, người nói ước muốn được đáp lại bằng “yes”.

EX:

Did you buysomemilk?(Bạn sẽ sở hữu 1 không nhiều sữa buộc phải ko?)

*

II/ MANY

many: nhiều.manyhay đứng trước danh từ bỏ đếm được.Sử dụng “many” lúc muốnám chỉ 1 số lượng bự.Được dùng chủ yếu trongthắc mắc với câu phủ định.

EX:

I havemanyfriends here.(Tại phía trên tôi có tương đối nhiều chúng ta.)

Howmanyfloors does your school have?(Trường bạn bao gồm bao nhiêu tầng?)

There aren’tmanystudents in this school.(Không có nhiều học sinh sống ngôi trường này.)

III/ ANY

anykhông tồn tại nghĩa khẳng định.anythường xuyên được dùng trongcâu hỏi cùng câu bao phủ định.anyđứng trước danh từ số các đếm được hoặc danh trường đoản cú ko đếm được.Khi đạt thắc mắc vớiany, tín đồ đóý niệm nghi vấn, đắn đo điều bản thân hỏi gồm hay là không gồm.

EX:

Are thereanyoranges?(Có trái cam nào không?)

No, there aren’tanyoranges.(Không, không có quả cam nào cả.)

Is thereanycheese in the fridge?(Có chút pho mát nào phía trong gầm tủ rét mướt không?)

No, there isn’tanycheese in the fridge./No,there isn’t.

IV/ MUCH

muchhay được dùng trongcâu đậy định với câu hỏi.muchđi vớidanh tự không đếm được.

EX:

I don’t havemuchtime.(Tôi ko có không ít thời hạn.)

I don’t havemuchmoney.(Tôi ko có tương đối nhiều chi phí.)

V/ A LOT OF VÀ LOTS OF

a lot ofCó nghĩa là nhiều, 1 số lượng nhiềua lot ofthường xuyên được dùng trongcâu xác minh.a lot oflà biện pháp nói không giống củalots of.a lot ofvàlots ofhay đi vớidanh từ bỏ không đếm được với danh trường đoản cú số các.EX:

There’sa lot ofrain today.(Hôm ni mưa những.)

A lot ofstudents are studying in the library.(đa phần học viên sẽ học bài xích trong thỏng viện.)

There arelots ofpeople here.(Có nhiều người dân ở đây.)

VI/ FEW, A FEW VÀ LITTLE, A LITTLE

FEW, A FEWcần sử dụng cùng với danh trường đoản cú đếm được cònLITTLEvàA LITTLEthì cần sử dụng mang đến danh từ bỏ ko đếm được.

Còn hy vọng rõ ràng giữa từng cặp với nhau thì để ý nlỗi sau:

Nhìn vào câu tìm xem có ý nàoLÀM GIẢM ĐI SỐ LƯỢNGdanh từ đi sau nó hay là không, ví như gồm thì dùngFEW (hoặc LITTLE)( = không nhiều ) còn không có thì dùngA LITTLE (hoặc A FEW)( = 1 ít, một vài )

Các khách hàng coi ví vụ sau nhé :

The window is so small that the room gets ………… air.

littlea littlefewa few

Nhìn phía sau thấy chữ air không có s –>ko đếm đượcnên một số loại câu C và D, xét tiếp câu chữ câu ta thấyso smalltức thị hành lang cửa số vượt nhỏ tuổi –>có tác dụng giảm số lượngbầu không khí vào chống hãy lựa chọn câu A: little

ví dụ như 2:

I enjoy my lifehere. I have ……………… friends và we meet quite often.

littlea littlefewa few

Nhìn phía sau cófriends có syêu cầu loại câu A cùng B, xét tiếp thấy enjoy kế bên rakhông tồn tại yếu tố như thế nào làm giảm số lượngfriends nên lựa chọn câu D : a few

CÁCH HIỂU 2:

**Chụ ý**rằng giữaa littlevàlittlebao gồm một chút ít khác biệt, giống như nlỗi giữaa fewvàfew. Vớia little, ta phát âm rằnghọ bao gồm một ít loại nào đấy nhưng mà nó là hoàn toản, còn vớilittlethì nó gồm nghĩakhôn xiết ít, không đủ nhằm đáp ứng nhu cầu nhu cầu:

I have sầu a little money, enough for the cinema at least= Tôi còn một không nhiều tiền, hoàn toản để đi xem phim.

I have sầu little money. I really can’t afford lớn go out= Tôi còn siêu ít chi phí, không được nhằm đi chơi.

VD khác:

There have sầu been few problems with the new system, thankfully!= May mắn là khối hệ thống new bao gồm vô cùng không nhiều vấn đề.

Luckily, there is little crime in my town= May mắn nắm, thành thị của họ bao gồm siêu không nhiều tù túng.

I’m so pleased that I have few arguments with my family= Tôi cực kỳ vui vì chưng tôi khôn cùng ít tranh cãi xung đột với gia đình.

It’s great that there’’s been very little bad weather this month= Thật giỏi do tháng này ít có khí hậu xấu.

Dường như những người mua cũng hoàn toàn có thể phụ thuộc các dấu hiệu sau để làm bài xích.

Nếu gặp mặt ONLY, QUITE thì chọmãng cầu few, a littleNếu gặp gỡ : VERY, SO TOO thì chọnlittle, fewcơ mà ko bắt buộc chu đáo gì đồng thời.

Ví dụ:

There are only …………… houses.

littlea littlefewa few

Loại ngay câu A và B vì chưng phía sau làhouses, tiếp đến ta thấy cóonlynên lựa chọn câu D: a few

Bài tập

BT1:

1)I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.

muchmany

2)……………… pencils did you find yesterday?

how muchhow many

3)My dog brings me ………………… different slippers.

muchmany

4)This cow produces …………………. milk.

muchmany

5)………………. shampoo did you use last week?

how muchhow many

6)Paul always gets ………………. homework.

muchmany

7)………………. castles did he destroy?

how muchhow many

8)…………….. love vì chưng you need?

how muchhow many

9)Andy hasn’t got ……………….. hair.

muchmany

10)I drank too ……………… cola yesterday.

muchmany

11)There aren’t …………. oto parks in the center of Oxford.

muchmany

12)Eating out is expensive here. There aren’t ……………… cheap restaurants.

anysome

13)Liverpool has …………. of great nightclubs.

a lotmany

14)Hurry up! We only have sầu ………….. time before the coach leaves.

a fewa little

15)We saw ……………. beautiful scenery when we went lớn Austria.

a little ofsome

16)There are a ………….. shops near the university.

fewany

17)It’s very quiet. There aren’t …………… people here today.

muchmany

18)There are ……………… expensive sầu new flats next to lớn the river.

somea little

19)After Steve tasted the soup, he added ……. salternative text to it.

a fewfewlittlea little

20)Many people are multilingual, but …… people speak more than ten languages.

Xem thêm: Cách Tạo Drop List Trong Excel 2010, Cách Tạo Drop List Trong Excel

very fewvery littlevery muchvery many

BT2

Điền vào nơi trống với:a few, few, a little, little, much, many, some, any.

1) The postman doesn’t often come here. We receive sầu ………….. letters.

2) The snow was getting quite deep. I had ……………….. hope of getting trang chủ that night.

3)

A: I’m having ……………… trouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away for …………. days from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he has …………… ability.

6) I could speak …………… words of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I have ………………. cream, please?

8) Very ……………… people were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Just ………………….

10) He gave sầu ……………… thought to his future.

11) Would you help me with ……………… money?

12) We have sầu lớn delay this course because he knows …………………

13) He isn’t very popular. He has ……….. friends.

14) We didn’t buy …………flowers.

15) This evening I’m going out with ………….friends of mine.

16) Most of the town is modern. There are …………..old buidings.

17) This is a very boring place to lớn live. There’s ………….khổng lồ do.

18) Listen carefully, I’m going lớn give you ………. advice.

19) This town is not a very interesting place khổng lồ visit, so ………. tourists come here.

20) I didn’t have sầu …………… money, so I had khổng lồ borrow ………..

Đáp án

BT1

1) B

2) B

3) B

4) A

5) A

6) A

7) B

8) A

9) A

10) A

11) B

12) A

13) A

14) B

15) B

16) A

17) B

18) A

19) D

20) A

BT2

1) The postman doesn’t often come here. We receivefewletters.

2) The snow was getting quite deep. I hadomain authority little/littlehope of getting trang chủ that night.

3)

A: I’m havinga littletrouble fixing this shelf.

B: Oh, dear. Can I help you?

4) I shall be away fora few/many/somedays from tomorrow.

5) Tony is a keen golfer, but unfortunately he haslittleability.

6) I could speaka few/somewords of Swedish, but I wasn’t very fluent.

7) Could I havesome/a littlecream, please?

8) Veryfewpeople were flying because of terrorist activities.

9) Can you speak English? – Justa little

10) He gavea littlethought to lớn his future.

11) Would you help me witha little/somemoney?

12) We have lớn delay this course because he knowslittle/much

13) He isn’t very popular. He hasfewfriends.

14) We didn’t buyany/manyflowers.

15) This evening I’m going out withsomefriends of mine.

16) Most of the town is modern. There arefewold buidings.

17) This is a very boring place khổng lồ live. There’slittlekhổng lồ bởi vì.

18) Listen carefully, I’m going to give sầu youa little/someadvice.

Xem thêm: Truyen Ngan - Tây Du Hài Hước

19) This town is not a very interesting place khổng lồ visit, sofewtourists come here.


Chuyên mục: