Bảng Word Form Lớp 8

  -  

Word form xuất xắc dạng từ một trong số những dạng thắc mắc trong các bài kiểm tra với thi giỏi nghiệp trung học phổ thông nhằm mục tiêu kiểm soát lượng từ bỏ vựng của học viên. bao hàm cồn từ, danh trường đoản cú, tính từ bỏ cùng trạng từ. Bảng tra cứu nkhô hanh Word Form lớp 8 dưới đây được tổng hợp theo đơn vị bài học kinh nghiệm góp học sinh tra cứu vớt, học tập với rèn luyện.

Tổng vừa lòng Word size lớp 9

Tổng hợp Word form lớp 7

*
*

Tra cứu vớt word form lớp 8 theo unit bài xích học

Word form lớp 8 Unit 1

VerbNounAdjectiveAdverb
describedescriptiondescriptive
seemseemingseemingly
receivereceiverreceivable
friendship/ friendfriendly
neighbour
neighbourhood
smilesmilesmiling
enoughenoughenough
beautifybeautybeautifulbeautifully
buildbuild
building
builder
cousincousinly
cousinhood
khổng lồ classclass
khổng lồ classifyclassmate
principal
vice-principal
lớn pleasepleasurepleasurablepleasurably
pleasingpleasingly
(un)luck(un)lucky(un)luckily
to characterisecharactercharacteristic
lớn socialisesociabilitysociable
generositygenerousgenerously
lớn reservereservereserved
lớn shyshyshy
humourhumourous
khổng lồ enjoyenjoymentenjoyable
lớn closeclose
khổng lồ jokejoke
joker
to lớn differdifferencedifferent
khổng lồ volunteervolunteervolunteer
voluntaryvoluntarily
khổng lồ annoyannoyanceannoying
annoyed
khổng lồ causecauser
causer
quietnessquiet
noisenoisy
to affectaffectionaffective
khổng lồ taketake
publicpublic
lớn likelike
to lớn orphanorphan
orphanage
khổng lồ appearappearance
khổng lồ disappeardisappearance
to movemovemovable

các bài luyện tập word khung lớp 8

Word size lớp 8 Unit 2

VerbNounAdjectiveAdverbs
to arrangearrangement
to introduceintroductionintroductive
to lớn agreeagreementagreeableagreeably
to lớn decidedecisiondecisive
to lớn orderorder
khổng lồ converseconversationconversational
lớn centercenter
similaritysimilar
similar
lớn cornercorner
availabilityavailable
to lớn emigrateemigrationemigrant = emigratory
emigrant
to lớn deafendeafdeaf
deaf-mute
to experimentexperimentexperimental
to transmittransmissiontransmissive
transmissible
to lớn speakspeech
speaker
distancedistant
khổng lồ leadleader
lớn inventinventioninventiveinventively
inventor
to assistassistance
assistant
to conductconductionconductive
commercecommercialcommercially
lớn demonstratedemonstrationdemonstrative
khổng lồ exhibitexhibitexhibitive
exhibition
exhibitor
khổng lồ countcountcountless
counter
to succeedsuccesssuccessfulsuccessfully
patientpatient
patience
lớn serveservice
server
khổng lồ deliverdelivery
deliverer
stationer
stationery
lớn reachreachable
khổng lồ tricktrick
trickery
lớn fishfish
fisher
fishery
fish man
fish rod

Word size lớp 8 Unit 3

VerbNounAdjectiveAdverb
to lớn sweepsweeper
sweeping
to cookcookcookery
cooker
cooking
to feedfeeder
khổng lồ steamsteamer
khổng lồ fryfryfried
saltsalty/ saltless
safetysafesafely
dangerdangerous
pre-cautionpre-cautionary
chemistrychemical
chemical
to locklockerlocked/unlocked
to lớn unlock
lớn destroydestructiondestructivedestructively
to lớn injureinjuryinjurious
injurer
to lớn drawdrawing

Word size lớp 8 Unit 4

to soundsound
to lớn electrifyelectricityelectrical
electrician
khổng lồ helphelper
helphelpful/helpless
lớn equipequipmentwell-equipped
traditiontraditional
foolfoolishfoolishly
greedgreedy forgreedily
greediness
goldgolden
lớn collectcollectioncollective
collector
to discoverdiscovererdiscoverable
discovery
khổng lồ diedeathdead
crueltycruelcruelly
khổng lồ amazeamazementamazing/ed
to lớn exciteexcitementexciting/ed
fortunefortunatefortunately
prince
princess
magic/ magicianmagicalmagically
to lớn changechangechangeable
changeful
immediateimmediately

Word khung lớp 8 Unit 5

VerbNounAdjectiveAdverb
to lớn studystudystudious
student
khổng lồ reportreport card
khổng lồ worryworryworried about
prideproud ofproudly
to improveimprovement
improver
lớn pronouncepronunciation
lớn believebelief(un)believable
lớn promisepromisepromising
promisor
lớn memorizememorymemorial
to cooperatecooperationcooperative
cooperator
lớn behavebehavior
lớn participateparticipation
participant
to commentcomment
khổng lồ satisfysatisfactionsatisfactorysatisfactorily
to lớn acceptacceptanceacceptableacceptably
khổng lồ learnlearner
to lớn meanmeaningmeaningful
meaningless
importanceimportantimportantly
lớn reviserevision
to informinformationinformative
lớn celebratecelebration

Word size lớp 8 Unit 6

VerbNounAdjectiveAdverbs
to lớn apply + forapplicantapplicable
applicationapplied
academyacademicacademically
academe
academician
to lớn enrollenrollment
lớn interestinterestintesting/ed
to tutortutortutorial
khổng lồ respondresponse
to lớn offeroffer
receptionist
reception
tour
tourist
to uniteunited
khổng lồ encourageencouragement
citizen
citizenship
khổng lồ co-educateco-educationco-educational

Word khung lớp 8 Unit 7

VerbNounAdjectiveAverbs
to lớn air-conditionair-conditionerair-conditioned
air-conditioning
to tastetastetasty
to lớn weighweightweightless
weightlessness
lớn advertiseadvertisement
advertising
advertiser
to performperformanceperforming
performer
photo
photograph
photographer
khổng lồ selectselectionselectiveselectively
selector
selectivity
convenienceconvenientconveniently
to lớn comfortcomfortcomfortablecomfortably
lớn noticenoticenoticeablenoticeably
to lớn ownowner
to lớn changechange
business
businessman
to produceproducerproductive
production
product
residentresident
residenceresidental
residentiary
khổng lồ concernconcerned
khổng lồ discussdiscussion
to lớn specialisespecializationspecial

Word form lớp 8 Unit 8

VerbNounAdjectiveAdverbs
peace hòa bìnhpeaceful yên ổn bìnhpeacefully
peaceable
to entertain giải tríentertainment
village làng
villager dân làng
permanencepermanent hay xuyên/ vĩnh viễnpermanently
permanency
to lớn accessaccess(in)accessiblemang đến được
to lớn pollute ô nhiễmpollutionpolluted
pollutant chất khiến ô nhiễm
lớn simplify dễ dàng hóasimplicitysimple
khổng lồ prefer ưu tiên, say đắm hơnpreferencepreferential
preferable
plenty nhiềuplentifulplentifully
khổng lồ struggle for/ againststruggleđấu tranh
struggling
naturenaturalnaturally
adequacyadequate đủadequately

Word form lớp 8 Unit 9

VerbNounAdjectiveAdverb
lớn bleedblood
bleedingbleeding
to woundwoundwoundable
wounded
to lớn adviseadvice
to lớn bitebiterbiting
bite
to lớn injectinjection
injector
khổng lồ faintfaintfaintly
faintingfainting
to shockshockshocking
to sterilizesterilization
sterilizersterile
elavateelevation
elevatorelevated
to lớn minimizeminimumminimum
to lớn maximizemaximummaximum

Word khung lớp 8 Unit 10

VerbNounAdjectiveAdverbs
khổng lồ reducereductionreductive
lớn recyclerecycling
to lớn fertilizefertilizerfertile
fertilization
khổng lồ decomposedecompositiondecomposable
to representrepresentation
representativerepresentative
representer
to protectprotectorprotectiveprotectively
protection
protectant

Word size lớp 8 Unit 11

VerbNounAdjectiveAdverb
lớn suggestsuggestion
oceanoceanic
to lớn accommodateaccommodation
lớn departdeparturedeparted
departer
mountainmountainous
lớn recognizerecognitionrecognizable
magnificencemagnificent

Word size lớp 8 Unit 12

VerbNounAdjectiveAdverb
to lớn sunbathesunbath
CanadaCanadian
Canadian
AustraliaAustralian
Australian
JapanJapanese
Japanese
ThailandThai
Thai
to lớn includeinclusioninclusive
includable
to departdeparture
to arrivearrival
daydaily
to flyflight
gymnasium
gym
to lớn prisonprisoner
prisoner

Word size lớp 8 Unit 13

VerbNounAdjectiveAdverb
crowdcrowded
to competecompetitioncompetitive
competitor
contest
contestant
to lớn urgeurgencyurgenturgently
to lớn separateseparationseparative
separable
khổng lồ decoratedecorationdecorative
khổng lồ designdesign
designer

Word khung lớp 8 Unit 14

VerbNounAdjectiveAdverb
khổng lồ boreboredomboring/ed
to compilecompilation
compiler
religionreligious
attractattractionattractive(un) attractively
compilecompilation
clueclueless
guessguessguessing
exciteexcitementexciting/ excitedexcitedly
relaxrelaxationrelaxed/ relaxing
southsouthernsoutherly
religionreligiousreligiously

Word size lớp 8 Unit 15

lớn solvesolution
to lớn printprinter
to lớn connectconnectionconnective
connectible
khổng lồ installinstallation
installer
to useusageuseful
useuseless
to lớn adjustadjustmentadjustable
sequencesequentsequentially
to restrictrestrictionrestrictive
restricted
lớn requirerequirement

Bảng tra cứu word size lớp 8

VERBNOUNADJECTIVEADVERB
describedescriptiondescriptive
seemseemingseemingly
receivereceiverreceivable
friendship/ friendfriendly
neighbour
neighbourhood
smilesmilesmiling
enoughenoughenough
beautifybeautybeautifulbeautifully
buildbuild
building
builder
cousincousinly
cousinhood
to classclass
khổng lồ classifyclassmate
principal
vice-principal
to pleasepleasurepleasurablepleasurably
pleasingpleasingly
(un)luck(un)lucky(un)luckily
to characterisecharactercharacteristic
lớn socialisesociabilitysociable
generositygenerousgenerously
khổng lồ reservereservereserved
khổng lồ shyshyshy
humourhumourous
to lớn enjoyenjoymentenjoyable
to closeclose
to lớn jokejoke
joker
to differdifferencedifferent
to lớn volunteervolunteervolunteer
voluntaryvoluntarily
khổng lồ annoyannoyanceannoying
annoyed
lớn causecauser
causer
quietnessquiet
noisenoisy
khổng lồ affectaffectionaffective
lớn taketake
publicpublic
lớn likelike
lớn orphanorphan
orphanage
to appearappearance
lớn disappeardisappearance
lớn movemovemovable
lớn arrangearrangement
to introduceintroductionintroductive
lớn agreeagreementagreeableagreeably
lớn decidedecisiondecisive
khổng lồ orderorder
to converseconversationconversational
to centercenter
similaritysimilar
similar
lớn cornercorner
availabilityavailable
khổng lồ emigrateemigrationemigrant = emigratory
emigrant
to lớn deafendeafdeaf
deaf-mute
khổng lồ experimentexperimentexperimental
khổng lồ transmittransmissiontransmissive
transmissible
khổng lồ speakspeech
speaker
distancedistant
khổng lồ leadleader
lớn inventinventioninventiveinventively
inventor
lớn assistassistance
assistant
khổng lồ conductconductionconductive
commercecommercialcommercially
lớn demonstratedemonstrationdemonstrative
to lớn exhibitexhibitexhibitive
exhibition
exhibitor
khổng lồ countcountcountless
counter
khổng lồ succeedsuccesssuccessfulsuccessfully
patientpatient
patience
to serveservice
server
to lớn deliverdelivery
deliverer
stationer
stationery
lớn reachreachable
khổng lồ tricktrick
trickery
khổng lồ fishfish
fisher
fishery
fish man
fish rod
to lớn sweepsweeper
sweeping
khổng lồ cookcook cookery
cooker
cooking
lớn feedfeeder
to steamsteamer
to fryfryfried
saltsalty/ saltless
safetysafesafely
dangerdangerous
pre-cautionpre-cautionary
chemistry chemical
chemical
to locklocker locked/unlocked
lớn unlock
khổng lồ destroydestructiondestructivedestructively
to injureinjuryinjurious
injurer
khổng lồ drawdrawing
to soundsound
to lớn electrifyelectricityelectrical
electrician
khổng lồ helphelper
helphelpful/helpless
lớn equipequipment well-equipped
traditiontraditional
foolfoolishfoolishly
greedgreedy forgreedily
greediness
goldgolden
khổng lồ collectcollectioncollective
collector
khổng lồ discoverdiscovererdiscoverable
discovery
lớn diedeathdead
crueltycruelcruelly
to amazeamazementamazing/ed
to exciteexcitementexciting/ed
fortunefortunatefortunately
prince
princess
magic/ magicianmagicalmagically
to lớn changechangechangeable
changeful
immediateimmediately
to studystudystudious
student
to reportreport card
khổng lồ worryworryworried about
prideproud ofproudly
khổng lồ improveimprovement
improver
lớn pronouncepronunciation
lớn believebelief (un)believable
to lớn promisepromisepromising
promisor
khổng lồ memorizememorymemorial
lớn cooperatecooperationcooperative
cooperator
to behavebehavior
to lớn participateparticipation
participant
to commentcomment
to lớn satisfysatisfactionsatisfactorysatisfactorily
to lớn acceptacceptanceacceptableacceptably
to lớn learnlearner
to meanmeaningmeaningful
meaningless
importanceimportantimportantly
to lớn reviserevision
lớn informinformationinformative
to lớn celebratecelebration
khổng lồ apply + forapplicantapplicable
applicationapplied
academyacademicacademically
academe
academician
to enrollenrollment
lớn interestinterestintesting/ed
to tutortutortutorial
to respondresponse
to offeroffer
receptionist
reception
tour
tourist
to lớn uniteunited
to encourageencouragement
citizen
citizenship
lớn co-educateco-educationco-educational
khổng lồ air-conditionair-conditionerair-conditioned
air-conditioning
lớn tastetastetasty
to weighweightweightless
weightlessness
to advertiseadvertisement
advertising
advertiser
to lớn performperformanceperforming
performer
photo
photograph
photographer
to lớn selectselectionselectiveselectively
selector
selectivity
convenienceconvenientconveniently
to lớn comfortcomfortcomfortablecomfortably
lớn noticenoticenoticeablenoticeably
to ownowner
to lớn changechange
business
businessman
to produceproducerproductive
production
product
residentresident
residenceresidental
residentiary
khổng lồ concernconcerned
to discussdiscussion
lớn specialisespecializationspecial
peace hòa bìnhpeaceful lặng bìnhpeacefully
peaceable
lớn entertain gi?i tríentertainment
village làng
villager dân làng
permanencepermanentpermanently
permanency
khổng lồ accessaccess(in)accessible
khổng lồ pollute ô nhi?mpollutionpolluted
pollutant
lớn simplifysimplicitysimple
lớn preferpreferencepreferential
preferable
plentyplentifulplentifully
khổng lồ struggle for/ againststruggle
struggling
naturenaturalnaturally
adequacyadequateadequately
lớn bleedblood
bleedingbleeding
to woundwoundwoundable
wounded
to adviseadvice
to bitebiterbiting
bite
to injectinjection
injector
to lớn faintfaintfaintly
faintingfainting
lớn shockshockshocking
to lớn sterilizesterilization
sterilizersterile
 elavateelevation
elevatorelevated
khổng lồ minimizeminimumminimum
lớn maximizemaximummaximum
to lớn reducereductionreductive
to lớn recyclerecycling
khổng lồ fertilizefertilizerfertile
fertilization
to decomposedecompositiondecomposable
lớn representrepresentation
representativerepresentative
representer
lớn protectprotectorprotectiveprotectively
protection
protectant
khổng lồ suggestsuggestion
oceanoceanic
to accommodateaccommodation
lớn departdeparturedeparted
departer
mountainmountainous
lớn recognizerecognitionrecognizable
magnificencemagnificent
lớn sunbathesunbath
CanadaCanadian
Canadian
AustraliaAustralian
Australian
JapanJapanese
Japanese
ThailandThai
Thai
lớn includeinclusioninclusive
includable
to departdeparture
lớn arrivearrival
daydaily
lớn flyflight
gymnasium
gym
lớn prisonprisoner
prisoner
crowdcrowded
khổng lồ competecompetitioncompetitive
competitor
contest
contestant
to urgeurgencyurgenturgently
to separateseparationseparative
separable
to decoratedecorationdecorative
lớn designdesign
designer
lớn boreboredomboring/ed
khổng lồ compilecompilation
compiler
religionreligious
to solvesolution
to lớn printprinter
khổng lồ connectconnectionconnective
connectible
to installinstallation
installer
lớn useusageuseful
useuseless
to adjustadjustmentadjustable
sequencesequentsequentially
khổng lồ restrictrestrictionrestrictive
restricted
to requirerequirement