Các câu hỏi về gia đình bằng tiếng anh

  -  

Gia đình là chốn yêu quý của từng bọn họ. mái ấm các bạn gồm mấy người? Họ là đầy đủ ai? Đó là đông đảo câu hỏi nhưng mà rất nhiều tín đồ rất có thể hỏi các bạn bằng cả giờ Anh cùng giờ đồng hồ Việt. Bài học tập từ bây giờ, bọn họ học tập những từ bỏ vựng về gia đình, giải pháp hỏi với vấn đáp phần lớn câu thân trực thuộc.
Bạn đang xem: Các câu hỏi về gia đình bằng tiếng anh

*

Family – AZ


I. Từ vựng về gia đình vào giờ Anh

FAMILY(UK)(US)GIA ĐÌNH
father

dad

/ˈfɑː.ðər/

/dæd/

bố
mother

mom

/ˈmʌð.ər/

/mɒm/

 

/mɑːm/

mẹ
son/sʌn/nhỏ trai
daughter/ˈdɔː.tər//ˈdɑː.t̬ɚ/nhỏ gái
parents/ˈpeə.rənts//ˈper.ənts/tía mẹ
child /tʃaɪld/đứa trẻ
children/ˈtʃɪl.drən/bè lũ trẻ
husband/ˈhʌz.bənd//ˈhʌz.bənd/chồng
wife/waɪf/vợ
brother/ˈbrʌð.ər/anh trai/em trai
sister/ˈsɪs.tər//ˈsɪs.tɚ/chị gái/em gái
uncle/ˈʌŋ.kəl/chú/cậu/bác bỏ trai
aunt/ɑːnt//ænt/cô/dì/bác bỏ gái
nephew/ˈnef.juː//ˈnev.juː/con cháu trai
niece/niːs/con cháu gái
cousin/ˈkʌz.ən/anh mẹ họ
grandmother

granny

grandma

/ˈɡræn.mʌð.ər/

/ˈɡræn.i/

/ˈɡræn.mɑː/

/ˈɡræn.mʌð.ɚ/

 

 

grandfather

granddad

grandpa

/ˈɡræn.fɑː.ðər/

/ˈɡræn.dæd/

/ˈɡræn.pɑː/

/ˈɡræn.fɑː.ðɚ/

 

ông
grandparents/ˈɡræn.peə.rənts//ˈɡræn.per.ənts/ông bà
grandson/ˈɡræn.sʌn//ˈɡræn.sʌn/con cháu trai
granddaughter/ˈɡræn.dɔː.tər//ˈɡræn.dɑː.t̬ɚ/con cháu gái
grandchild/ˈɡræn.tʃaɪld/con cháu (số ít)
grandchildren/ˈɡræn.tʃɪldrən/ con cháu (số nhiều)
boyfriend/ˈbɔɪ.frend/các bạn trai
girlfriend/ˈɡɜːl.frend//ˈɡɝːl.frend/chúng ta gái
partner/ˈpɑːt.nər//ˈpɑːrt.nɚ/vợ/chồng/các bạn trai/bạn gái
fiancé/fiˈɒn.seɪ//ˌfiː.ɑːnˈseɪ/ông xã không cưới
fiancée/fiˈɒn.seɪ//ˌfiː.ɑːnˈseɪ/vk chưa cưới
godfather/ˈɡɒdˌfɑː.ðər//ˈɡɑːdˌfɑː.ðɚ/cha đỡ đầu
godmother/ˈɡɒdˌmʌð.ər//ˈɡɑːdˌmʌð.ɚ/người mẹ đỡ đầu
godson/ˈɡɒd.sʌn//ˈɡɑːd.sʌn/đàn ông đỡ đầu
goddaughter/ˈɡɒdˌdɔː.tər//ˈɡɑːdˌdɑː.t̬ɚ/đàn bà đỡ đầu
stepfather/ˈstepˌfɑː.ðər//ˈstepˌfɑː.ðɚ/ba dượng
stepmother/ˈstepˌmʌð.ər//ˈstepˌmʌð.ɚ/bà mẹ kế
stepson/ˈstep.sʌn/con trai riêng rẽ của chồng/vợ
stepdaughter/ˈstepˌdɔː.tər//ˈstepˌdɑː.t̬ɚ/đàn bà riêng rẽ của chồng/vợ
stepbrother/ˈstepˌbrʌ.ðər//ˈstepˌbrʌ.ðɚ/đàn ông của bố dượng/mẹ kế
stepsister/ˈstepˌsɪs.tər//ˈstepˌsɪs.tɚ/đàn bà của ba dượng/người mẹ kế
half-sister/ˈhɑːfˌsɪs.tər//ˈhæfˌsɪs.tɚ/chị em cùng phụ vương khác mẹ/cùng mẹ không giống cha
half-brother/ˈhɑːfˌbrʌð.ər//ˈhæfˌbrʌð.ɚ/bạn bè thuộc phụ thân không giống mẹ/thuộc bà mẹ không giống cha
great-grandparents/ɡreɪtˈɡræn.peə.rənts//ɡreɪtˈɡræn.per.ənts/cụ/ ông bà cố
fosterling

foster-son

/ˈfɒs.tərlɪŋ/

/ˈfɒs.tərsʌn/

/ˈfɑː.stɚlɪŋ/

/ˈfɑː.stɚsʌn/

bé nuôi
foster-mother/ˈfɒs.tər mʌð.ər//ˈfɒs.tər mʌð.ɚ/chị em nuôi/ má nuôi
foster-father/ˈfɒs.tərˌfɑː.ðər//ˈfɒs.tərˌfɑː.ðɚ/bố nuôi/ thân phụ nuôi
bastard/ˈbɑː.stəd//ˈbæs.tɚd/nhỏ rơi
folks/foʊks/chúng ta sản phẩm thân thuộc
kinsman/ˈkɪnz.mən/fan bà con (nam)
kinswoman/ˈkɪnzˌwʊm.ən//ˈkɪnzˌwʊm.ən/tín đồ bà con (nữ)
blood brother/ˌblʌd ˈbrʌð.ər//ˌblʌd ˈbrʌð.ɚ/bằng hữu ruột
ancestor

forefathers

/ˈæn.ses.tər/

/ˈfɔːˌfɑː.ðəz/

/ˈæn.ses.tɚ/

/ˈfɔːrˌfɑː.ðɚz/

tổ tiên
great-grandfather/ɡreɪtˈɡræn.fɑː.ðər//ɡreɪtˈɡræn.fɑː.ðɚ/ông cố
great-grandmother/ɡreɪtˈɡræn.mʌð.ər//ɡreɪtˈɡræn.mʌð.ɚ/bà cố
great-uncle/ɡreɪtˈʌŋ.kəl/ông crúc, ông chưng (anh hoặc em của ông nội)
great-aunt/ɡreɪtɑːnt//ɡreɪtænt/bà thím, bà bác (chị hoặc em của bà nội)
sibling/ˈsɪb.lɪŋ/anh người mẹ ruột
grand-uncle/ɡrændˈʌŋ.kəl/ông trẻ
grand-aunt/ɡrændɑːnt//ɡrændænt/bà trẻ
mother-in-law/ˈmʌð.ə.rɪn.lɔː//ˈmʌð.ɚ.ɪn.lɑː/bà bầu chồng/người mẹ vợ
father-in-law/ˈfɑː.ðər.ɪn.lɔː//ˈfɑː.ðɚ.ɪn.lɑː/ba chồng/tía vợ
son-in-law/ˈsʌn.ɪn.lɔː//ˈsʌn.ɪn.lɑː/con rể
daughter-in-law/ˈdɔː.tər.ɪn.lɔː//ˈdɑː.t̬ɚ.ɪn.lɑː/nhỏ dâu
sister-in-law/ˈsɪs.tə.rɪn.lɔː//ˈsɪs.tɚ.ɪn.lɑː/chị/em dâu
brother-in-law/ˈbrʌð.ə.rɪn.lɔː//ˈbrʌð.ɚ.ɪn.lɑː/anh/em rể

Ngoài tên thường gọi những mối quan hệ bọn họ mặt hàng, Lúc nói rõ ràng về mái ấm gia đình họ thường dùng các từ:

OTHERS WORDS RELATES TO FAMILY TOPIC(UK)(US)NHỮNG TỪ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN GIA ĐÌNH
relation

relative

/rɪˈleɪ.ʃən/

/ˈrel.ə.tɪv/

 

/ˈrel.ə.t̬ɪv/

bọn họ hàng
twin/twɪn/anh chị em sinch đôi
to be born/bɔːn//bɔːrn/chào đời
khổng lồ die/daɪ/mất
lớn get married/ɡetˈmær.id//ɡetˈmer.id/kết hôn
to lớn get divorced/ɡetdɪˈvɔːst//ɡetdɪˈvɔːrst/li dị
to lớn adopt/əˈdɒpt//əˈdɑːpt/nhận nuôi
adoption/əˈdɒp.ʃən//əˈdɑːp.ʃən/sự thừa nhận nuôi
adopted/əˈdɒp.tɪd//əˈdɑːp.tɪd/được nhận nuôi
only child/ˌəʊn.li ˈtʃaɪld//ˌoʊn.li ˈtʃaɪld/con một
single parent/ˌsɪŋ.ɡəl ˈpeə.rənt//ˌsɪŋ.ɡəl ˈper.ənt/chỉ có ba hoặc mẹ
single mom/ˈsɪŋ.ɡəl mɒm//ˈsɪŋ.ɡəl mɑːm/mẹ đối chọi thân
infant/ˈɪn.fənt/tphải chăng sơ sinh
baby/ˈbeɪ.bi/tthấp nhỏ
bachelor/ˈbætʃ.əl.ər//ˈbætʃ.əl.ɚ/đàn ông độc thân
bachelorette/ˌbætʃ.əl.əˈret/thanh nữ độc thân
spinster/ˈspɪn.stər//ˈspɪn.stɚ/người lũ bà ko chồng
widower/ˈwɪd.əʊ.ər//ˈwɪd.oʊ.ɚ/người bọn ông góa vợ
widow/ˈwɪd.əʊ//ˈwɪd.oʊ/góa phụ
fraternity

brotherhood

/frəˈtɜː.nə.ti/

/ˈbrʌð.ə.hʊd/

/frəˈtɝː.nə.t̬i/

/ˈbrʌð.ɚ.hʊd/

tình anh em
orphan/ˈɔː.fən//ˈɔːr.fən/ttốt mồ côi
toddler/ˈtɒd.lər//ˈtɑːd.lɚ/tthấp tập đi

Để nói về triệu chứng hôn nhân gia đình, chúng ta có những từ bỏ bên dưới đây:

STATUS(UK)(US)TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
single/ˈsɪŋ.ɡəl/độc thân
engaged/ɪnˈɡeɪdʒd/thêm hôn
married/ˈmær.id//ˈmer.id/có gia đình
separated/ˈsep.ər.ətid//ˈsep.ɚ.ətid/ly thân
divorced/dɪˈvɔːst//dɪˈvɔːrst/ly hôn
widow/ˈwɪd.əʊ//ˈwɪd.oʊ/quả phụ/fan góa chồng
widower/ˈwɪd.əʊ.ər//ˈwɪd.oʊ.ɚ/fan góa vợ

Liên quan tiền đến đám cưới, tín đồ ta thường nhắc đến:

WEDDING(UK)(US)ĐÁM CƯỚI
marriage /ˈmær.ɪdʒ//ˈmer.ɪdʒ/hôn nhân
wedding/ˈwed.ɪŋ/đám cưới
bride/braɪd/cô dâu
bridegroom/ˈbraɪd.ɡruːm/ /ˈbraɪd.ɡrʊm/chụ rể
best man/ˌbest ˈmæn/phù rể
bridesmaid/ˈbraɪdz.meɪd/phù dâu
wedding day/ˈwed.ɪŋdeɪ/ngày cưới
wedding ring/ˈwed.ɪŋ ˌrɪŋ/nhẫn cưới
wedding cake/ˈwed.ɪŋkeɪk/bánh cưới
wedding dress/ˈwed.ɪŋdres/váy đầm cưới
honeymoon/ˈhʌn.i.muːn/trăng mật
anniversary

wedding anniversary

/ˌæn.ɪˈvɜː.sər.i/

/ˈwed.ɪŋˌæn.ɪˈvɜː.sər.i/

/ˌæn.əˈvɝː.sɚ.i/

/ˈwed.ɪŋˌæn.əˈvɝː.sɚ.i/

kỷ niệm ngày cưới

II. Thực hành nói đến gia đình trong giờ Anh

1. Hỏi về anh chị em

Do you have sầu any brothers or sisters?quý khách tất cả anh bà mẹ không?
Yes, I’ve got …Có, mình bao gồm …
A brotherMột anh/em trai
A sisterMột chị/em gái
An elder brotherMột anh trai
A younger sisterMột em gái
Two brothersHai anh/em trai
Two sistersHai chị/em gái
One brother & two sistersMột anh/em trai cùng nhì chị/em gái
No, I’m an only childKhông, bản thân là bé một

2. Con cùng cháu

Hỏi: quý khách hàng bao gồm con/cháu không?

Have you got any kids?Do you have any children?Do you have any grandchildren?

Nếu câu vấn đáp là “Có”:

A boy and a girl.

Xem thêm: Sách Người Trong Muôn Nghề It Có Gì? Nghề It Là Gì


Xem thêm: Múi Giờ Gmt Là Gì ? Hướng Dẫn Cách Xem Đồng Hồ Gmt Đúng Cách


(Một con trai và một con gái)A young baby. (Một đứa bé nhỏ bắt đầu sinh)Three kids. (Ba đứa con)Yes, I’ve got… (Vâng, tôi có…)

Nếu câu vấn đáp là “Không”:

I don’t have any children. (Tôi không tồn tại con)I don’t have sầu any grandchildren. (Tôi không tồn tại cháu)

3. Nói về cha mẹ/ông bà

– Where bởi vì your parents live?Bố người mẹ chúng ta sinh sống ngơi nghỉ đâu?
– What vị your parents do?Bố người mẹ các bạn làm nghề gì?
– What does your father do?Bố các bạn làm nghề gì?
– What does your mother do?Mẹ chúng ta làm nghề gì?
– Are your grandparents still alive?Ông bà bạn còn sống cả chứ?
– Where bởi they live?Họ sống sinh sống đâu?

4. Hỏi về tình trạng hôn nhân

– Do you have a boyfriend?quý khách có các bạn trai chưa?
– Do you have a girlfriend?quý khách hàng có bạn nữ chưa?
– Are you married?quý khách hàng gồm mái ấm gia đình chưa?
– Are you single?Quý Khách chưa xuất hiện gia đình à?
– Are you seeing anyone?Bạn có vẫn tán tỉnh và hẹn hò ai không?

Trả lời: