Bài tập so sánh hơn lớp 6

     

các bài tập luyện so sánh hơn đối chiếu duy nhất có đáp án

sucmanhngoibut.com.vn xin reviews mang đến các bạn những bài tập so sánh rộng với so sánh tuyệt nhất trong tiếng Anh gồm đáp án vày sucmanhngoibut.com.vn sưu tầm với đăng cài nhằm đem lại cho các bạn mối cung cấp tài liệu hữu dụng nhằm ôn tập nâng cấp khả năng ngữ pháp tiếng Anh của mình, sẵn sàng tốt nhất có thể cho những kì thi đặc trưng. Sau phía trên mời chúng ta vào tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh hơn lớp 6

những bài tập 1: Viết dạng so sánh hơn và đối chiếu độc nhất vô nhị của các tính từ bỏ cùng trạng tự sau đây:

ADJ/ADV

So sánh hơn

So sánh nhất

1. Big

   

2. Hot

   

3. Sweet

   

4. Few

   

5. Little

   

6. Comfortable

   

7. Important

   

8. Expensive

   

9. Good

   

10. Far

   

Những bài tập 2: Viết lại những câu sau bên dưới dạng so sánh hơn với đối chiếu duy nhất.

1. Today is hotter than yesterday.

➔ Yesterday was __________________________.

2. No one in her team is more beautiful than Salyên.

➔ Sallặng is _______________________________.

3. No house in my đô thị is higher than his house.

➔ His house is ____________________________.

4. Lan is the most intelligent in her class.

➔ No one in her class _______________________.

5. If she reads many science books, she will have much knowledge.

➔ The more__________________________________.

6. If Kien wants khổng lồ pass the exam easily, he will study harder.

➔ The more easily ________________________________.

7. This house is very beautiful. It’s expensive, too.

➔ The more _____________________________.

8. One of the greachạy thử tennis players in the world is BJ.

➔ BJ is _________________________________.

9. No producers in the world is bigger than KW.


➔ KW is _______________________________.

10. Minc is very intelligent but his brother is the most intelligent in his family.

➔ Minh’s brother is ________________________________________.

các bài tập luyện 3: Chọn lời giải đúng nhất

1. My Japanese class is _______ than his English class.

A. funny

B. funnier

C. funniest

D. the funny

2. This chair is _________ than the other.

A. comfortable

B. the comfortable

C. more comfortable

D. most comfortable

3. No one in my group is _______ than Duong.

A. kinder

B. kind

C more kind

D. most kind

4. Hoang visits his parents ________ than she does.

A. little

B. least

C. the less

D. less

5. If Cuong had run ________ , his brother could have caught hyên.

A. fast

B. faster

C. the fastest

D. more faster

những bài tập 4: Tìm với sửa lỗi không đúng (trường hợp có) các câu dưới đây:

1. This is the more wonderful book she has ever read.

2. No mountain in the world is the biggest than Everest.

3. Bill Gate is the richer people in the world.

4. The bed room is biggest than the kitchen one.

5. One of the greater football players in Vietphái nam is Quang Hai.

Bài 5. Điền vào khu vực trống dạng đúng của đối chiếu rộng.

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lamãng cầu is…………… (old) than John.


3. Đài Loan Trung Quốc is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this autumn is even ……………… (bad) than last autumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Bài 6. Chọn lời giải đúng. 

1.His illness was ________ than we had thought at first.

A. much serious

B. more serious

C. serious

D. most serious

2. Nam is _______ in his class.

A. taller

B. the most tall

C. the tallest

D. more tall

3. Traveling by plane is _______ than traveling by car.

A. fast

B. more fast

C. the most fast

D. faster

4. Actually, today I feel ______ than I did yesterday.

A. the worst

B. worst

C. worse

D. bad

5. Could you speak Vietnamese _______ than, so I can underst& what you mean?

A. more clearly

B. clearly

C. the most clearly

D. the clearest

6. That flight ticket is _________ of all.

A. expensive

B. the most expensive

C. more expensive

D. the expensive

7. Phong works ________ than most of him friends.

A. a lot more hardly

B. more hardly

C. many harder

D. much harder

8. I tried to lớn spkết thúc ______ money.

Xem thêm: Viết Thư Cho 1 Người Bạn Để Bạn Hiểu Về Đất Nước Mình

A. little

B. less

C. the least

D. the less than

9. My friend is much _______ than me.

A. prettier

B. pretty

C. the prettiest

D. more prettier

10. My mom speaks Korean ______ I vì.

A. fluently

B. more fluently than

C. more fluently

D. most fluently

Bài 6. Viết lại hồ hết câu này dựa trên các nhắc nhở đang mang đến mà lại ko chuyển đổi nghĩa nơi bắt đầu.


1. My brother was earning much less in his previous job than he is now.

=> (more) ____________________________________ .

2. Chicken is cheaper than beef.

=> (more) ____________________________________ .

3. To my knowledge, speaking English is easier than listening to conversations in English.

=> (harder) ___________________________________ .

4. This is the most delicious lunch she’s even had.

=> (more) ____________________________________ .

5. There is no better doctor in this hospital than Mr.Long.

=> (best) _________________________________ .

6. This is the fasdemo moving oto I’ve ever driven.

=> (faster) _________________________________ .

7. There isn’t anywhere as old as this castle.

=> (oldest) _______________________________ .

8. Have you got any bigger shirt than that one?

=> (biggest) _____________________________ .

9. I am not taller than anyone in the class.

=> (lowest) ____________________________ .

10. The company’s revenue in May is the highest compared lớn the previous months.

=> (lower) _____________________________ .

Đáp án bài xích tập so sánh hơn cùng so sánh nhất trong Tiếng Anh

những bài tập 1:

ADJ/ADV

So sánh hơn

So sánh nhất

1. Big

Bigger (tính từ ngắn)

The biggest (tính từ bỏ ngắn)

2. Hot

Hotter (tính từ bỏ ngắn)

The hotkiểm tra (tính từ bỏ ngắn)

3. Sweet

Sweeter (tính từ ngắn)

The sweekiểm tra (tính tự ngắn)

4. Few

Fewer (tính trường đoản cú ngắn)

The fewest (tính tự ngắn)

5. Little

Less (dạng sệt biệt)

The least (dạng quánh biệt)

6. Comfortable

More comfortable (tính từ dài)

The most comfortable (tính tự dài)

7. Important

More important (tính tự dài)

The most important (tính tự dài)

8. Expensive

More expensive (tính trường đoản cú dài)

The most expensive sầu (tính từ dài)

9. Good

Better (dạng sệt biệt)

The best

(dạng đặc biệt)

10. Far

Father/Futher (dạng đối chiếu quánh biệt)

The fathest/The futhest (dạng so sánh quánh biệt)


Bài tập 2:

1. Yesterday wasn’t so as hot as today.

2. Salyên ổn is the most beautiful in her team.

3. His house is the highest in my thành phố.

4. No one in her class is more intelligent than Lan.

5. The more science books she reads, the more knowledge she will have sầu.

6. The more easily Kien wants khổng lồ pass the exam, the harder he will study.

7. The more beautiful this house is, the more expensive it is.

8. BJ is the greademo tennis player in the world.

9. KW is the biggest producer in the world.

10. Minh’s brother is more intelligent than him.

Bài tập 3:

1. My Japanese class is _______ than his English class.

A. funny

B. funnier (vày phía sau tất cả than – đối chiếu hơn)

C. funniest

D. the funny

2. This chair is _________ than the other.

A. comfortable

B. the comfortable

C. more comfortable (vày phía sau bao gồm than – đối chiếu rộng với comfortable là tính từ dài)

D. most comfortable

3. No one in my group is _______ than Duong.

A. kinder (vì đằng sau tất cả than – đối chiếu hơn)

B. kind

C. more kind

D. most kind

4. Hoang visits his parents less ________ than she does.

A. little

B. least

C. the less

D. less (vì phía sau tất cả than – đối chiếu hơn)

5. If Cuong had run________, his brother could have caught hyên.

A. fast

B. faster (theo nghĩa của câu là chạy nkhô hanh hơn)

C. the fastes

D. more faster

các bài luyện tập 4:

1. more ➔ most (đối chiếu nhất)

2. the biggest ➔ bigger (đối chiếu hơn vì chưng tất cả than)

3. richer ➔ richest (đối chiếu nhất vị bao gồm the)

4. biggest ➔ bigger (đối chiếu hơn vị gồm than)

5. greater ➔ greademo (so sánh duy nhất vì chưng tất cả the)

Bài 5. Điền vào địa điểm trống dạng đúng của so sánh rộng.

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Bài 6. Chọn lời giải đúng. 

1 - B; 2 - C; 3 - D; 4 - A; 5 - A; 

6 - B; 7 - D; 8 - C; 9 - A; 10 - B; 

Bài 6. Viết lại các câu này dựa trên phần lớn gợi nhắc sẽ mang lại mà ko chuyển đổi nghĩa nơi bắt đầu.

1 - My brother is earning more in his current job than he was (in the past).

2 - Beef is more expensive than chicken.

3 - To my knowledge, listening to lớn conversations in English is harder than speaking English fluently.

4 - She’s never had a more delicious lunch than this one.

5 - Long is the best doctor in this hospital.

6 - I have never driven faster than this one.

7 - This castle is the oldest in the thành phố.

8 - Is this the biggest shirt you’ve/ you have got?

9 - I am the lowest in the class.

10 - The company’s revenue in the previous months is lower than this May.

Xem thêm: Tải +999 Hình Nền Powerpoint Tiền Tệ Theme, Mẫu Powerpoint Tiền Tệ Theme

Mời chúng ta sở hữu toàn thể bài bác tập và giải đáp tại: Tổng hòa hợp bài xích tập đối chiếu rộng với đối chiếu tuyệt nhất có lời giải, Ngoài ra, sucmanhngoibut.com.vn cũng đăng thiết lập không hề ít tư liệu học hành khác góp học tập xuất sắc môn tiếng Anh hơn như: Ngữ pháp giờ Anh, Luyện nghe giờ đồng hồ Anh, Luyện viết giờ Anh....


Chuyên mục: