Bài tập so sánh trong tiếng anh lớp 7

     

Kiến thức giờ đồng hồ Anh sinh hoạt bậc Trung học tập các đại lý được xem là mọi kiến thức cực kỳ cần thiết, không chỉ có được áp dụng các vào đời sống hằng ngày mà lại còn là một gốc rễ mang lại số đông kiến thức và kỹ năng cao hơn nữa sống cấp cho Trung học tập phổ thông xuất xắc Đại học. Trong đó, phần kiến thức giờ Anh lớp 7 có lẽ rằng là 1 trong những Một trong những đơn vị kỹ năng và kiến thức đặc biệt quan trọng tốt nhất và cũng khó khăn nắm bắt tuyệt nhất. Bài viết này xin đưa ra một số trong những đề ôn tập nhằm các em rất có thể ghi ghi nhớ cùng củng nuốm lại đều kiến thức và kỹ năng đã học của bản thân mình.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh trong tiếng anh lớp 7

1. Tóm tắt kiến thức tiếng Anh lớp 7

Từ căn nguyên kỹ năng và kiến thức tiếng Anh lớp 6, ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 7 liên tục được nâng cao hơn với góp học viên mỗi bước có tác dụng thân quen cùng với các kiến thức và kỹ năng đặc trưng như sau:

Câu cảm thán với “What” và “How”

What + (a/an) + Adj + danh từ đếm được số ít/ số nhiều!

What + Adj + danh từ bỏ không đếm được!

How + Adj/ Adv + S + V!

Câu hỏi ban đầu bởi từ bỏ để hỏi: What, Where, When, Who, Why, How often, How long, How far, How many/ much. Câu đối chiếu

So sánh bằng: S + be/ V + as + Adj/ Adv + as…

So sánh hơn: S + be/ V + Adj/ Adv_er + than…

S + be/ V + more + Adj/ Adv + than…

So sánh hơn nhất: S + be/ V + the + Adj/ Adv_est…

S + be/ V + the most + Adj/ Adv…

Câu đề nghị: Let’s V, What about/ How about Ving, Why don’t we V… Các giới từ bỏ chỉ xứ sở, thời hạn, phương tiện đi lại vận động. Các thì

Hiện tại đơn: biểu đạt một kinh nghiệm hoặc một thực sự phân biệt.

S + V/ V_s/ V_es…


Bây Giờ tiếp diễn: mô tả hành động đang xảy ra trên thời điểm nói.

S + am/ is/ are + Ving…

Quá khứ đọng đơn: diễn đạt hành động vẫn xảy ra và kết thúc vào thừa khứ đọng.

S + V_ed/ P2…

Tương lai đơn: diễn đạt một hành vi hoặc một planer rất có thể xẩy ra sau này.

S + will + V…

Động trường đoản cú tình thái

May, Might: miêu tả hành động hoàn toàn có thể xảy ra.

Can, Can’t: miêu tả kỹ năng sinh hoạt hiện tại hoặc sau này (hoàn toàn có thể xảy ra hoặc dự đoán), sự xin phép và cho phép, nhu cầu, ý kiến đề nghị hoặc gợi ý.

Could, Couldn’t: biểu đạt kĩ năng trong thừa khứ, tài năng rất có thể xẩy ra (ko chắc hẳn rằng bằng Can), sự xin phnghiền (lễ phnghiền với trịnh trọng rộng Can), thiết yếu, ý kiến đề xuất hoặc nhắc nhở thanh lịch.

Would, Wouldn’t: là quá khứ của “will”, dùng để làm diễn tả sự cần dùng, đề nghị thanh lịch hoặc thói quen trong quá khứ.

Should, Shouldn’t: diễn đạt lời khuyên, lời ý kiến đề nghị.

Ought to, Ought not to: mô tả lời khuyên ổn (sắc đẹp thái to gan lớn mật hơn Should) hoặc sự mong muốn chờ.

Must, Mustn’t: miêu tả sự cần thiết nên, lời khuim, sự cần dùng được nhấn mạnh vấn đề hoặc sự suy đoán hợp lí, chắc hẳn rằng.

Have sầu lớn, Don’t have to: “Have to” diễn tả sự quan trọng, nên vì nội quy, trách nhiệm, quy định. “Don’t have to” chỉ sự ko quan trọng.

2. Một số đề ôn tập tiếng Anh lớp 7

Đề 1: Đề bài tập giờ Anh lớp 7 cơ bản

Bài 1: Điền giới tự say đắm hợp

Do you go …… school …… foot or …… bike? My house is …… Le Loi Street and her house is …… 9 Le Lai Street. We are living …… our parents …… Quang Ntua town. I’m …… class 7A …… Binh Chau school. The books …… the table are …… English. Nam sits …… two school girls. Dictionaries are …… the shelves …… the left …… the room. She is interested …… literature, but we are fond …… Math. My birthday is …… May first. Is Lan’s birthday …… March?

*

Bài 2: Chia dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặc

It (rain)……………….. heavily now. You should (stay)……………….. at trang chủ và (read)……………….. books. What are you (do)……………….. at the moment? I (write)……………….. an essay. Where Lan and Ba (go)……………….. tomorrow? They (visit)……………….. the museum. You (have)……………….. Geography next Friday. What about (play)……………….. a game of chess? It takes her 10 minutes (make)……………….. this toy. She (be)……………….. ten on her next birthday. I (meet)……………….. you soon. Why don’t we (hold)……………….. a party. Let’s (go)……………….. camping. They (practise)……………….. playing the guitar in the music room now. We shouldn’t (waste)……………….. water. I’d like (drink)……………….. some orange juice. Hoa usually (do)……………….. aerobics early in the morning. Would you like (come)……………….. khổng lồ my house for lunch?

Bài 3: Chọn lời giải đúng

Her new school is different …… her old school.

A. of B. with C. from D. at

…… is it from your house to lớn the market?

A. How old B. How C. How far D. How long

Is there a picture on the wall? …………..

A. Yes, there be. B. Yes, there is. C. Yes, there is not.

He works …… a hospital. He takes care …… patients.

A. in / for B. in / of C. at / for D. for / of

What does your father do? ……………

A. He’s farmer. B. He does a farmer. C. He’s a farmer.

His car is …… the siêu thị.

A. front of B. behind C. next D. near to

Do you work …… hours than Hoa?

A. few B. less C. lesser D. fewer

She works six days …… week.

A. in B. for C. a D. the

Bài 4: Sắp xếp lại các câu bên dưới đây

always / school / time / we / to lớn / go / on.

→ …………………………………………………………….

hours / week / often / does / how / he / many / a / work?

→ …………………………………………………………….

not / American / uniforms / vì chưng / usually / school / wear / students.

→ …………………………………………………………….

10:00 / at / Wednesday / Science / Nam / on / has.

→ …………………………………………………………….

interesting / I / because / Math / it / like / is.

→ …………………………………………………………….

lượt thích / what / does / subject / best / Tom?

→ …………………………………………………………….

you / work / khổng lồ / want / we / with.

→ …………………………………………………………….

there / excuse / a / ! / post / is / me / near / office / here?

→ …………………………………………………………….

is / interested / Mai / experiments / doing / in.

→ …………………………………………………………….

Huong / be / November 20th / , / twelve / on / will / Saturday.

→ …………………………………………………………….

Bài 5: Viết thắc mắc mang đến mọi câu trả lời sau

…………………………………………………………….

It’s about 200 meters from my school lớn the post office.

…………………………………………………………….

The dictionary is 200,000 dong.

…………………………………………………………….

I’d like some local stamps và a phone thẻ.

…………………………………………………………….

Tlặng is my pen pal in England.

…………………………………………………………….

Mr. Viet is a farmer.

Xem thêm: Cambridge Business English Dictionary: Cambridge, Definition Of Business English By Merriam

…………………………………………………………….

Lan often goes khổng lồ the library in her miễn phí time.

…………………………………………………………….

My mother is cooking in the kitchen at the moment.

…………………………………………………………….

I go khổng lồ the movies twice a month.

Đề 2: Đề bài bác tập giờ Anh lớp 7

Bài 1: Điền một từ thích hợp vào vị trí trống để xong xuôi đoạn văn uống sau

Minch is my new classmate. He’s now staying (1)………… his brother in Ha Noi, but he’s (2)………… Bac Giang Town và his parents still (3)………… there.

Minh’s brother’s house is smaller (4)………… his house in Bac Giang, và it is on Xuan Thuy Street. It (5)………… in the center of Ha Noi, so (6)………… is about 8 kilometers from his new house (7)………… school. Every day, Minh goes to lớn school (8)………… bike. Minc is unhappy because he doesn’t (9)………… many friends in Ha Noi. He also (10)………… his parents và his friends in Bac Giang.

Bài 2: Sử dụng tự nhắc nhở để viết thành câu trả chỉnh

beautiful / little / girl!

→ …………………………………………………………….

History / be / interesting / important / subject.

→ …………………………………………………………….

Nga / lượt thích / listen / music / after / school.

→ …………………………………………………………….

It / take / 15 minutes / walk / zoo.

→ …………………………………………………………….

Why / people / think / students / have / casy life?

→ …………………………………………………………….

Bài 3: Viết lại câu dùng từ bỏ gợi ý

What about going to the movies?

→ Why …………………………………………………………….

Where does she live?

→ What …………………………………………………………….

What vị you do?

→ What …………………………………………………………….

The dress is very old.

→ What …………………………………………………………….!

What subject does Mary lượt thích best?

→ What is …………………………………………………………..

How much is the hat?

→ How much does …………………………………………………………….?

How old is your sister?

→ What …………………………………………………………….?

Lan is taller than Hoa.

→ Hoa is …………………………………………………………….

Nam works more hours than Lan.

→ Lan works …………………………………………………………….

We have a two-month summer vacation.

→ Our summer vacation lasts………………………………………..

Bài 4: Tìm lỗi không đúng với sửa lại

What time the concert will start?

…………………………………………………………….

I see you at 8 tomorrow morning. Don’t be late.

…………………………………………………………….

How long will the play last? Till nine or half & past nine.

…………………………………………………………….

What is your date of birth? November twentieth.

…………………………………………………………….

Are you like your school? Yes, it’s very beautiful.

…………………………………………………………….

Bài 5: Chia dạng đúng của những từ vào ngoặc

This dress is the ……………….. of three dresses. (expensive) He has ……………….. money than his wife. (much) Summer holiday is ……………….. than tet holiday. It’s the ……………….. holiday. (long) Tom is……………….. than Peter (intelligent) My father drinks ……………….. beer than his friends. (little) She works ……………….. hours than any workers. (many) Your watch is ……………….. than my watch. (good) Nam is ……………….. in his class. (tall) Ho Chi Minc city is ……………….. than Ha Noi. ( big ) Winter is ……………….. season in the year. ( cold )

Đề 3: Đề bài xích tập giờ Anh lớp 7 nâng cao

Bài 1: Chọn từ tất cả âm gạch men chân khác với những trường đoản cú còn lại

A. magazine B. mathematics C. manage D. watch A. material B. familiar C. magazine D. want A. brush B. uncle C. uniform D. bus A. orange B. wake C. way D. waste A. good B. too C. tooth D. two A. lovely B. mother C. money D. most A. car B. far C. start D. water A. talk B. take C. walk D. what

Bài 2: Sửa lỗi sai

1.Don’t worry. You will have sầu lot of friends.

…………………………………………………………….

I live with my parents on 88 Tran Hung Dao street.

…………………………………………………………….

How old will he be in his next birthday?

…………………………………………………………….

I classes start at seven o’clochồng.

…………………………………………………………….

This is a girl nice.

…………………………………………………………….

Xem thêm: Bản Đồ Du Lịch Việt Nam - Cực Hữu Ích Cho Những Chuyến Đi

Bài 3: Điền từ thích hợp để hoàn thành câu

Talking is ………… common way of relaxing. Children should ………… to lớn bed early . ………… don’t you come lớn my house? Ok.Let’s go. What about ………… Ha Long Bay ? Would you lượt thích ………… badminton ? I want ………… a new xe đạp. ………… does Nga have sầu Math? On Tuesday và Friday He looks different ………… his father. Mai learns ………… to use a computer. Children shouldn’t ………… beer.

Bài 4: Chọn giải đáp đúng

The summer vacation …… for almost three months.

A. longs B. lasts C. is

My sister loves …… stamps.

A. collect B. khổng lồ collect C. collecting

3. I …… come and see you sometime.

A. will B. am C. don’t

My brother likes watching soccer. -……….

A. I like, too B. So like C. I am, too

Mr. Tuan has …… days off than Mr. Jones.

A. many B. less C. fewer

Jane is … beautiful than her sister.

A. more B. the most C. fewer

Tkhô giòn helps children lớn learn. She is a ……

A. doctor B. musician C. teacher

Which Vietnamese vacation is ……?

A. the longest B. long C. longest

Mr. Jones repairs machines in a factory. He’s a ……

A. shop assistant B. mechanic C. farmer

At recess, …… activity is talking.

A. more popular B. most popular C. the most popular

This book is …… interesting of the three.

A. most B. the most C. more

Every morning, I wake up and have sầu my ……

A. dinner B. lunch C. breakfast

Do Vietnamese students have more vacations than American ……?

A. students B. vacations C. farmers

…… a look at this picture.

A. Take B. Give sầu C. Do

Hurry or you’ll be late …… school.

A. with B. for C. at

Bài 5: Chia dạng đúng của động từ bỏ vào ngoặc

Could you (show)……………….. me the way lớn the bus stop? Lan & Hoa (go)……………….. to the post office now. He (phone)……………….. his parents three or four times a week. Hoa needs (buy)……………….. a phone thẻ. I (mail)……………….. this letter tomorrow.

Hi vọng đầy đủ đề ôn tập mà lại bài viết cung cấp bên trên đây để giúp các bạn học sinh trau dồi thêm kỹ năng và kiến thức của bản thân mình nhằm sáng sủa rộng vào việc học tập giờ Anh cũng tương tự trong các kì thi. Chúc các bạn học tập tốt!


Chuyên mục: