BÀI TẬP VỀ CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP LỚP 8

  -  

Reported speech là dạng câu gián tiếp được gửi quý phái từ câu thẳng, để truyền đạt lại ý của một fan như thế nào đó. Dạng câu trực tiếp loại gián tiếp thường mở ra rầm rịt trong các bài bác tập Tiếng Anh. Bên cạnh việc nói lại các kỹ năng lý thuyết, chúng tôi còn đem lại cho bạn những dạng bài tập câu trực tiếp con gián tiếp cùng đương nhiên giải mã rõ ràng bên bên dưới thuộc.

Bạn đang xem: Bài tập về câu trực tiếp gián tiếp lớp 8


*

CẤU TRÚC CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Câu trực tiếp: S1 + say (to)/tell + O, “S + V …”

Câu con gián tiếp: S1 + say (to)/tell + O that S + Vlùi thì…

Câu trực tiếpCâu con gián tiếp
Present simple

(Hiện tại đơn)

Past simple

(Lúc Này đơn)

Present continuous

(Lúc Này tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khđọng tiếp diễn)

Present perfect


(Hiện tại hoàn thành)

Past perfect

(Quá khứ trả thành)

Past simple

(Quá khứ đơn)

Past perfect

(Quá khứ đọng trả thành)

Present perfect continuous

(Hiện tại kết thúc tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khđọng kết thúc tiếp diễn)

Past continuous

(Quá khứ đọng tiếp diễn)

Past perfect continuous

(Quá khứ đọng hoàn thành tiếp diễn)

willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight

BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾPhường GIÁN TIẾP

các bài tập luyện 1: Hãy đưa các câu sau từ bỏ câu trực tiếp quý phái câu con gián tiếp

1.”I am reading a novel”, Nam said.


➔ Nam said____________________________.

2. “I always drinkmilk everyday”, Lan said.

➔ Lan said_____________________________.

3. This boy told me, “My father works in a office”.

➔ This boy told me_______________________.

4. My friends said, “We’ll go lớn the theater tomorrow”.

➔ My friend said_________________________.

5. Jun said, “They have drunk three cups of tea today”.

➔ Jun said______________________________.

6. “HHHe will arrive sầu before his brother”, Peter told her.

➔ Peter told her______________________________.

7. My teacher told us, “Don’t forget to vì this homework”.

➔ My teacher told us______________________________.

các bài tập luyện 2: Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa ko đổi

1.Where is your younger brother?”, Minh asked me.

➔ Minch asked me______________________________.

2. “Say goodbye khổng lồ my grandparents”, they said.

➔ They asked me______________________________.

3. “ Did Mr Bean sover the letter to lớn you?”, Mai asked him.

➔ Mai asked him______________________________.

Xem thêm: Các Mũi Móc Len Căn Bản |Thohandmade, Hướng Dẫn Cách Móc Len: (Ngày 1) Gồm Những Gì

4. “Where is the best place to lớn eat pizza?”, Oanh asked.

➔ Oanh asked______________________________.

5. “What vị you want for dinner tonight, Ly?”, he asked.

➔ He asked______________________________.

6. Jun asked me, “Did you go lớn work yesterday?”

➔ Jun asked me______________________________.

7. My sister asked hlặng, “How long have sầu you learnt English?”

➔ My sister asked him__________________________.

8. She wanted to lớn know, “Are you a teacher?”

➔ She wanted lớn know___________________________.

9. My grandfather asked her, “Does you enjoy your job?”

➔ My grandfather asked her__________________________.

10 .He asked, “When did you buy it?”

➔ He asked me__________________________.

bài tập 3: Hãy lựa chọn đáp án đúng tốt nhất bên dưới.

1.My father said that Kin _________ married the day before.

A. was getting

B. had got

C. get

D. got

2. Cuong said that he _______ to go lớn Japan the next week.

A. wanted

B. will want

C. would want

D. had wanted

3. The doctor told me ________ in bed for a few days.

A. lớn stay

B. stay

C. staying

D. stays

4. “When did you go khổng lồ the cinema?”

Hung asked her when _________________________.

A.she go khổng lồ the cinema

B. she had gone khổng lồ the cinema

C. she went khổng lồ the cinema

D. she will go lớn the cinema

5. My mother: “I won’t buy a new car”.

Na: My mother said that she ________________.

A.won’t buy a new car

B. wouldn’t buy a new car

C. buy a new car

D. will buy a new car

6. “Don’t use too much cold water”, his mother said.

➔ His mother told hlặng ________________________.

A.lớn use too much cold water

B. not to use too much cold water

C. use too much cold water

D. using too much cold water

ĐÁPhường ÁN

Những bài tập 1:

Nam said that he was reading a novel.Lan said that she always drink milk everyday.This boy told me that his father works in a office.My frikết thúc said that they would go lớn the theater the next day.Jun said that cố kỉnh had drunk three cups of tea that night.Peter told her that he would arrive sầu before his brother.My teacher told us not khổng lồ forget khổng lồ do that homework.

bài tập 2:

Minch asked me where my younger brother was.They asked me if said goodbye khổng lồ their grandparents.Mai asked hyên if Mr Bean had sent the letter lớn him.Oanh asked me where the best place lớn eat pizza was.5. He asked Ly what she wanted for dinner that night.Jun asked me if I had gone khổng lồ work the day before.My sister asked hyên ổn how long he had learnt English.She wanted khổng lồ know if I was a teacher.My grandfather asked her if she enjoyed her job.He asked me when I had bought it.

Xem thêm: English Today - Online: Kursus Bahasa Inggris Bisnis Profesional

những bài tập 3:

Chọn B (vệt hiệu: the day before chuyển từ yesterday buộc phải lùi thì sống câu gián tiếp)Chọn C (lốt hiệu: the next day đề nghị lùi thì sinh hoạt câu gián tiếp)Chọn A (told sb to lớn V)Chọn B (lùi thì ngơi nghỉ câu gián tiếp)Chọn B (lùi thì nghỉ ngơi câu con gián tiếp)Chọn B (told sb not lớn V)

Thực hành về bài bác tập câu trực tiếp gián tiếp để giúp các em có tác dụng thân quen cùng với dạng bài tập này với có tác dụng bình chọn có tác dụng cao hơn. Chúc các em học giỏi.