BÀI TẬP VỀ DESPITE VÀ IN SPITE OF

  -  

Cấu trúc về sự việc tương bội phản bao gồm các từ bỏ Although, In spite of cùng Despite được thực hiện hơi phổ biển cả vào ngữ pháp Tiếng Anh. Trong bài viết này sucmanhngoibut.com.vn giới thiệu các triết lý tổng thể với bài bác tập về Although In spite of Despite có đáp án sẽ giúp đỡ chúng ta thạo hơn.

Bạn đang xem: Bài tập về despite và in spite of

Bài tập về Although In spite of Despite

Lý thuyết

Cấu trúc Although/In spite of/Despite

Although+ S + V, S + V.

Despite/In spite of + Noun/ Noun Phrase/ Ving, S + V.

Ex: Although Nam wasn’t intelligent, he passed the exam easily.

(Mặc dù Nam không xuất sắc, anh ấy đã vượt qua bài bác khám nghiệm một phương pháp dễ dàng dàng)

➔ Despite of not being intelligent, Nam passed the exam easily.

(Mặc cho dù ko xuất sắc, Nam sẽ thừa qua bài bác bình chọn một phương pháp dễ dàng dàng)

*
Những bài tập về Although In spite of Despite

Bài tập

Bài 1: Điền In spite/Despite/Although vào địa điểm trống

1.Salim wnet to lớn school alone, ________ she knew that it was very unsafe.

2. They liked their camping holiday, ________ of the rain.

3. ________ the pain in her leg, she still won the marathon thả excellent.

4. My father decided lớn buy the oto ________ he didn’t really have enough money.

5. _______ she was very siông chồng, she still try to complete this job.

6. ________ his age, he still plays badminton every morning.

7. ________ Lvà & Mike went khổng lồ university together, they weren’t cthua trận frikết thúc.

8. We still play football outside _______ of the heavily rain.

9. ________ her illness, she must go to school.

10. Loan knew what he wanted ________ of not understanding anything.

Bài 2: Viết lại câu làm sao để cho nghĩa không đổi

1.Although his frikết thúc was siông chồng, she still went to work yesterday.

➔ __________________________________________________.

2. In spite of the dirty room, Salim didn’t clean it.

➔ __________________________________________________.

3. Despite her unkind behavior, we still love sầu her.

➔ __________________________________________________.

4. Although there was the traffic jam, they went to the post office.

➔ __________________________________________________.

5. Despite the fact that Tony learnt very hard, he failed this test.

➔ __________________________________________________.

6. Although my uncle was tired, he still drove a hundred kilometers to lớn the next thành phố.

➔ __________________________________________________.

7. Her brother really enjoy this job although the salary was very low.

➔ __________________________________________________.

8. The film poster is wonderful. I don’t lượt thích to see it.

➔ __________________________________________________.

Bài 3: Tìm với sửa lỗi không nên (nếu có)

1.Although being a poor, Binh learnt very well.

2. Although the heavily storm, I still went to school last Monday.

3. Despite Sonay had completed this project, he went to lớn sleep.

Xem thêm: Bí Kíp Đánh Bừa Đạt Điểm Cao Và Cách Đánh Lụi Môn Lý, 7 Mẹo Đánh Lụi Bài Trắc Nghiệm Vật Lý

4. Despite Minch Anh was thirsty, she didn’t drink much.

5. The flight wasn’t postponed although his foggy.


Bài 4: Hoàn thành câu bên dưới chính xác bằng cách áp dụng Although, despite/in spite of.

1.______ the story of the film was good, I didn’t like the acting.

2. I went to lớn see the film ______ feeling really tired.

3. I really enjoyed the Water War______ most of my friends said it wasn’t a very good film.

4.______ careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

5.______ the film was gripping, Tom slept from beginning lớn end.

Bài 5: Viết lại câu với although/in spite of/despite

1. She didn’t eat much though she was hungry.

Despite…

2. My mother told me to lớn go to lớn school although I was sick

In spite of…

3. Mary was admitted khổng lồ the university although his grades were bad

Despite…

4. In spite of his god salary, Mary gave up his job.

Although…

5. I accepted the job although the salary was low

In spite of….

6. Even though it was cold, I went swimming.

In spite of….

7. Although they study hard, they can’t get good marks.

In spite of…

8. Although the streets are narrow, many people drive cars in this đô thị.

In spite of…

Đáp án đưa ra tiết

Bài 1:

1.Salim wnet to lớn school alone, ____although____ she knew that it was very unsafe.

➔ Vì tiếp đến là mệnh đề ‘S + V’

2. They liked their camping holiday, ____in spite____ of the rain.

➔ Vì theo sau là of

3. ____Despite____ the pain in her leg, she still won the marahẹp excellent.

➔ vày theo sau là 1 nhiều danh từ

4. My father decided to lớn buy the oto ____although____ he didn’t really have sầu enough money.

➔ Vì kế tiếp là mệnh đề ‘S + V’

5. ___Although____ she was very sichồng, she still try lớn complete this job.

➔ Vì tiếp nối là mệnh đề ‘S + V’

6. ____Despite____ his age, he still plays badminton every morning.

➔ bởi theo sau là một các danh từ

7. ____Although____ L& và Mike went to lớn university together, they weren’t cthua kém friover.

➔ Vì kế tiếp là mệnh đề ‘S + V’

8. We still play football outside ____in spite___ of the heavily rain.

➔ Vì theo sau là of

9. ____Despite____ her illness, she must go lớn school.

➔ bởi theo sau là 1 trong các danh từ

10. Loan knew what he wanted _____in spite___ of not understanding anything.

➔ Vì theo sau là of

Bài 2:

1.Despite the fact that his friend was sichồng, she still went lớn work yesterday.

2. Although the room was dirty, Salyên ổn didn’t clean it.

3. Although she behaves unkind, we still love sầu her.

4. Despite the traffic jam, they went to the post office.

5. Although Tony learnt very hard, he failed this demo.

6. In spite of the fact that my uncle was tired, he still drove a hundred kilometers to lớn the next thành phố.

7. Her brother really enjoy this job despite the low salary.

8. Although the film poster is wonderful, I don’t lượt thích lớn see it.

Xem thêm: Cách Tính Số Hạt Trong Nguyên Tử Hóa 10 Có Lời Giải, Bài Tập Tính Số Hạt Trong Nguyên Tử

Bài 3:

1. Although ➔ In spite of (vày tiếp nối là một trong Ving)

2. Although ➔ Despite/In spite of (vì chưng tiếp nối là một trong nhiều danh từ)

3. Despite Although (vì sau đó là một trong mệnh đề S + V)

4. Despite ➔ Although (vị tiếp nối là 1 mệnh đề S + V)

5. although ➔ despite/in spite of (vày tiếp đến là 1 trong những cụm danh từ)

Bài 4: 

1.Chọn Although

2.Chọn despite/ in spite of

3.Chọn although

4.Chọn Despite/In spite of

5.Chọn Although

Vừa rồi Cửa Hàng chúng tôi vẫn ra mắt về một số kim chỉ nan cơ phiên bản và bài bác tập về Although In spite of Despite tổng hợp. Điều quan trọng đặc biệt đó là lúc nắm vững triết lý các bạn sẽ xử lý phần bài bác tập một cách tác dụng. Hy vọng cùng với hồ hết bài tập này vẫn rất có thể giúp bạn hiểu sâu rộng về phần đa cấu tạo tương làm phản.