Bài tập tính độ ph

  -  

Trung vai trung phong luyện thi, giáo viên - dạy dỗ kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng trình làng phần PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬPhường PH CỦA DUNG DỊCH - HÓA 11. Nhằm hổ trợ đến chúng ta bao gồm thêm tứ liệu học hành. Chúc chúng ta học giỏi môn học tập này.

Bạn đang xem: Bài tập tính độ ph


*

I. PHƯƠNG PHÁPhường GIẢI

Dạng 1: Tính quý hiếm pH của dung dịch axit mạnh

HnA → nH+ + An-

1M nM

→ Tính pH của dung dịch axit:

pH = - lg

* Lưu ý: Trong một hỗn hợp có tương đối nhiều axit mạnh

→ Tổng nồng độ ion H+ = HCl + HNO3 + 2H2SO4…

lấy một ví dụ 1: Trong hỗn hợp A đựng các thành phần hỗn hợp dung dịchH2SO42.10-4M cùng HCl 6.10-4M.

Hướng dẫn

→ Tổng độ đậm đặc ion H+ = HCl + 2H2SO4

= 6.10-4 + 2.2.10-4 = 10-3 M

→ pH = 3

Dạng 2: Tính quý giá pH của dung dịch bazơ mạnh mẽ (bazơ tan)

M(OH)n → Mn+ + nOH-

1M nM

= 10-14/

Hay pH + pOH = 14

→ Tính pH của dung dịch bazơ:

pH = 14 - pOH = 14 + lg.

* Lưu ý: Trong hỗn hợp có không ít bazo mạnh

→ Tổng mật độ OH- = NaOH + KOH + 2Ba(OH)2 + …

lấy một ví dụ 2: Tính pH của dung dịch NaOH, biết 2 lít dung dịch đó có cất 8 gam NaOH

Hướng dẫn

nNaOH = 0,2 mol

CNaOH = 0,2/2 = 0,1M

NaOH → Na+ + OH-

0,1 0,1

= 0,1M

→ pH = 14 + lg<0,1> = 13

Dạng 3: Tính quý hiếm pH của dung dịch sau thời điểm trộn hỗn hợp axit và dung dịch bazơ

- Tổng số mol H+ = nHCl + nHNO3 + 2nH2SO4

- Tổng số mol OH- = nNaOH + nKOH + 2nBa(OH)2 + 2nCa(OH)2

Pmùi hương trình ion thu gọn:

H+ + OH- → H2O

- Nếu H+ dư thì

dư = (nH+ thuở đầu – nH+ bội phản ứng)/ tổng thể và toàn diện tích dung dịch

→ pH = - lg

- Nếu OH- dư thì

= (nOH- ban đầu – nOH- làm phản ứng)/ tổng thể và toàn diện tích dung dịch

→ pH = 14 + lg.

Ví d3.Trộn 100 ml hỗn hợp bao gồm Ba(OH)20,1M cùng NaOH 0,1M cùng với 400 ml dung dịch gồm H2SO40,0375 M cùng HCl 0,0125 M nhận được dung dịch X. Tính pH của hỗn hợp X.

Hướng dẫn

H+ + OH-→ H2O

Tổng số mol OH-: (0,1.2 + 0,1).0,1 = 0,03 mol

Tổng số mol H+: (0,0375.2 + 0,0125).0,4 = 0,035 mol

Số mol H+dư: 0,035 – 0,03 = 0,005 mol→= 0,01M

→pH = 2

Dạng 4: Pha loãng dung dịch pH bởi nước

Dung dịch A tất cả pH = a được pha loãng bởi nước tạo ra thành dung dịch B gồm pH = b

→ số mol H+A = số mol H+B

CA.VA = CB.VB

→ VB = CA.VA/CB

Trong đó: VB = VA + VH2O

Ví d4. Pha loãng 600 ml hỗn hợp axit HCl gồm pH = 1 bởi V lit nước đựng thu được dung dịch có pH = 3. Tìm V

Hướng dẫn

→ số mol H+đầu = số mol H+sau

Cđầu.Vđầu = Csau.Vsau

→ Vsau = Cđầu.Vđầu/Csau

→ VH2O = 60 – 0,6 = 59,4 lit

Dạng 5: Trộn 2 dung dịch axit và bazơ vào nhau

- Dung dịch axit mạnh dạn có pH = a

- Dung dịch bazơ dạn dĩ gồm pH = b

hotline V và V’ theo lần lượt là thể tích của hỗn hợp axit cùng hỗn hợp bazơ

pH = a → = 10-a M

→ nH+ = 10-a.V mol

pH = b → = 10-b M

Phương thơm trình ion thu gọn:

H+ + OH- → H2O

- Nếu hỗn hợp nhận được gồm pH = 7 thì axit với bazơ rất nhiều hết

- Nếu hỗn hợp nhận được tất cả pH

nH+ dư = nH+ ban đầu – nH+ bội phản ứng

= (nH+ ban sơ – nH+ phản ứng)/ (V + V’)

= (CA.V – CB.V’)/(V + V’)

- Nếu hỗn hợp chiếm được có pH > 7 thì bazơ dư

nOH- dư = nOH- ban sơ – nOH- phản ứng

= (nOH- ban đầu – nOH- bội nghịch ứng)/(V + V’)

= (CB.V’ – CA.V)/(V + V’)

→ pH = 14 + lg.

Ví dụ 5: Phải đem hỗn hợp axit to gan pH = 5 và hỗn hợp bazơ mạnh bạo pH = 9 theo tỉ lệ thành phần thể tích nào sẽ được hỗn hợp bao gồm pH = 8

Hướng dẫn

nH+ = 10-5.V mol

Phương thơm trình ion thu gọn:

H+ + OH- → H2O

Dung dịch chiếm được gồm pH = 8 thì bazơ dư sau = 10-6 M

nOH- dư = nOH- ban đầu – nOH- làm phản ứng

= (nOH- thuở đầu – nOH- phản nghịch ứng)/(V + V’)

10-6 = (10-5.V’ – 10-5.V)/(V + V’)

→ V’/V = 9/11

II. BÀI TẬPhường. VẬN DỤNG

1. Phải rước dung dịch axit mạnh khỏe V lit có pH = 5 và hỗn hợp bazơ to gan lớn mật V’ lit có pH = 9 theo tỉ lệ thể tích V/V’ để được dung dịch bao gồm pH = 6 là

A. 9/11.

B. 1/1.

C. 11/9.

D. 6/5.

Xem thêm: Phương Tiện Thông Tin Đại Chúng Là Gì ? Những Ưu Và Nhược Điểm Của Chúng

2. Dung dịch Ba(OH)2 tất cả pH = 13 (dd A), hỗn hợp HCl gồm pH = 1 (dd B).Đem trộn 2,75 lkhông nhiều dung dịch A với 2,25 lít dung dịch B. Tính pH của hỗn hợp này

A. 11.

B. 12.

C. 2.

D. 3.

3. X là dung dịch H2SO4 0,02M. Y là dung dịch NaOH 0,035M. lúc pha trộn dung dịch X với dung dịch Y ta nhận được dung dịch Z có thể tích bởi tổng thể và toàn diện tích 2 dung dịch lấy trộn và có pH = 2. Coi H2SO4 năng lượng điện li hoàn toàn 2 nút. Hãy tính tỉ lệ thể tích giữa dung dịch X cùng hỗn hợp Y

A. 3/2.

B. 2/3.

C. 2/1.

D. ½.

4. Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml hỗn hợp X chứa tất cả hổn hợp axit HCl 1M với axit H2SO4 0,5M thu được 5,32 lkhông nhiều khí H2 đktc cùng hỗn hợp Y. Tính PH của dung dịch Y (Coi dung dịch hoàn toàn có thể tích nlỗi thuở đầu ) . A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem thêm: Vietnamese Folk Tales For Kids, Vietnamese Fairy Tales

5. Dung dịch A tất cả HCl 0,2M; HNO3 0,3M; H2SO4 0,1M; HClO4 0,3M, dung dịch B có KOH 0,3M; NaOH 0,4M; Ba(OH)2 0,15M. Cần trộn A và B theo tỉ lệ thể tích là từng nào và để được dung dịch có pH = 13

A. 11: 9.

B. 9 : 11.

C. 101 : 99.

D. 99 : 101.

Trung trọng tâm luyện thi, gia sư - dạy kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC