Bài tập về quantifiers có đáp án

  -  

Quantifiers là gì?Là trường đoản cú chỉ số lượng của cái gì. Một số tự chỉ số lượng chỉ vào giờ đồng hồ anh đi cùng với danh từ bỏ đếm được, số dị kì đi cùng với danh trường đoản cú ko đếm được, cùng một số lại rất có thể đi với cả danh từ bỏ đếm được với ko đếm được. Trong bài học hôm nay,LangGo đã ra mắt cách cần sử dụng cùng ví dụ những lượng từ bỏ thông dụng vào tiếng Anh.

Bạn đang xem: Bài tập về quantifiers có đáp án

*

A. Lượng từ (Từ chỉ số lượng)

1.Từ chỉ con số đi với danh từ bỏ số nhiều

-Some / any (một vài)

I want to buy some new pencils. - Tôi ước ao download vài cây viết chì mới.

There aren’t any chairs in the room. - Không gồm chiếc ghế làm sao ở trong nhà cả.

-Many

There aren'tmanypeopleliving here. - Không có không ít fan sinh sống tại chỗ này.

-A large number of

He hasa large number ofEnglish books. - Anh ta có một vài sách giờ đồng hồ Anh.

-A great number of

A great number of students said they were forced to lớn practise the piano. - Rất những học sinh nói rằng bọn họ bị ép nên luyện piano.

-Plenty of

There were plenty of berries. - Có nhiều trái mâm xôi.

-A lot of/ lots of

He hasa lot of/lots offriends here. - Anh ta có khá nhiều chúng ta tại đây.

- Few/ a few

Fewpeoplecan say that they always tell the truth. -Rất ít bạn bảo rằng họ luôn luôn luôn nói thiệt.

We've sầu gota littlebaconanda feweggs.-Chúng tôi gồm một không nhiều làm thịt xông khói cùng một vài trái trứng.

-Several

I've checked it several times. - Tôi đang khám nghiệm nó vài ba lần rồi.

2. Từ chỉ số lượng đi cùng với danh từ bỏ đếm được số ít

-Every

I go for walkevery morning. - Tôi đi bộ hằng sáng.

-Each

Eachday seems to pass very slowly. - Từng Ngày có vẻ trôi qua khôn cùng chậm rì rì.

3.Từ chỉ số lượng đi với danh từ bỏ ko đếm được

-Some/ any

Would you likesomebeer? - quý khách có muốn uống bia không?

We haven’t got any butter. - Chúng tôi không có tí bơ nào.

-Much

Does the newspaper havemuchinformation? - Tờ báo có những biết tin không?

- A large amount of

He borrowed a large amount of money. - Anh ta vẫn mượn một vài chi phí béo.

- A great khuyễn mãi giảm giá of

A dishwasher usesa great khuyến mãi ofelectricity. - Máy cọ bát sử dụng không ít điện.

- Plenty of

I have sầu plenty of food. - Tôi có nhiều thức nạp năng lượng.

-A lot of/ Lots of

We needa lot of/lots oftime to lớn learn a foreign language. - Chúng ta đề xuất những thời hạn nhằm học tập nước ngoài ngữ.

- Little/ a Little

There islittlesugarin my coffee. - Có rất không nhiều đường vào cafe của tôi.

Let’s go and have sầu a drink. We have got a little time before the train leaves. - Hãy đi cùng nhậu thôi. Chúng ta còn một ít thời hạn trước khi tàu rời bánh.

***Lưu ý:

-some: cần sử dụng trong câu xác định, câu yêu cầu, lời mời, lời đề ngủ.

-any: sử dụng trong câu lấp định, nghi vấn

-many, muchcần sử dụng vào câu đậy định, nghi vấn

-a lot of, plenty of, a great number of… cần sử dụng trong câu khẳng định

-many, muchluôn dùng trong câu khẳng định gồm các từ very, too, so, as

-few, little(ít, không nhiều): thường có nghĩa lấp định, không nhiều cảm thấy không được nhằm dùng

-a few / a little(một vài, một ít): thường có nghĩa khẳng định, không nhiều đủ nhằm dùng

B. Động tự sử dụng sau trường đoản cú chỉ số lượng

- Số thập phân, phân số, sự tính toán + cồn từ số ít

Three quartersof a tonistoo much. - Ba phần tứ tấn là vô số.

- All, some, plenty + of + danh trường đoản cú số ít + cồn từ bỏ số ít

Some of themilkwassour. - Một ít sữa đã biết thành chua.

- Half, part, a lot + of + danh từ số các + cồn từ số nhiều

A lot of myfriendswantto lớn emigrate. - đa phần tín đồ chúng ta của mình muốn thiên di.

Xem thêm: Những Bộ Phim Hay Nhất Của Trung Quốc Hay Nhất Mọi Thời Đại Bạn Nên Xem

- No + danh từ số ít+ cồn từ số ít

Nostudenthas finishedtheir assignment. - Không có học sinh như thế nào kết thúc bài tập.

- No + danh tự số nhiều+ cồn từ bỏ số nhiều

Nopeoplethinkalike. -Không bao gồm fan nào nghĩ như là nhau.

- A number of + danh từ bỏ số những + đụng trường đoản cú số nhiều

A number of countries are overproducing goods. - Một số nước sẽ chế tạo quá sản phẩm & hàng hóa.

- The number of + danh trường đoản cú số nhiều + rượu cồn từ bỏ số ít

The number of visitors increases rapidly. - Lượng du khách tăng gấp rút.

C. bài tập về lượng trường đoản cú trong tiếng Anh

Chọn lời giải đúng:

1. There wasn't …............. snow last night.

A. many

B. much

C. few

D. a large number of

2. …............the students in my class enjoy taking part in social activities.

A. Most of

B. Most

C. Many

D. The number of

3. He's always busy. He has …......... time to lớn relax.

A. much

B. little

C. a little

D. plenty of

4. She put so …......... salt in the soup that she couldn't have sầu it. It was too salty.

A. many

B. little

C. much

D. a little

5. He made too …........... mistakes in his writing.

A. a few

B. much

C. many

D. a number of

6. How …........... students are there in your class?

A. little

B. few

C. much

D. many

7. I feel sorry for her. She has …............. friends.

A. many

B. a few

C. few

D. a great giảm giá khuyến mãi of

8. I spent …............ my spare time gardening last year.

A. most of

B. most

C. many of

D. a large number of

9. He doesn't have sầu so …........... friends as I think.

A. much

B. a great giảm giá of

C. many

D. a large number of

10. There was so …............ traffic that it took me an hour to get trang chủ.

A. a lot of

B. little

C. much

D. many

11. Learning a language needs …........... patience.

A. a few

B. much

C. many

D. little

12. …............ the shops in the city center cthua trận at 5.30.

A. Many

B. Much of

C. Some

D. Most of

13. We had a boring holiday. .........................the time we lay on the beach.

A. Most

B. Much

C. Most of

D. Many of

14. With only............ hope, Harry didn't know how khổng lồ keep going another day.

A. little

B. a little

C. few

D. a few

15. How ….......... money have sầu you got?

A. many

B. much

C. a lot of

D. a great khuyến mãi of

16. There was very …........... food at the party but I didn't eat anything.

A. little

B. much

C. many

D. a lot of

17. I think................ you are very tired after your long journey.

A. many

B. much

C. many of

D. much of

18. We didn't take …............ photographs when we were on holiday.

A. much

B. a lot of

C. many of

D. a great giảm giá khuyến mãi of

19. There isn't …........... shampoo in the bathroom.

A. any

B. some

C. little

D. few

trăng tròn. Would you lượt thích ….......... tea?

A. some

B. many

C. a few

D. any

21. He had so …............. things to do.

A. many

B. a lot of

C. much

D. little

22. The mixture looks rather dry. Maybe you should add …........... water.

A. a few

B. few

C. a little

D. little

23. We're having a big buổi tiệc nhỏ. We've invited …........ friends.

Xem thêm: Thám Tử Lừng Danh Conan Tập 2, Đọc Truyện Thám Tử Lừng Danh Conan

A. a lot of

B. much

C. many of

D. no

24. Could I try ….......... wine?

A. a little

B. a few

C. little

D. Few

25.Could I try ….......... wine?

A. a little

B. a few

C. little

D. Few

26. …............. my students are familiar with this kind of school activities.