Bài Tập Chương 5 Kinh Tế Vi Mô

  -  
Tài khoản kế toán thù công ty lớn theo TT 200 Hệ thống thông tin tài khoản kế toán theo TT 133Tài khoản kế toán thù doanh nghiệp lớn theo QĐ 15Tài khoản kế toán công ty theo QĐ 48Tài khoản kế toán thù ngân hàngTài khoản kế tân oán hành chính sự nghiệpHỏi Đáp Nghiệp Vụ Kế Toán thù


Bạn đang xem: Bài tập chương 5 kinh tế vi mô


Baøi 33. Baûng döôùi ñaây cho bieát ñöôøng caàu cuûa moät nhaø ñoäc quyeànSX ôû möùc chi phí bieân khoâng ñoåi laø 10$
Baøi 34. Moät haõng ñoäc quyeàn ñang ñöùng tröôùc ñöôøng caàu SP laø Phường = 11– Q (P laø giaù ñôn vò tính baèng USD, Q laø saûn löôïng tính baèng ngaøn ñônvò). Haõng ñoäc quyeàn naøy coù ngân sách mức độ vừa phải khoâng ñoåi laø 6 USD.
3. Cô quan tiền ñieàu tieát cuûa chủ yếu phuû aánñònh giaù toái ña laø 7 USD/ñôn vò. Saûn löôïng vaø lôïi nhuaän cuûa haõng seõchũm ñoåi nhö theá naøo?
Baøi 35. Moät DN ñoäc quyeàn, coù haøm ngân sách bieán ñoåi VC = 1/10 Q2+ 400 Q vaø ngân sách coá ñònh FC = 3.000.000. Saûn phaåm cuûa Doanh Nghiệp ñöôïc baùntreân thò tröôøng coù haøm caàu Q= 22 nghìn – 10P.. Haõy xaùc ñònh:
3/ Neáu chủ yếu phuû ñaùnh thueá200ñvt/ sp, DN ráng ñoåi möùc giaù vaø saûn löôïng nhö theá naøo ñeå toái ñahoùa lôïi nhuaän? Lôïi nhuaän taêng tốt giaûm bao nhieâu?
4/ Neáu saûn phaåm treân ñöôïc SXtrong ñieàu kieän caïnh tranh ma thì giaù vaø saûn löôïng cung öùng treân thòtröôøng seõ nhö theá naøo?
Baøi 36 ÔÛ moät doanh nghieäp coùcaùc haøm toång lợi nhuận vaø toång ngân sách mang đến nhö sau: TR = 32Q – 2Q2 ; TC = trăng tròn + 4Q +Q2


Xem thêm: Bán Hộp Giấy Đựng Quà Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất, Bán Hộp Giấy Đựng Quà

4/ Neáu doanhnghieäp muân oán coù möùc lôïi nhuaän laø 15 ñoàng, thì doanh nghieäp neân saûnxuaát ôû möùc saûn löôïng naøo ñeå toái ña hoùa toång doanh thu ?
b. Neáu doanhnghieäp muoán coù möùc lôïi nhuaän vaãn laø 15 ñoàng, thì doanh nghieäp neânsaûn xuaát ôû möùc saûn löôïng naøo ñeå toái ña hoùa toång lợi nhuận ?
Baøi 38: ÔÛ moät doanh nghieäp ñoäc quyeàn coù caùc haøm doanh thubieân MR = 32 – 4Q vaø haøm toång chigiá tiền TC = 30 + 4Q + quận 2. Xaùcñònh möùc giaù baùn, saûn löôïng, lợi nhuận vaø lôïi nhuaän maø doanh nghieäpñaït ñöôïc vào caùc tröôøng hôïp sau:
*

*


*Xem thêm: Sự Hình Thành Thế Lực Họ Nguyễn Ở Đàng Trong Như Thế Nào ?

khối hệ thống thông tin tài khoản kế tân oán bắt đầu nhất||học kế tân oán thực hành thực tế ở tphcm |học tập kế toán thuế chỗ nào rất tốt tphcm - Tải report thực tập kế toán thù - từ khoá: hoc ke toan tphcentimet | Auto lớn Lọc bằng hữu ko liên can trên điện thoại thông minh | Bạn bị mất acc cùng buộc phải search Cách đem lại mật khẩu đăng nhập FB bên trên điện thoại- Pyêu thích Quoc Tinh