Bài Tập Trắc Nghiệm Chương 4 Đại Số 10

  -  

Câu hỏi cùng bài bác tập trắc nghiệm đại số 10 bài bác Ôn tập cmùi hương IV (P1). Học sinh rèn luyện bằng phương pháp lựa chọn giải đáp của chính bản thân mình trong từng thắc mắc. Dưới thuộc của bài xích trắc nghiệm, có phần xem hiệu quả để tìm hiểu bài xích làm cho của bản thân mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu nhé!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm chương 4 đại số 10

Câu 1: Nếu $2a> 2b$ cùng $-3bA. $aB. $a> c$C. $-3a> -3c$D. $a^2> c^2$

Câu 2: Nếu $0A. $ frac1a > sqrta$B. $a> frac1a$C. $a> sqrta$D. $a^3 > a^2$

Câu 3: Cho $a, b, c$ là độ dài cha cạnh của một tam giác.

Mệnh đề làm sao dưới đây không đúng?

A. $ a^2 B. $ab+ bc> b^2$C. $ b^2 + c^2 D. $b^2+ c^2 > a^2+ 2bc$

Câu 4: Cho các số thực $a, b$ vừa lòng $a- b= 2$. Khẳng định làm sao sau đó là đúng?

Tích của hai số $a$ với $b$ là:

A. có mức giá trị nhỏ nhất là -1B. có mức giá trị lớn nhất là -1C. có mức giá trị nhỏ tuổi nhất lúc $a= b$D. không có quý giá nhỏ nhất

Câu 5: Cho biểu thức $M= fracx^2+x+1(x+1)^2$ cùng với $x eq 1$.

Khẳng định làm sao sau đấy là đúng?

A. $Mgeq frac34$B. $M geq frac54$C. $Mgeq 3$D. $M leq frac34$

Câu 6: Số nguyên ổn $a$ lớn số 1 làm sao để cho $a^200A. 3B. 4C. 5D. 6

Câu 7: Nếu $a, b$ là đều số thực và |$a$| leq |$b$| thì bất đẳng thức như thế nào dưới đây luôn luôn đúng?

A. $a^2 leq b^2$B. $frac1left leq frac1$ $ab eq 0$C. $-bleq aleq b$D. $aleq b$

Câu 8: Nếu $left | a ight |=left | b ight |$ cùng $b>0$

Thì mệnh đề nao dưới đây luôn đúng?

A. $frac1a-frac1bleq 0$B. $ableq 0$C. $bD. $b

Câu 9: Giá trị nhỏ dại tuyệt nhất của hàm số 

$f(x)= fracx2+ frac2x-1$ với $x> 1$ là?

A. 2B. $frac52$C. $2sqrt2$D. 3

Câu 10: Giá trị nhỏ duy nhất của hàm số:

$f(x)=x+ frac3x^2$ cùng với $x> 0$ là?

A. $sqrt<3>6$B.

Xem thêm: 12 Bài Phân Tích Lưu Biệt Khi Xuất Dương Soạn Bài Lưu Biệt Khi Xuất DươngXem thêm: 43 Phim Đảo Hải Tặc (One Piece) Tập 812 Vietsub + Thuyết Minh Full Hd

$sqrt<3>frac34$C. $3sqrt<3>frac34$D. $2sqrt3$

Câu 11: Tập nghiệm của pmùi hương trình 

$fracsqrtx-2= fracx-3sqrtx-2$ là

A. $(3; +infty)$B. $left < 3; +infty ight )$C. $left 3 ight $D. $(2; +infty)$

Câu 12: Phương trình $x^2- 7mx- m- 6= 0$ tất cả nhị nghiệm trái lốt khi và chỉ còn khi?

A. $mB. $m> -6$C. $mD. $m> 6$

Câu 13: Phương trình $x^2 + 4mx+ 4m^2 - 2m - 5= 0$ tất cả nghiệm khi còn chỉ khi 

A. $m geq frac52$B. $m > -frac52$C. $m geq frac52$D. $m leq -frac52$

Câu 14: Tập xác định của hàm số 

$y= frac1sqrt2-3x+sqrt2x-1$ là

A. $D= left < frac12 ;frac23 ight )$B. $D= left < frac12 ;frac32 ight )$ C. $D= left< frac23; +infty ight )$D. $D= left < frac12 ; +infty ight )$ 

Câu 15: Tập xác định của hàm số 

$sqrt4x- 3+sqrt5x- 6$ là?

A. $D= (frac65; +infty)$B. $D= left < frac65; +infty ight )$C. $D= left < frac34; +infty ight )$D. $D= left < frac34 ; frac65 ight >$

Câu 16: Hệ bất phương thơm trình:

$left{eginmatrix2x+ 4 0 & & endmatrix ight.$ bao gồm tập nghiệm $(-infty; -2)$ khi và chỉ còn khi?

A. $mleq 0$B. $mC. $m> 0$D. $m

Câu 17: Tập tất cả những quý hiếm của tyêu thích số $m$ để hệ bất phương thơm trình sau gồm nghiệm duy nhất?

A. ØB. 2C. <2; $+infty$)D. ($-infty$; 2>

Câu 18: Tập nghiệm của bất phương thơm trình $x^2 A. $S$= (-3; 3)B. $S$= ($- infty $; -3)C. $S$= ($-infty $; 3)D, $S$= ($-infty$; -3) $ cup$ (3; $+infty$)

Câu 19: Tập xác minh của hàm số $y= sqrt5x^2- 4x- 1$ là

A. $D= left (-infty ; frac15 ight >$B. $D= left < -frac15 ; 1 ight >$C. $D= left (-infty; -frac15 ight >cup (1; +infty)$D. $D= left (-infty; -frac15 ight >cup left < 1; +infty ight >$

Câu 20: Tập nghiệm của bất pmùi hương trình $frac1sqrtxgeq frac14$ là

A. $S= left (0; 16 ight >$B. $S= left < 0; 16 ight >$C. $S= left (0; 4 ight >$D. $S= left <16; +infty ight )$