Bài tập: mảng 1 chiều

     

quý khách sẽ coi phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem với cài ngay bản vừa đủ của tài liệu trên đây (108.84 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: Bài tập: mảng 1 chiều

chỉ số. - Mảng là hình dạng dữ liệu bao gồm cấu trúc vị nó được xuất bản tự hầu như phong cách tài liệu đang tất cả theo phép tắc, khuôn dạng bởi ngôn ngữ thiết kế hỗ trợ.* Knhị báo trực tiếpVar : array of ; * Knhị báo gi án tiếpType = array of ;Var :;1Câu 2:Tại sao cần khai báo form size của mảng?Câu 3: Các phần tử của mảng có thể bao hàm hình dáng gì?Câu 4:Cách tmê mệt chiếu đến bộ phận mảngmột chiều? Hãy knhì báo một mảng một chiều rất có thể đựng về tối đa 50 phần tử gồm phong cách nguim, tđê mê chiếu cho bộ phận mảng. Bài tập1: Nhập vào một trong những mảng số nguyên. Đếm coi trong mảng vừa nhập tất cả bao nhiêu số chẵn, Tính tổng các số chẵn kia.Gợiý: - Các biến hóa phải knhì báo Trong đó: - Kiểu chỉ số: thường là 1 đoạn số nguyên ổn liên tiếp gồm dạng n1 n2, cùng với n1 là chỉ số đầu,
n2 là chỉ số cuối. - Kiểu phần tử: là giao diện của các phần tử mảng. *Tmê mệt chiếu mang lại các bộ phận của mảng VD1:Type mmc=array<1 100> of integer;Trả lời: Khai báo số ô lưu giữ tối đa nhằm rất có thể lưu lại trữcon số phần tử mảng, không làm cho tốn bộ nhớ lưu trữ.Trả lời: Các bộ phận của mảng có thể bao gồm những dạng hình dữ liệu: + Số nguyên ổn (integer, byte, word, longint) + Số thực (real, extended) + Logic (boolean) + Kí từ (char)Trả lời: *Tham mê chiếu mang đến các phần tử của mảng VD:Type mmc=array<1 100> of integer; Var A : mmc;5 4 9 14 25 8 6 A<5> = 25A<7> = 6…2 - Nhtràn vào 1 mảng - khởi sản xuất đếm với tổng - Duyệt qua từng thành phần mảng, bình chọn


Xem thêm: 0 5 Ngày Bằng Bao Nhiêu Giờ, 0,5 Ngày Bằng Bao Nhiêu Giờ Vì Sao

ví như nó là số chẵn thì đếm với cùng vào tổng ban đầu đã khởi tạo thành.Những bài tập 2: Nhập vào trong 1 mảng số nguyên, chuyển mảng vừa nhập ra màn hình hiển thị. Nhập một số trong những ngulặng x từ bàn phím, đếm coi vào mảng vừa nhập bao gồm bao nhiêu số bằng x.Gợiý: - Các biến chuyển cần knhì báo - Nhtràn vào 1 mảng - Đưa mảng vừa nhập ra màn hình hiển thị - Nhập số ngulặng x - Khởi sinh sản đổi mới đếm - Kiểm tra số tsi mê chiếu cho bao gồm bởi x không? Nếu bằng thì đếm.Program bt1;Uses crt;Var a : array<1 20> of integer; i,n,dem,t:integer;begin write(‘nhap n = ‘); readln(n); for i:= 1 to lớn n vị begin write(‘a<‘,i,’>’); readln(a); end; dem:=0; t:=0; for i:=1 to n bởi vì if (a thủ thuật 2 = 0 ) then begin


Xem thêm: Đọc Sách Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu ? Review Sách: Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu

dem:=dem + 1; t:= t + a; end; writeln(‘so chan trong với la:’, dem); writeln(‘tong so chan la:’, t);readlnkết thúc.Program bt1;Uses crt;Var a : array<1 20> of integer; i,n,dem,x:integer;begin write(‘nhap n = ‘); readln(n); for i:= 1 lớn n do3 begin write(‘a<‘,i,’>’); readln(a); end; dem:=0; for i:=1 to lớn n bởi if a = x then dem:=dem + 1; writeln(‘so bang’,x,’ vào có la:’, dem);readlnkết thúc.IV - Củng cố- Cách knhị báo với tmê mệt chiếu mang đến các thành phần mảng một chiều.- Bài tập: Nhập vào một trong những mảng số nguyên ổn, bố trí mảng theo hướng tăng đột biến, chuyển mảng vừa bố trí ra màn hình. Đếm xem vào mảng gồm từng nào số lẻ, tính tổng những số

Chuyên mục: