BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 CHƯƠNG TRÌNH MỚI

  -  

Tài liệu Tổng vừa lòng bài xích tập Tiếng Anh 6 đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 chương trình new vày sucmanhngoibut.com.vn xem thêm thông tin cùng đăng cài đặt. Tài liệu Các dạng bài tập Tiếng Anh lớp 6 bao gồm câu trả lời bao gồm phần lớn dạng bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 cơ bạn dạng như: Chia hễ từ, Đọc đoạn vnạp năng lượng điền từ vào vị trí trống, Đọc đoạn vnạp năng lượng và vấn đáp thắc mắc,... với câu chữ kỹ năng bgiết hại lịch trình học giờ Anh lớp 6 new cả năm giúp các em học sinh lớp 6 rèn luyện tài năng làm cho bài hiệu quả.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 chương trình mới

Mời xem thêm Giải bài xích tập giờ Anh 6 SGK với SBT:


Giải bài bác tập Tiếng Anh 6 SGK
Giải bài tập Tiếng Anh 6 SBT

Những bài tập giờ Anh lớp 6 thử nghiệm theo unit cả năm 2020

I. Lý thuyết Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit 

I. Lý thuyết Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 theo từng Unit 

Lưu ý: Quý khách hàng hiểu nhấp vào từng đường link dưới đây cùng xem thêm từng tư liệu.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 1 bao hàm kết cấu thì ngày nay đơn với thì hiện tại tiếp nối lớp 6.

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh Unit 1 lớp 6 My New School

- Luyện tập thêm ngữ pháp Unit 1 giờ Anh 6 tại:

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 My home

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 2 tương quan mang lại kết cấu There is/ There are cùng giải pháp sử dụng một vài giới trường đoản cú chỉ xứ sở cơ bạn dạng như: In, on, behind, between, ...

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp tiếng Anh Unit 2 lớp 6 My Home

- Luyện tập thêm trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 2 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 2 SGK tiếng Anh 6 My Home

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 My friends

Ngữ pháp tiếng Anh Unit 3 lớp 6 liên quan mang đến biện pháp thực hiện cấu trúc Thì Bây Giờ tiếp tục nhằm diễn tả tương lai.

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 3 My Friends

- Luyện tập thêm bài bác tập giờ Anh Unit 3 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 3 My Friends

Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh Unit 4 lớp 6 bao gồm kim chỉ nan + phương pháp câu đối chiếu hơn

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Unit 4 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 My Neighbourhood

- Luyện tập thêm bài tập giờ đồng hồ Anh 6 Unit 4: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 4 My Neighbourhood

Tiếng Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 5 liên quan cho cấu trúc So sánh hơn tốt nhất với giải pháp sử dụng động từ bỏ ktiết thiếu hụt Must

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp SGK giờ Anh lớp 6 Unit 5 Natural wonders of the world

- Luyện tập thêm bài xích tập giờ đồng hồ Anh Unit 5 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 5 Natural Wonders Of The World

Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

 Lý ttiết giờ Anh 6 Unit 6 tổng phù hợp biện pháp sử dụng đụng từ bỏ kmáu thiếu thốn Should với Shouldn"t.

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet holiday

- Luyện tập thêm bài bác tập giờ Anh Unit 6 lớp 6: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Our Tet Holiday

Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Television

Ngữ pháp tiếng Anh 6 Unit 7 bao gồm 2 quan trọng: Từ để hỏi (Wh-question words) và Liên từ (Conjuction) giúp các em tổng vừa lòng ngữ pháp kết quả. 

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 chương trình new Unit 7: Television

- Luyện tập thêm bài xích tập ngữ pháp Unit 7 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 7 Television

Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 8 bao hàm bí quyết thì thừa khứ đơn, bí quyết cần sử dụng, tín hiệu phân biệt, ...

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 bắt đầu Unit 8: Sports and Games

- Luyện tập thêm bài xích tập ngữ pháp Unit 8 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Sports and Games

Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities of the world

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh 6 Unit 9 bao hàm định hướng về Thì hiện nay chấm dứt như: bí quyết, giải pháp sử dụng, tín hiệu nhận biết, ...

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 9 Cities of the world

- Luyện tập thêm bài bác tập ngữ pháp Unit 9 lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Cities Of The World

Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 Our houses in the future

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh Unit 10 lớp 6 bao gồm định hướng về Thì tương lai 1-1 như: công thức, giải pháp dùng, tín hiệu phân biệt, ...

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Unit 10: Our Houses In The Future

- Luyện tập thêm bài bác tập ngữ pháp Unit 10 tiếng Anh lớp 6 tại: Trắc nghiệm Ngữ pháp giờ Anh lớp 6 Unit 10 Our Houses In The Future

Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 11 liên quan đến kết cấu Câu điều kiện loại 1 - Diễn tả ĐK rất có thể xẩy ra ở hiện tại. 

- Xem chi tiết tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 11

- Luyện tập thêm những dạng bài xích tập Unit 11 lớp 6 tại: các bài luyện tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 bắt đầu Unit 11: Our greener world

Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Robots

Ngữ pháp giờ Anh 6 Unit 12 tổng phù hợp phương pháp cần sử dụng các đụng từ bỏ ktiết thiếu hụt cơ bạn dạng (Model verbs) như: Can, Could, be able to, ...

- Xem cụ thể tại: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Cmùi hương trình mới Unit 12 Robots

- Luyện tập thêm các dạng bài tập Unit 12 lớp 6 tại: những bài tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 12: Robots

II. Tổng hòa hợp bài bác tập tiếng Anh lớp 6 tương đối đầy đủ theo từng Unit

các bài luyện tập I. bài tập thì hiện giờ đơn/ hiện giờ tiếp diễn.

1. Where ___________you (live)____________? I (live)______________in Hai Duong town.

2. What he (do) _________________now? He (water)_________________flowers in the garden.

3. What _______________she (do)_____________? She (be)______________a teacher.

4. Where _________________you (be) from?

5. At the moment, my sisters (play)____________volleyball và my brother (play) ________________soccer.

6. it is 9.00; my family (watch)___________________TV.

7. In the summer, I usually (go)______________to lớn the park with my friends, and in the spring, we (have) _____________Tet Holiday; I (be)________happy because I always (visit) ______________my grandparents.

8. ____________your father (go)_____________to lớn work by bus?

9. How ___________your sister (go)___________to school?

10. What time _____________they (get up)_________________?

11. What ____________they (do)________________in the winter?

12. Today, we (have)______________English class.

13. Her favourite subject (be)__________________English.

14. Now, my brother (like)_________________eating bananas.

15. Look! A man (call)_________________you.

16. Keep silent ! I (listen )____________________khổng lồ the radio.

17. ______________ you (play)_________________badminton now?

18. Everyday, my father (get up)_______________at 5.00 a.m.

19. Every morning, I (watch)_________________tv at 10.00.

đôi mươi. Everyday, I (go) __________to school by bike.

21. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffe.

22. At the moment, I(read)_______________a book và my brother (watch)_______ TV.

23. Hoa (live)________________in Hanoi, and Ha (live)________________in TP HCM City.

24. Hung and his friover (play)_______________badminton at the present.

25. They usually (get up)___________________at 6. oo in the morning.

26. Ha never (go)___________fishing in the winter but she always (do)________ it in the summer.

27. My teacher (tell)__________________Hoa about Math at the moment.

28. There (be)____________________ animals in the circus.

29. _______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?

30. What _____________she (bởi ) _________________at 7.00 am?

31. How old _________she (be)?

32. How ___________she (be)?

33. My children (Go)________________khổng lồ school by bike.

34. We (go)_______________lớn supermarket to lớn buy some food.

35. Mr. Hien (go)________________on business khổng lồ Hanoi every month.

36. Ha (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.

37. She (like )________________Tea, but she (not like)____________________coffee.

38. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.

39. Everyday, I (go)______________to school on foot.

40. Who you _________________(wait) for Nam?

- No, I ___________ (wait) for Mr. Hai.

41. My sister (get)______________ dressed & (brush)_______________her teeth herself at 6.30 everyday.

42. Mrs. Smith (not live)_______________in downtown. She (rent)________________in an apartment in the suburb.

43. How _________your children (go)_________________lớn school everyday?

44. It"s 9 o"cloông xã in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________khổng lồ music.

45. We_______________________(play) soccer in the yard now.

46. My father (go)___________ khổng lồ work by bike. Sometimes he(walk)______________.

47. _________You (live)________near a market? _ It (be)____________noisy?

48. Now I (do)__________the cooking while Hoa (listen)_____________khổng lồ music.

49. At the moment, Nam and his friends (go)_______________shopping at the mall.

50. In the autumn, I rarely (go)_____________sailing & (go)__________to lớn school.

51. I (write)_____________________________ a letter to lớn my friend now.

52. At 12 a.m every day, I (have)____________lunch & (go)____________to bed.

53. On Monday, I (have)________________________ math and Art.

54. On Friday, she (have)______________________English.

55. At the moment, I (eat)__________an orange, & my sisters (play)_______tennis.

Xem thêm: Tài Liệu 185 Nhận Định Văn Học Hay Về Văn Học, Một Số Quan Niệm, Nhận Định Hay Về Văn Học

56. ______it her bag (be)?

- No, it (not be)______________.

57. What time _____________your children (go)____________ khổng lồ school?

58. He (live)________________in Hồ Chí Minh City.

59. What time___________your brother usually (get)___________up?

60. My house (be)_________in the đô thị and it (be)_________small.

61. Every morning, we (have)__________breakfast at 7.00 am.

62. This (be)________a book and there (be)_________pens.

63. Mr. Quang (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.

64. John (not have)______________Literature lesson on Friday.

65. What time _________you (start)___________your class?

66. ___________you (be) in class 12A3?

67. Mrs. Ha (learn)__________________in Hanoi, but she (not live)______________ there.

68. My brother (not live sầu )______________in London; he (live)___________ in Manchester.

69. Now Mr. Long (thiết kế ) ____________________his dream house.

70. He (like)_______apples, but he (not lượt thích )__________________bananas.

71. __________________she (like)______________apples?

72. Usually, I (have)________ lunch at 12.00. -________you (have) ________ lunch at 11.00?

73. He can (swim)_______________but I can’t (swim)_____________________.

74. At the moment, my sister (read)___________________ a comic book.

75. I (lượt thích )__________________ice-cream.

76. Where___________________Mr. Ha (live)_______________?

78. Hang (go)_____to lớn the bookcửa hàng now because she ( want ) __to buy some books.

79. We (go) ______________to lớn market và (buy)_________________some fruits.

80. Now, Lan (study)____________English & Lien (listen)__________to music.

81. Every night, she (have)____________________dinner at 7.00 p.m.

82. Every year, I usually (go)______________________Vietnam giới.

83. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.

84. Every evening, my mother (like)___________ watching television.

85. Lan (have)_______________breakfast and (go)___________to school at 6.30 a.m.

86. We (not read)___________________after lunch.

87. Tom (be)___________my friover. He (play)______________sports everyday.

88. ______________your students (play)__________soccer every afternoon?

89. He (go)_____________khổng lồ bed at 11.30 p.m.

90. They (go)___________trang chính and (have)___________lunch.

các bài luyện tập II. Chia động tự nghỉ ngơi thì bây giờ đơn/ hiện nay tiếp diễn/ sau này ngay gần.

1. The meeting _________________________ (take) place at 6 p.m.

2. I"m afraid I _________________________ (not / be) able to lớn come tomorrow.

3. Because of the train strike, the meeting _______(not / take) place at 9 o"cloông xã.

4. According lớn the weather forecast, it _____________ (not / snow) tomorrow.

5. ____________________ (they / come) tomorrow?

6. When ____________________ (you / get) back?

7. If you thua trận your job, what ____________________ (you / do)?

8. In your opinion, ____________________ (she / be) a good teacher?

9. What time ____________________ (the sun / set) today?

10. ____________________ (she / get) the job, vày you think?

11. ____________________ (David / be) at trang chính this evening?

12. What ____________________ (the weather / be) like tomorrow?

13. There’s someone at the door, ____________________ (you / get) it?

14. How ____________________ (he / get) here?

15. ____________________ (they / come) tomorrow?

16. He (teach)_______________English in a big school in town.

17. When ____________________ (you / get) back?

18. What you (listen) ………………………on the radio?

19. ___________he (play)__________sports?

20. Everyday she (go)____________khổng lồ work by bike.

21. We usually (read)_________books, (listen)_________to lớn music or (watch)_______TV.

22. Sometimes, I (play)__________badminton.

23. Ann (like)____________her job very much.

24. ___________your mother (walk)_________to lớn the market?

25. Look! They (run)_________________________together.

26. Son (write) ………………………to their friends every summer holiday?

27. What you (do).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. tonight?

các bài tập luyện III. Điền vào địa điểm trống để ngừng đoạn văn với trả lời những thắc mắc đang cho

Hoang is a (1) ……………. He’s twelve sầu years (2) …………….. He’s tall and (3)……………. His face is (4) ……………… and his hair is (5) ………………. và blachồng. He (6) ……………… at school in the morning và (7) …………….. football in the afternoon. He (8) ……………… good marks in class.

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. class B. student C. school D. doctor
2. A. young B. old C. small D. big
3. A. round B. thin C. oval D. long
4. A. long B. heavy C. light D. thick
5. A. full B. big C. round D. short
6. A. studies B. travels C. walks D. goes
7. A. plays B. travels C. works D. goes
8. A. plays B. gets C. does D. have

B. Answer the questions:

1. Is Hoang a schoolboy?

………………………………………………………………………

2. Is he short?

………………………………………………………………………

3. Is his face long?

………………………………………………………………………

4 Where does Hoang study in the morning?

………………………………………………………………………

5. What does he vày in the afternoon?

………………………………………………………………………

6. Does he get good marks in class?

………………………………………………………………………Bài 2. Điền tự phù hợp vào nơi trống.

Every Saturday Minc and his family have dinner in a (1) ….. They eat chicken or (2) ……with peas & beans. Sometimes Minh’s mother (3) … fish. Minc also has a big (4) …. Minh’s(5)…… drink is fruit juice, but his father và mother like (6) … They listen to lớn (7) …… whilethey are having (8) …… dinner.

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. bakery B. restaurant C. supermarket D. drug store
2. A. juice B. lemon C. beef D. orange
3. A. eats B. has C. gets D. goes
4. A. ice-cream B. milk C. noodle D. meat
5. A. good B. fine C. well D. favorite
6. A. fruit B. orange C. beer D. lemon
7. A. music B. television C. a game D. swimming
8. A. his B. their C. our D. his

B. Answer the questions:

1. Where vị Minch and his family have sầu dinner every Saturday?

………………………………………………………………………

2. Do they eat meat? What kind?

………………………………………………………………………

3. What vegetables vày they eat?

………………………………………………………………………

4. What is Minh’s favorite drink?

………………………………………………………………………

5. What vị his parents lượt thích lớn drink?

………………………………………………………………………

6. What vì chưng they listen to at the restaurant?

………………………………………………………………………

I eat lunch in my school (1) ……………….. The (2) …………… there is very good. My(3)………….. meat is beef. I don’t eat (4) ……………… rice. I (5) ………………. bread. I likeapples best. What (6) ……………. you have for lunch?

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. work B. canteen C. day D. week
2. A. vegetables B. eggs C. food D. drink
3. A. favorite B. good C. nice D. well
4. A. much B. many C. no D. some
5. A. likes B. drink C. has D. have
6. A. do B. does C. are D. is

B. Answer the questions:

1. Where does Ngan eat lunch?

………………………………………………………………………

2. Is the food in her school canteen good?

………………………………………………………………………

3. What is her favorite meat?

………………………………………………………………………

4. Does she like rice?

………………………………………………………………………

5. What kind of fruit does she lượt thích best?

………………………………………………………………………

Khoa và Luan go khổng lồ (1) …………… five days a week. Their classes (2) ………….. at7a.m every day. On the (3) ………………. they often go to lớn the zoo. They (4) ………………gokhổng lồ school on Sundays because their school closes then. Sometimes they have sầu a(5) ……………… at the park. They also like walking or (6) ……………….. in the park.

A. Put the suitable word in each blank:

1. A. the movies B. the park C. school D. hospital
2. A. end B. start C. close D. finish
3. A. weekend B. Monday C. days D. years
4. A. usually B. always C. often D. don’t
5. A. sailing B. fishing C. swimming D. picnic
6. A. swimming B. jogging C. watching D. listening

B. Answer the questions:

1. How many days a week vày Khoa và Luan go to lớn school?

…………………………………………………………………

2. What time vì chưng their classes start?

…………………………………………………………………

3. Where vì they often go on the weekend?

…………………………………………………………………

4. Do they go lớn school on Sundays? Why or why not?

…………………………………………………………………

5. What do they lượt thích doing in the park?

…………………………………………………………………

các bài tập luyện IV. Đọc đoạn văn với vấn đáp câu hỏi:

Bài 1:

This is a photo of my family. This is my father. He’s 40 years old. He’s a doctor. And this ismy mother. She’s 35. She’s a doctor, too. These are my brother, Tom and my sister, Mary. Tom’s 10 & Mary’s 7. They’re pupils.

1. How many people are there in his family?

………………………………………………………………

2 How old is his father?

………………………………………………………………

3. What does he do?

………………………………………………………………

4. How old is his mother?

…………………………………………………………………

5. What does she do?

…………………………………………………………………

6. How old is his brother?

………………………………………………………………

7. How old is his sister?

…………………………………………………………………

8. What vày they do?

………………………………………………………………

Bài 2:

MY HOUSE

I live sầu in a house near the sea. It’s an old house, about 100 years old, và it’s very small. There two bedrooms, a livingroom, a bathroom and a kitchen. The bedrooms are upstairs. Thebathroom is next to the kitchen. There is a lovely fireplace in the livingroom. There’s a beautifulgarden in front of the house. I live sầu with my parents. I play badminton with my father in my free time. We have sầu a lot of fun. I love my house very much.

1. Where is his house?

………………………………………………………………

2. Is it old?

………………………………………………………………

3. How many rooms are there is his house?

…………………………………………………………………

4. Is there a garden?

………………………………………………………………

5. Where is the fireplace?

…………………………………………………………………

6. Who does he live sầu with?

…………………………………………………………………

7. What does he vì in his không tính tiền time?

………………………………………………………………

8. Does he love sầu his house?

…………………………………………………………………

Bài 3:

Lan and Lien are classmates. Lan is thin, but Lien isn’t. Lan is tall & pretty. Lien is shortbut nice. They are both eleven years old. They are in the same class. They are both goodstudents. They are good friends. They often go to school và play together. 1. Who are Lan & Lien?

…………………………………………………………………

2. Is Lan thin?

………………………………………………………………

3. Is Lien ugly?

…………………………………………………………………

4. Who is nice?

…………………………………………………………………

5. How old are they?

………………………………………………………………

6. Are Lan và Lien in different classes?

…………………………………………………………………

7. Are they good pupils?

…………………………………………………………………

8. What do they often bởi together?

…………………………………………………………………

Bài 4

A robot is a machine. But it is not just any machine. It is a special kind of machine. It is a machine that moves. It follows instructions. The instructions come from a computer. Because it is a machine, it does not make mistakes. And it does not get tired. And it never complains. Unless you tell it to!

Robots are all around us. Some robots are used to lớn make things. For example, robots can help make cars. Some robots are used to lớn explore dangerous places. For example, robots can help explore volcanoes. Some robots are used to lớn clean things. These robots can help vacuum your house. Some robots can even recognize words. They can be used lớn help answer telephone calls. Some robots look lượt thích humans. But most robots bởi vì not. Most robots just look like machines.

Long ago, people imagined robots. But notoàn thân was able to make a real robot. The gist real robot was made in 1961. It was called Unimate. It was used to lớn help make cars. It looked like a giant arm.

In the future, we will have even more robots. They will bởi vì things that we can’t vị. Or they will vì chưng things that we don’t want to lớn do. Or they will vì things that are too dangerous for us. They will help make life better.

1. As used in paragraph 1, we can understvà that something special is NOT ________.

A. normal

B. expensive

C. perfect

D. tired

2. According khổng lồ the author, robots cannot be used lớn ________.

A. explore volcanoes

B. make cars

C. clean your house

D. vì chưng the gardening

3. What is the main purpose of paragraph 2?

A. lớn show how easy it is lớn make a robot

B. to tell what a robot is

C. to lớn describe the things a robot can do

D. to explain the difference between a robot & a machine

4. Which of these gives the best use of a robot?

A. to lớn help make a sandwich

B. to help tie shoes

C. to help read a book

D. lớn help explore Mars

5. How does the author feel about robots?

A. Robots are useless.

B. Robots are helpful.

C. Robots are confusing.

D. Robots are dangerous.

Xem thêm: Hoa Bó Đẹp Hoa Bó Hàn Quốc Hoa Bó Nghệ Thuật Bó Hoa Tươi, Bó Hoa Hồng Vàng

ĐÁPhường. ÁN 

những bài tập I

1. Do, live, live. 2. What is he doingnow? He is wateringflowers in the garden. 3. What does she do? She is a teacher. 4. Where are you from?5. are playing, is playing. 6. is watching. 7. go, have, am, visit. 8. Does your father go khổng lồ work by bus?9. How does your sister go to school?10. What time do they get up?11. What do they do in the winter?12. have13. is14. likes (* Lưu ý: Tuy là trong câu có “now”- dấu hiệu của hiện tại tiếp nối, nhưng lại ta ko được phân chia động tự “ like “ thành dạng V-ing, đề xuất ta phải cần sử dụng thì hiện thời đối kháng trong trường hòa hợp này). 15. is calling. 16. am listening17. Are you playing badminton now?18. gets up19. watch20. go21. has22. am reading, is watching23. lives, lives24. are playing25. get up26. goes, does27. is telling28. are29. Is he watching TV at 7.00 every morning?30. What does she do at 7.00 am?31. How old is she?32. How is she?33. go34. go35. goes36. likes, don’t like37. likes, doesn’t like38. love, don’t love39. go

40. Areyou waiting for Nam?-No, I am waitingfor Mr. Hai. 41. gets, brushes42. doesn’t live, rents43. How do your children go to lớn school everyday?44. Is, is listening45. are playing46. Goes, walks47. Do you live near a market? _ Is it noisy? 48. am doing, is listening. 49. are going. 50. Go, go51. am writing. 52. have sầu, goes53. have54. has55. Am eating, is playing56. Is it her bag? - No, it isn’t. 57. What time do your children (go) go khổng lồ school?58. lives. 59. What time does your brother usually get up?60. is, is61. have62. is, are63. lives, has64. doesn’t have 65. What time do you start your class?66. Are you in class 12A3?67. learns, doesn’t live68. doesn’t live, lives69. is designing70. likes, doesn’t like71. Does she like apples?72. have, do, have73. swim, swim74. is reading75. like76. Where does Mr. Ha live?78. is going, wants79. are going, buying80. is studying, is listening81. has82. go83. go84. likes85. has, goes86. don’t read87. is, plays88. Do your students play soccer every afternoon?89. goes90. go, have

Bài tập II

is going to lớn take am not going lớn be isn’t going lớn take isn’t going to lớn snow Are they going lớn cometomorrow? When are you going to lớn getback? If you thảm bại your job, whatare you going khổng lồ do? In your opinion, she is going to lớn bea good teacher? What time is the sun going lớn settoday? Is she going khổng lồ getthe job, vị you think? Is David going to beat trang chính this evening? Whatis the weather going lớn be like tomorrow? There’s someone at the door, are you gettingit? How does he gethere? Are they going khổng lồ come tomorrow? He teachesEnglish in a big school in town. When are you going toget back? Whatare you listening on the radio? Ishe playing sports? goes read, listen, watch play likes Isyour mother walking khổng lồ the market now? are running DoesSon write lớn their friends every summer holiday? What areyou going to do tonight?

*Tải file giúp thấy đáp án chi tiết*

Đáp án tất cả vào file tải: Những bài tập Tiếng Anh lớp 6 cơ bản cả năm bao gồm lời giải. Mời bạn đọc bài viết liên quan các tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 cả năm khác như: Để học tập tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến đường Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được update liên tục trên sucmanhngoibut.com.vn.